หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวกิจกรรม
นิสิตคณะครุศาสตร์ ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ให้คำปรึกษาฯ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน กรุงเทพฯ
วันที่ ๑๕/๐๙/๒๐๑๐ เข้าชม : ๑๑๐๓๙ ครั้ง

 เมื่อวันที่ ๒ ก.ย.๕๓  คณบดี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ได้มอบหมาย ให้ พระสรวิชญ์  อภิปญฺโญ อาจารย์ประจำ คณะครุศาสตร์ นำนิสิตชั้นปีที่ ๓-๔ สาขาจิตวิทยาการให้คำปรึกษาและการแนะ เข้าศึกษาดูงานเพิ่มประสบการณ์เรียนรู้   ณ ศูนย์ให้คำปรึกษาและแนะแนว มหาวิทยาลัยศรีปทุม เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบการจัดตั้งศูนย์การให้คำปรึกษาที่ดี ได้รับประสบการณ์ตรงจากการไปศึกษาข้อมูลจากสถานที่จริงมีทัศนคติที่ดีต่องานการให้คำปรึกษาและการแนะแนว ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การศึกษาดูงานซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะได้แนวทางในการจัดตั้งศูนย์การให้คำปรึกษาและแนะแนว ของ มจร. ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้เป็นไปตามนโยบายและยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

     การศึกษาดูงานครั้งนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากผู้บริหารคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ของมหาวิทยาลัยศรีปทุม เช่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิเดช สินปัญจะ ผู้อำนวยการสำนักงานรับสมัคร, อาจารย์อาทิตย์ เสาธงใหญ่ ผู้อำนวยการศูนย์ให้คำปรึกษาและผู้ช่วยศาสตราจารย์ มงคล หวังสุขใจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ธนภณ สมหวัง เป็นต้น

คลิก ดูรายละเอียดข่าวเพิ่มเติม
และติดตามหน้าข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัยศรีปทุม
ได้ที่
http://info.spu.ac.th/content/7/15956.php     

แหล่งข่าว : ภาควิชาปริยัติธรรมและจริยศึกษา


แหล่งข่าว : คณะครุศาสตร์
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  คณะพุทธศาสตร์จัดกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ หลักสูตรภาษาไทย ปี 2557  
  ขอเชิญร่วมถวายอุโบสถกลางน้ำหลวงพ่อปัญญานันทะและบวชเนกขัมมะศีลจาริณี  
  การแสดงละครเวทีภาคภาษาอังกฤษเรื่อง “พระมหาชนก”  
  มุทิตาสักการะ คณาจารย์ นิสิต และผู้อุปถัมภ์ห้องเรียนฯ  
  พระนิสิตห้องเรียนวัดพระแก้วปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานประจำปี ๒๕๕๓  
  การสัมมนาหัวหน้าโครงการอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๕๓  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕