หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post

ค้นหา :
 
ตั้งแต่ : Pop up a calendar to select a date       ถึง : Pop up a calendar to select a date
     
ทุกหัวข้อข่าว

  การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกบนเว็บ  :: ๑๔/๐๓/๒๐๐๙  

  แต่งตั้ง พระครูสังฆพินัย(ประสาน จนฺทสาโร) ผช.อธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็น พระครูปลัดสุวัฒนจริยคุณ   :: ๑๑/๐๓/๒๐๐๙  

  มจร เข้าประชุมสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาเถรวาท ณ ประเทศเมียนม่าห์  :: ๑๐/๐๓/๒๐๐๙  

  สถิติการยืม-คืน และให้บริการของห้องสมุด ส่วนกลาง วัดมหาธาตุและวัดศรีฯ วิทยาเขตขอนแก่น และ วิทยาเขตนครราชสีมา เดือนตุลาคม 2551 - กุมภาพันธ์ 2552  :: ๐๒/๐๓/๒๐๐๙  

  ผอ.สพ.ให้การต้อนรับคณะภิกษุณีจากประเทศเกาหลีใต้  :: ๐๓/๐๓/๒๐๐๙  

  ผอ.สพ. มจร เข้าพบอธิการบดี ม.จิ้งเจี๋ย (Most Ven.Dr.Ching Hsin)   :: ๐๓/๐๓/๒๐๐๙  

  ผอ.สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ถวายการรับรอง พระ ดร.ซิน ติ้ง  :: ๒๘/๐๒/๒๐๐๙  

  เลขาธิการมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาปรึกษางานวิจัยกับ ผอ.สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์  :: ๐๓/๐๓/๒๐๐๙  

  มจร ยื่นเรื่องเสนอจดทะเบียนสมาคมสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก  :: ๒๘/๐๒/๒๐๐๙  

  แจ้งตารางการประชุมงานวิจัยของมหาวิทยาลัย  :: ๑๙/๐๓/๒๐๐๙  

  คณาจารย์ภาควิชารัฐศาสตร์ และคณะนิสิต ชั้นปีที่ ๓ คณะสังคมศาสตร์ เข้าร่วมรับฟังการอภิปรายงบประมาณกลางปี ณ ห้องประชุมรัฐสภา  :: ๒๖/๐๒/๒๐๐๙  

  สรุปสถิติจำนวนหนังสือที่อยู่ในฐานข้อมูล VTLS ทั้งส่วนกลางและส่วนวิทยาเขต เช็คเมื่อวันที่ 25 ก.พ. 2552  :: ๒๖/๐๒/๒๐๐๙  

  มหาวิทยาลัยเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลศพ สมเด็จพระพุทธปาพจนบดี   :: ๒๖/๐๒/๒๐๐๙  

  มจร จัดทำข้อสอบกลางสร้างคุณภาพบัณฑิตและมาตรวิชาการ  :: ๒๕/๐๒/๒๐๐๙  

  สัมมนาหัวหน้าหน่วยอบรมโครงการบรรพชาและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน ปี ๒๕๕๒   :: ๒๕/๐๒/๒๐๐๙  

  คณะสังคมศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๒  :: ๒๔/๐๒/๒๐๐๙  

  พุทธศาสนิกชน ๗๐ ประเทศ ชุมนุมใหญ่"วันวิสาขบูชาโลก"  :: ๒๔/๐๒/๒๐๐๙  

  นิสิตบัณฑิตวิทยาลัยเข้าปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน  :: ๒๔/๐๓/๒๐๐๙  

  สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๒  :: ๒๘/๐๒/๒๐๐๙  

  สัมมนาชี้แจงข้อกำหนดทุนวิจัยมหาบัณฑิต ของ สกว.  :: ๒๘/๐๒/๒๐๐๙  

  ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการออกข้อสอบกลาง  :: ๑๙/๐๒/๒๐๐๙  

  อธิการบดี มจร ร่วมประชุมนานาชาติผู้นำพระพุทธศาสนาและศาสนฮินดู กรุงพนมเปญ กัมพูชา  :: ๑๖/๐๒/๒๐๐๙  

  พุทธบริษัทชาวอุทัยธานี เป็นเจ้าภาพอุปถัมภ์การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานถวายเป็นพระราชกุศลฯ  :: ๑๓/๐๒/๒๐๐๙  

  แจ้งสาเหตุเบอร์โทรศัพท์บางเลขหมายไม่สามารถโทรเข้า มจร วังน้อย อยุธยา  :: ๑๓/๐๒/๒๐๐๙  

  บริษัทฯ นี โอ ไลฟ์ ตั้งทุนวิจัย ๕๐๐,๐๐๐ บาท  :: ๑๑/๐๒/๒๐๐๙  

  นิสิตมหาจุฬาฯ-ปฏิบัติธรรมถวายในหลวง และประกอบพิธีเปิดอาคารเรียนวิทยบริการตาก  :: ๐๗/๐๒/๒๐๐๙  

  หลวงพ่อเซิ้งเหยียน ผู้ก่อตั้ง Dharma Drum Mountain มรณภาพ  :: ๐๖/๐๒/๒๐๐๙  

  แจ้งเลื่อนวันประชุมสัมมนาข้อสอบกลาง (QBMCU)  :: ๐๔/๐๒/๒๐๐๙  

  ติดตามความก้าวหน้างานวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนแล้ว  :: ๒๓/๐๒/๒๐๐๙  

  มีพระบรมราชโองการโปรดแต่งตั้งพระพรหมโมลีเป็นศาสตาจารย์พิเศษ  :: ๐๓/๐๒/๒๐๐๙  


                                          ๑๐    ๑๑    ๑๒    ๑๓    ๑๔    ๑๕    ๑๖    ๑๗    ๑๘    ๑๙    ๒๐    ๒๑    ๒๒    ๒๓    ๒๔    ๒๕    ๒๖    ๒๗    ๒๘    ๒๙    ๓๐    ๓๑    ๓๒    ๓๓    ๓๔    ๓๕    ๓๖    ๓๗    ๓๘    ๓๙    ๔๐    ๔๑    ๔๒    ๔๓    ๔๔    ๔๕    ๔๖    ๔๗    ๔๘    ๔๙    ๕๐    ๕๑    ๕๒    ๕๓    ๕๔    ๕๕    ๕๖    ๕๗    ๕๘    ๕๙    ๖๐    ๖๑    ๖๒    ๖๓    ๖๔    ๖๕    ๖๖    ๖๗    ๖๘    ๖๙    ๗๐    ๗๑    ๗๒    ๗๓    ๗๔    ๗๕    ๗๖    ๗๗    ๗๘    ๗๙    ๘๐    ๘๑    ๘๒    ๘๓    ๘๔    ๘๕    ๘๖    ๘๗    ๘๘    ๘๙    ๙๐    ๙๑    ๙๒    ๙๓    ๙๔    ๙๕    ๙๖    ๙๗    ๙๘    ๙๙    ๑๐๐    ๑๐๑    ๑๐๒    ๑๐๓    ๑๐๔    ๑๐๕    ๑๐๖    ๑๐๗    ๑๐๘    ๑๐๙    ๑๑๐    ๑๑๑    ๑๑๒    ๑๑๓    ๑๑๔    ๑๑๕    ๑๑๖    ๑๑๗    ๑๑๘    ๑๑๙    ๑๒๐    ๑๒๑    ๑๒๒    ๑๒๓    ๑๒๔    ๑๒๕    ๑๒๖    ๑๒๗    ๑๒๘    ๑๒๙    ๑๓๐    ๑๓๑    ๑๓๒    ๑๓๓    ๑๓๔    ๑๓๕    ๑๓๖    ๑๓๗    ๑๓๘    ๑๓๙     ๑๔๐    ๑๔๑    ๑๔๒    ๑๔๓    ๑๔๔    ๑๔๕    ๑๔๖    ๑๔๗    ๑๔๘    ๑๔๙    ๑๕๐    ๑๕๑    ๑๕๒    ๑๕๓    ๑๕๔    ๑๕๕    ๑๕๖    ๑๕๗    ๑๕๘    ๑๕๙    ๑๖๐    ๑๖๑    ๑๖๒    ๑๖๓    ๑๖๔    ๑๖๕      
   
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕