หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวกิจกรรม
นิสิตคณะครุศาสตร์ชั้นปีที่ 4 รายวิชาภาษาเขมรที่เกี่ยวกับภาษาไทย ศึกษาดูงานอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
วันที่ ๒๕/๐๘/๒๐๑๐ เข้าชม : ๑๑๖๒๖ ครั้ง


เมื่อวันที่ 20 กรกฏาคม ๒๕๕๓ ที่ผ่านมานิสิตชั้นปีที่ ๔ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ในรายวิชาภาษาเขมรที่เกี่ยวกับภาษาไทย ซึ่งมีอาจารย์สุรวัฒน์ ทองเกลี้ยง เป็นอาจารย์ประจำวิชา ได้จัดโครงการศึกษาดูงานอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ทางคณะผู้ศึกษาดูงานได้ออกเดินทางจากวัดศรีสุดาราม เวลา 06.00 น. ถึง อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งเวลา 11.00 น.  เวลา 12.30 น. ทางวิทยากรผู้ให้ความรู้ของอุทยาประวัติศาสตร์พนมรุ้ง นำคณะนิสิตผู้ศึกษาดูงานชมปราสาทพร้อมทั้งบรรยายให้ความรู้ เกี่ยวกับประวัติความเป็นมา ศิลปะ รูปแบบของศิลปะของปราสาท การวางผังของปราสาท ทางวัฒนธรรม ทางภาษา หลักศิลาจารึก อุทยานประวัติศาสตร์สถานโบราณปราสาทเขาพนมรุ้ง  เป็นสถานโบราณแห่งชาติ สร้างขึ้นประมาณพุทธศตวรรษที่ ๑๕  ถึงพุทธศตวรรษที่ ๑๗  และในพุทธศตวรรษที่ ๑๘  พระเจ้าชัยวรมันที่ ๗ แห่งอาณาจักรขอมได้หันมานับถือพุทธศาสนาลัทธิมหายาน เทวสถานแห่งนี้จึงได้รับการดัดแปลงเป็นศาสนสถานในพุทธศาสนา และเป็นแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ยุคเก่า ที่มีวัฒนธรรมขอมและภาษาสอดแทรกกับโบราณสถาน ใช้เวลาในชมปราสาทและฟังการบรรยาย ที่ปราสาทพนมรุ้งประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที ก็ถ่ายรูปร่วมกันกับวิทยากรผู้ให้ความรู้พร้อมทั้งมอบของที่ระลึก ออกจากปราสาทพนมรุ้งได้เดินทางไป ปราสาทเมืองต่ำซึ่งอยู่ไม่ไกลจากพนมรุ้ง ที่ปราสาทเมืองต่ำได้วิทยากรน้อยมาช่วยให้ความรู้เกี่ยวกับปราสาทประวัติความเป็นมา
วัตถุประสงค์ในการศึกษาดูงาน
๑. เพื่อศึกษาให้รู้ถึงประวัติความเป็นมาของปราสาทเขาพนมรุ้ง
๒. เพื่อให้นิสิตรู้ถึงกระบวนการการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมและภาษา
๓. เพื่อให้นิสิตสามารนำไปประยุกต์ใช้ที่เหมาะสมกับการเรียนการสอน
๔. เพื่อให้นิสิตเกิดแรงกระตุ้นในการอนุรักษ์ภาษาไทย ซึ่งเป็นภาษาประจำชาติ

มีผู้เข้าร่วมศึกษาดูงาน จำนวน 16 รูป/คน

ภาพกิจกรรม

ภาพปราสาทพนมรุ้ง

ภาพปราสาทเมืองต่ำ

ภาพ/ข่าว...โดยฝ่ายประชาสัมพันธ์คณะครุศาสตร์


แหล่งข่าว : คณะครุศาสตร์
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  คณะพุทธศาสตร์จัดกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ หลักสูตรภาษาไทย ปี 2557  
  ขอเชิญร่วมถวายอุโบสถกลางน้ำหลวงพ่อปัญญานันทะและบวชเนกขัมมะศีลจาริณี  
  การแสดงละครเวทีภาคภาษาอังกฤษเรื่อง “พระมหาชนก”  
  มุทิตาสักการะ คณาจารย์ นิสิต และผู้อุปถัมภ์ห้องเรียนฯ  
  พระนิสิตห้องเรียนวัดพระแก้วปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานประจำปี ๒๕๕๓  
  การสัมมนาหัวหน้าโครงการอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๕๓  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕