หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post

ค้นหา :
 
ตั้งแต่ : Pop up a calendar to select a date       ถึง : Pop up a calendar to select a date
     
ทุกหัวข้อข่าว

  มส.อนุมัติ มจร.-จัดวิสาขบูชาโลก 54  :: ๒๖/๐๑/๒๐๑๑  

  การสำรวจความต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก  :: ๒๕/๐๑/๒๐๑๑  

  ขอความร่วมมือรถนักท่องเที่ยวขึ้นพระธาตุดอยตุง วันที่ 29 มกราคม เวลา 14.00-17.00   :: ๓๐/๐๑/๒๐๑๑  

  ข่าวด่วน !! รับสมัครลูกจ้างโครงการวิจัย   :: ๒๔/๐๑/๒๐๑๑  

  ด่วน!! ร่วมฟังบรรยาย และฝึกปฏิบัติกรรมฐาน นิกายเซน(จำนวนจำกัด)  :: ๒๔/๐๑/๒๐๑๑  

  ต่างชาติ เสนอข่าวดัง ที่ประเทศจีน  :: ๒๔/๐๑/๒๐๑๑  

  โครงการฝึกอบรมผู้ประกันคุณภาพการศึกษา  :: ๐๔/๐๒/๒๐๑๑  

  ผลงานวิจัยดัง ตีพิมพ์ทั่วโลก  :: ๒๔/๐๑/๒๐๑๑  

  ประชุมสรุปงานสัมมนานานาชาติ ครั้งที่ ๓  :: ๒๔/๐๑/๒๐๑๑  

  ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน ๑๐ ชุด  :: ๐๑/๐๔/๒๐๑๑  

  รวมไตรปิฎก3นิกาย มจร.ทำคืบหน้า80%  :: ๒๑/๐๑/๒๐๑๑  

  มส.หนุนพิมพ์พระไตรปิฎกสากลแจกโรงแรมทั่วโลก  :: ๒๑/๐๑/๒๐๑๑  

  เตรียมรวบรวมบทความวิชาการ พิมพ์แจกงานวิสาขบูชา54  :: ๒๑/๐๑/๒๐๑๑  

  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มอบหมายหน้าที่ผู้ช่วยอธิการบดีในกำกับ  :: ๒๑/๐๑/๒๐๑๑  

  มจร.จัดครุฐานียบูชา ปีที่ 8  :: ๒๐/๐๑/๒๐๑๑  

  เปิดรับสมัครพระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่ ๑๗  :: ๑๒/๐๒/๒๐๑๑  

  คณาจารย์และนิสิตคณะครุศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมสัมมนา เรื่อง...นิสิตกับการประกันคุณภาพการศึกษา...  :: ๑๘/๐๑/๒๐๑๑  

  ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยายและฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานพระพุทธศาสนานิกายเซน  :: ๑๗/๐๑/๒๐๑๑  

  ส่วนหอสมุดกลาง และฝ่ายห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิชาการ มจร วิทยาเขตเชียงใหม่ ดูงานห้องสมุด ณ สำนักหอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล  :: ๑๗/๐๑/๒๐๑๑  

  พระนิสิตระยองจัดค่ายพุทธบุตร  :: ๑๘/๐๑/๒๐๑๑  

  กำหนดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ ๑ โครงการจัดทำและพัฒนาหลักสูตร เรื่อง การปรับปรุงเนื้อหาและจัดพิมพ์ตำราวิชาแกนพุทธศาสนาและหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  :: ๑๗/๐๑/๒๐๑๑  

  มส.มอบ มจร.พิมพ์ไตรปิฎกวางตาม รร.  :: ๑๖/๐๑/๒๐๑๑  

  ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยและงานจราจร  :: ๑๕/๐๑/๒๐๑๑  

  มหาเถรสมาคมเห็นชอบโครงการพระไตรปิฎกสากลและงานวิสาขบูชาโลก พ.ศ.๒๕๕๔  :: ๑๖/๐๑/๒๐๑๑  

  คณะครุศาสตร์ เข้าร่วมงานการประชุมวิชาการนานาชาติด้านอีเลิร์นนิงปี 2554  :: ๑๘/๐๑/๒๐๑๑  

  นักวิจัยพุทธ 22 ชาติเชิดชู 'ในหลวง'-ทรงอุปถัมภ์ศึกษาบาลี  :: ๑๔/๐๑/๒๐๑๑  

  สถาบันวิจัยฯ และกองวิเทศสัมพันธ์ ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลศพ หลวงพ่อภัททันตะ  :: ๑๔/๐๑/๒๐๑๑  

  การส่งโครงการบรรพชาและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน เพื่อขออนุมัติมหาวิทยาลัย  :: ๑๓/๐๑/๒๐๑๑  

  บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดจัดสัมมนาทางวิชาการประจำเดือนมกราคม ๒๕๕๔  :: ๑๓/๐๑/๒๐๑๑  

  Meeting: Common Buddhist Text (CBT)  :: ๑๓/๐๑/๒๐๑๑  


                                          ๑๐    ๑๑    ๑๒    ๑๓    ๑๔    ๑๕    ๑๖    ๑๗    ๑๘    ๑๙    ๒๐    ๒๑    ๒๒    ๒๓    ๒๔    ๒๕    ๒๖    ๒๗    ๒๘    ๒๙    ๓๐    ๓๑    ๓๒    ๓๓    ๓๔    ๓๕    ๓๖    ๓๗    ๓๘    ๓๙    ๔๐    ๔๑    ๔๒    ๔๓    ๔๔    ๔๕    ๔๖    ๔๗    ๔๘    ๔๙    ๕๐    ๕๑    ๕๒    ๕๓    ๕๔    ๕๕    ๕๖    ๕๗    ๕๘    ๕๙    ๖๐    ๖๑    ๖๒    ๖๓    ๖๔    ๖๕    ๖๖    ๖๗    ๖๘    ๖๙    ๗๐    ๗๑    ๗๒    ๗๓    ๗๔    ๗๕    ๗๖    ๗๗    ๗๘    ๗๙    ๘๐    ๘๑    ๘๒    ๘๓    ๘๔    ๘๕    ๘๖    ๘๗    ๘๘    ๘๙    ๙๐    ๙๑    ๙๒    ๙๓    ๙๔    ๙๕    ๙๖    ๙๗    ๙๘    ๙๙    ๑๐๐    ๑๐๑    ๑๐๒     ๑๐๓    ๑๐๔    ๑๐๕    ๑๐๖    ๑๐๗    ๑๐๘    ๑๐๙    ๑๑๐    ๑๑๑    ๑๑๒    ๑๑๓    ๑๑๔    ๑๑๕    ๑๑๖    ๑๑๗    ๑๑๘    ๑๑๙    ๑๒๐    ๑๒๑    ๑๒๒    ๑๒๓    ๑๒๔    ๑๒๕    ๑๒๖    ๑๒๗    ๑๒๘    ๑๒๙    ๑๓๐    ๑๓๑    ๑๓๒    ๑๓๓    ๑๓๔    ๑๓๕    ๑๓๖    ๑๓๗    ๑๓๘    ๑๓๙    ๑๔๐    ๑๔๑    ๑๔๒    ๑๔๓    ๑๔๔    ๑๔๕    ๑๔๖    ๑๔๗    ๑๔๘    ๑๔๙    ๑๕๐    ๑๕๑    ๑๕๒    ๑๕๓    ๑๕๔    ๑๕๕    ๑๕๖    ๑๕๗    ๑๕๘    ๑๕๙    ๑๖๐    ๑๖๑    ๑๖๒    ๑๖๓    ๑๖๔    ๑๖๕      
   
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕