หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU

หน้าหลัก » พระสุกิจจ์ สุจิณฺโณ (บุตรเคน)
 
เข้าชม : ๒๘๓๐ ครั้ง
เครือข่ายการจัดการพื้นที่มรดกโลกขององค์กรด้านวัฒนธรรมในสังคมไทย : พื้นที่นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาและเมืองบริวาร (สาขาการพัฒนาสังคม)
ชื่อผู้วิจัย : พระสุกิจจ์ สุจิณฺโณ (บุตรเคน) ข้อมูลวันที่ : ๑๐/๑๐/๒๐๑๘
ปริญญา : พุทธศาสตรมหาบัณฑิต(การบริหารจัดการคณะสงฆ์)
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ :
  พระสุธีรัตนบัณฑิต
  โกนิฏฐ์ ศรีทอง
  -
วันสำเร็จการศึกษา : 2561
 
บทคัดย่อ

 การศึกษาวิจัยเรื่องนี้ มีวัตถุประสงค์หลัก ๓ ประการ คือ ๑) เพื่อศึกษาเครือข่ายการจัดการพื้นที่มรดกโลกของเครือข่ายองค์กรด้านวัฒนธรรมของสังคมไทยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๒)  เพื่อพัฒนายุทธศาสตร์จัดการพื้นที่มรดกโลกขององค์กรด้านวัฒนธรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ ๓) เพื่อวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการจัดการพื้นที่มรดกโลกของเครือข่ายองค์กรด้านวัฒนธรรมของสังคมไทยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ดำเนินการตามระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Methodology) การค้นคว้าเอกสาร (Documentary Research) ข้อมูลจากเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) และการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) กับกลุ่มผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (Key informants) รวมทั้งสิ้น ๑๗ รูป/คน โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหาประกอบบริบท 

Download

 
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕