หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post

ค้นหา :
 
ตั้งแต่ : Pop up a calendar to select a date       ถึง : Pop up a calendar to select a date
     
ทุกหัวข้อข่าว

  รับมอบการถวายที่ดินเพื่อสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรม สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถร)  :: ๐๖/๐๓/๒๐๑๐  

  อุปทูตวัฒนธรรมจีน ถวายสักการะอธิการบดี มจร  :: ๐๖/๐๓/๒๐๑๐  

  ขอเชิญชมการการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ คณะสังคมศาสตร์ เรื่อง การสร้างและกำหนดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  :: ๑๒/๐๓/๒๐๑๐  

  พิธีปฐมนิเทศพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๑๖  :: ๐๔/๐๓/๒๐๑๐  

  สรุปการประชุมตรวจรายงานความก้าวหน้าการวิจัย  :: ๐๘/๐๓/๒๐๑๐  

  ขอเชิญตั้งชื่อรายการโทรทัศน์ประจำบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  :: ๒๗/๐๒/๒๐๑๐  

  การอนุรักษ์พุทธศิลป์ในโลกยุคใหม่   :: ๑๘/๐๓/๒๐๑๐  

  ทึ่ง“เจ้าคณะจังหวัด”วัย78ปีเรียนจบปริญญาเอก   :: ๒๗/๐๒/๒๐๑๐  

  ขอเชิญร่วมงานวันมาฆบูชา ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา  :: ๒๗/๐๒/๒๐๑๐  

  อธิการบดี มจร บันทึกเทปพระธรรมเทศนาสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย  :: ๒๖/๐๒/๒๐๑๐  

  การสัมมนาหัวหน้าโครงการอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๕๓  :: ๒๗/๐๒/๒๐๑๐  

  สรุปการประชุมตรวจความก้าวหน้าและจัดทำรายงานการวิจัย งปม.๕๑-๕๓  :: ๐๔/๐๓/๒๐๑๐  

  นักวิจัย มจร ประชุมชี้แจงโครงการวิจัย  :: ๒๕/๐๒/๒๐๑๐  

  แจ้งเรื่องรถบัส - รถตู้ออกเดินทางไปสนามกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (คลองหก)  :: ๒๖/๐๒/๒๐๑๐  

  อธิการบดี มจร รับมอบอาคารปฏิบัติธรรม  :: ๒๕/๐๒/๒๐๑๐  

  มจร.เชียงใหม่ การเปิดรับสมัครเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษา สำหรับพระภิกษุ/สามเณร ปีการศึกษา ๒๕๕๓  :: ๒๕/๐๒/๒๐๑๐  

  มจร วข.เชียงใหม่ เลื่อนและขยายเวลารับสมัครนิสิต วิชาชีพครู   :: ๒๔/๐๒/๒๐๑๐  

  แจ้งกำหนดการเดินทางไปศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สนของพระธรรมทูตฯ รุ่นที่ ๑๖  :: ๒๔/๐๒/๒๐๑๐  

  ผู้แทนมหาวิทยาลัยร่วมงานวันรวมพลังชาวพุทธสู่ความเป็นหนึ่ง ณ ประเทศอินเดีย  :: ๒๔/๐๒/๒๐๑๐  

  ขอเชิญนักวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนเข้าร่วมประชุม  :: ๒๖/๐๒/๒๐๑๐  

  ขอความร่วมมือในการสำรวจครุภัณฑ์ประจำสำนักงานที่ไม่มีความจำเป็นต้องใช้งานแล้ว  :: ๒๕/๐๒/๒๐๑๐  

  ต้อนรับคณะกรรมการตรวจความพร้อมก่อนยกฐานะห้องเรียน  :: ๒๓/๐๒/๒๐๑๐  

  ฮือฮาพระวัย78 มุมานะจบด็อกเตอร์อายุมากสุด  :: ๒๒/๐๒/๒๐๑๐  

  มจร. เตรียมยกฐานะโครงการขยายห้องเรียนวัดพระพุทธบาทเขากระโดง จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์  :: ๒๐/๐๒/๒๐๑๐  

  ประกาศรายชื่อผู้สอบสัมภาษณ์ผ่านพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๑๖  :: ๒๐/๐๒/๒๐๑๐  

  พระธรรมโกศาจารย์ ให้นโยบายการจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัย เป้าพัฒนามหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาระดับนานาชาติ  :: ๒๐/๐๒/๒๐๑๐  

  คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาเข้าศึกษาดูงานที่ ม.เชียงใหม่ และ ม.แม่โจ้  :: ๒๒/๐๒/๒๐๑๐  

  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ ร่วมจัดงานตลาดนัดหลักสูตรที่ ม.ขอนแก่น  :: ๒๒/๐๒/๒๐๑๐  

  กำหนดการสอบสัมภาษณ์พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๑๖  :: ๑๖/๐๒/๒๐๑๐  

  ผอ.สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ นำคณะถวายสักการะสมเด็จพระมหาธีราจารย์   :: ๐๖/๐๓/๒๐๑๐  


                                          ๑๐    ๑๑    ๑๒    ๑๓    ๑๔    ๑๕    ๑๖    ๑๗    ๑๘    ๑๙    ๒๐    ๒๑    ๒๒    ๒๓    ๒๔    ๒๕    ๒๖    ๒๗    ๒๘    ๒๙    ๓๐    ๓๑    ๓๒    ๓๓    ๓๔    ๓๕    ๓๖    ๓๗    ๓๘    ๓๙    ๔๐    ๔๑    ๔๒    ๔๓    ๔๔    ๔๕    ๔๖    ๔๗    ๔๘    ๔๙    ๕๐    ๕๑    ๕๒    ๕๓    ๕๔    ๕๕    ๕๖    ๕๗    ๕๘    ๕๙    ๖๐    ๖๑    ๖๒    ๖๓    ๖๔    ๖๕    ๖๖    ๖๗    ๖๘    ๖๙    ๗๐    ๗๑    ๗๒    ๗๓    ๗๔    ๗๕    ๗๖    ๗๗    ๗๘    ๗๙    ๘๐    ๘๑    ๘๒    ๘๓    ๘๔    ๘๕    ๘๖    ๘๗    ๘๘    ๘๙    ๙๐    ๙๑    ๙๒    ๙๓    ๙๔    ๙๕    ๙๖    ๙๗    ๙๘    ๙๙    ๑๐๐    ๑๐๑    ๑๐๒    ๑๐๓    ๑๐๔    ๑๐๕    ๑๐๖    ๑๐๗    ๑๐๘    ๑๐๙    ๑๑๐    ๑๑๑    ๑๑๒    ๑๑๓    ๑๑๔    ๑๑๕    ๑๑๖    ๑๑๗    ๑๑๘    ๑๑๙    ๑๒๐    ๑๒๑    ๑๒๒    ๑๒๓    ๑๒๔    ๑๒๕     ๑๒๖    ๑๒๗    ๑๒๘    ๑๒๙    ๑๓๐    ๑๓๑    ๑๓๒    ๑๓๓    ๑๓๔    ๑๓๕    ๑๓๖    ๑๓๗    ๑๓๘    ๑๓๙    ๑๔๐    ๑๔๑    ๑๔๒    ๑๔๓    ๑๔๔    ๑๔๕    ๑๔๖    ๑๔๗    ๑๔๘    ๑๔๙    ๑๕๐    ๑๕๑    ๑๕๒    ๑๕๓    ๑๕๔    ๑๕๕    ๑๕๖    ๑๕๗    ๑๕๘    ๑๕๙    ๑๖๐    ๑๖๑    ๑๖๒    ๑๖๓    ๑๖๔    ๑๖๕      
   
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕