หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post

ค้นหา :
 
ตั้งแต่ : Pop up a calendar to select a date       ถึง : Pop up a calendar to select a date
     
ทุกหัวข้อข่าว

  สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ เข้าร่วมโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสมหามงคลบรมราชาภิเษกปีที่ ๖๐  :: ๐๕/๑๐/๒๐๑๐  

  ขอเชิญ สถานศึกษา หน่วยงาน บริษัทและองค์การทั้งภาครัฐและเอกชนอบรมคุณธรรม จริยธรรม ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา  :: ๑๐/๑๑/๒๐๑๐  

  ประกาศการเปิด - ปิดบริการส่วนหอสมุดกลาง 3 แห่ง วังน้อย วัดมหาธาตุ และวัดศรีสุดาราม (ช่วงเดือนตุลาคม 2553)  :: ๓๐/๐๙/๒๐๑๐  

  บัณฑิตวิทยาลัย จัดสัมมนาเสนอผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ดีเด่น ปีการศึกษา ’๕๒ ยิ่งใหญ่  :: ๓๐/๐๙/๒๐๑๐  

  อธิการบดีเปิดงานสัมมนาวิทยานิพนธ์ดีเด่น บัณฑิตวิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๕๕๒  :: ๐๔/๑๐/๒๐๑๐  

  สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ถวายมุทิตาสักการะ พระสุธีวรญาณ   :: ๒๘/๐๙/๒๐๑๐  

  แจ้งข่าวเก็บเงินบำรุงค่าจัดพิมพ์นิตยสารพุทธจักร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๓  :: ๒๖/๐๙/๒๐๑๐  

  เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เป็นประธานมอบพัดและเกียรติบัตรสำนักปฏิบัติธรรม  :: ๑๐/๑๐/๒๐๑๐  

  ผอ.สำนักพุทธฯ และคณะ ถวายสักการะพระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดี มจร  :: ๑๐/๑๐/๒๐๑๐  

  โสภณ ซารัมย์ รมว.คมนาคม และคณะถวายสักการะพระธรรมโกศาจารย์  :: ๑๐/๑๐/๒๐๑๐  

  บัณฑิตวิทยาลัย จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการบริหารจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  :: ๒๗/๐๙/๒๐๑๐  

  ห้องสมุดได้จัดทำ Facebook ขึ้นเพื่อให้นิสิตมีปัญหาหรืออยากถามตอบเกี่ยวกับห้องสมุดที่ทันสมัยมากขึ้น  :: ๒๗/๐๙/๒๐๑๐  

  สกอ ให้ มจร ผ่านการประเมิน ๒.๗๑ ระดับ ดีมาก   :: ๒๔/๐๙/๒๐๑๐  

  สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มุ่งส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยของบุคลากรในมหาวิทยาลัย มจร   :: ๒๖/๐๙/๒๐๑๐  

  แนวทางการส่งเสริมอุดมศึกษาร่วมสร้างประเทศไทยน่าอยู่  :: ๒๓/๐๙/๒๐๑๐  

  พิธีส่งมอบภาระงาน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ รูปใหม่  :: ๒๒/๐๙/๒๐๑๐  

  สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาจุฬาฯ เปิดรับบทความผลงานวิจัย 3 ภาษา สัมมนางานวิจัยนานาชาติ ครั้งที่ 3  :: ๒๗/๐๙/๒๐๑๐  

  ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔  :: ๒๑/๐๙/๒๐๑๐  

  สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ อดีตเจ้าคณะอำเภอจตุรฯ วัดป่าสังข์ จังหวัดร้อยเอ็ด  :: ๒๒/๐๙/๒๐๑๐  

  หลักสูตร ป.โท สาขาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์เปิดคลีนิกวิทยานิพนธ์แล้ว  :: ๑๙/๐๖/๒๐๑๑  

  คณะครุศาสตร์เตรียมพร้อมนิสิตให้เป็นครูมีทักษะทั้งภาษาและเทคโนโลยี  :: ๒๐/๐๙/๒๐๑๐  

  สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ อดีตเจ้าอาวาสวัดนายโรง   :: ๒๑/๐๙/๒๐๑๐  

  ผอ.สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ เข้าถวายสักการะเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ ณ วัดสระเกศ  :: ๒๑/๐๙/๒๐๑๐  

  กิจกรรมการเรียนรู้ สู่ความเป็นนักวิชาการทางพุทธศาสนา  :: ๒๑/๐๙/๒๐๑๐  

  ผอ.สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ร่วมประชุมเตรียมจัดประชุมนานาชาติของ มมร  :: ๒๒/๐๙/๒๐๑๐  

  ผอ.สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ร่วมประชุมปรึกษาหารือคณะกรรมการบริหารโครงการวิจัยวิปัสสนากัมมัฏฐาน (หมู่บ้านพลัม)  :: ๒๑/๐๙/๒๐๑๐  

  ด่วน!!!แจ้งการโอนเงินเดือนผ่านบัญชีธนาคารทหารไทยและสิทธิประโยชน์เพิ่มเติม  :: ๑๙/๐๙/๒๐๑๐  

  แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการอบรมโครงการพัฒนาบุคลการด้านการวิจัย ปี งปม. 2553   :: ๑๙/๐๙/๒๐๑๐  

  นิสิตคณะครุศาสตร์ เข้าศึกษาดูงานศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร(องค์การมหาชน)  :: ๑๗/๐๙/๒๐๑๐  

  แนะครูพระยึดหลัก “จตุสดมภ์การศึกษา”   :: ๑๖/๐๙/๒๐๑๐  


                                          ๑๐    ๑๑    ๑๒    ๑๓    ๑๔    ๑๕    ๑๖    ๑๗    ๑๘    ๑๙    ๒๐    ๒๑    ๒๒    ๒๓    ๒๔    ๒๕    ๒๖    ๒๗    ๒๘    ๒๙    ๓๐    ๓๑    ๓๒    ๓๓    ๓๔    ๓๕    ๓๖    ๓๗    ๓๘    ๓๙    ๔๐    ๔๑    ๔๒    ๔๓    ๔๔    ๔๕    ๔๖    ๔๗    ๔๘    ๔๙    ๕๐    ๕๑    ๕๒    ๕๓    ๕๔    ๕๕    ๕๖    ๕๗    ๕๘    ๕๙    ๖๐    ๖๑    ๖๒    ๖๓    ๖๔    ๖๕    ๖๖    ๖๗    ๖๘    ๖๙    ๗๐    ๗๑    ๗๒    ๗๓    ๗๔    ๗๕    ๗๖    ๗๗    ๗๘    ๗๙    ๘๐    ๘๑    ๘๒    ๘๓    ๘๔    ๘๕    ๘๖    ๘๗    ๘๘    ๘๙    ๙๐    ๙๑    ๙๒    ๙๓    ๙๔    ๙๕    ๙๖    ๙๗    ๙๘    ๙๙    ๑๐๐    ๑๐๑    ๑๐๒    ๑๐๓    ๑๐๔    ๑๐๕    ๑๐๖    ๑๐๗    ๑๐๘    ๑๐๙     ๑๑๐    ๑๑๑    ๑๑๒    ๑๑๓    ๑๑๔    ๑๑๕    ๑๑๖    ๑๑๗    ๑๑๘    ๑๑๙    ๑๒๐    ๑๒๑    ๑๒๒    ๑๒๓    ๑๒๔    ๑๒๕    ๑๒๖    ๑๒๗    ๑๒๘    ๑๒๙    ๑๓๐    ๑๓๑    ๑๓๒    ๑๓๓    ๑๓๔    ๑๓๕    ๑๓๖    ๑๓๗    ๑๓๘    ๑๓๙    ๑๔๐    ๑๔๑    ๑๔๒    ๑๔๓    ๑๔๔    ๑๔๕    ๑๔๖    ๑๔๗    ๑๔๘    ๑๔๙    ๑๕๐    ๑๕๑    ๑๕๒    ๑๕๓    ๑๕๔    ๑๕๕    ๑๕๖    ๑๕๗    ๑๕๘    ๑๕๙    ๑๖๐    ๑๖๑    ๑๖๒    ๑๖๓    ๑๖๔    ๑๖๕      
   
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕