Mahachulalongkornrajavidyalaya University
MCU Home Search Contacts Study Events Site Map Thai/Eng
 
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


Classifieds
First Page
University News
General News
Activity
Trainning
Seminar
Sangha
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
thaisarn
manager
thairath
dailynews
Matichon
Khaosod news
Komchadluek dot net
Thaitown USA news

University News
มจร. ส่วนกลาง ติดตามงานประกันคุณภาพการศึกษาฯ หน่วยวิทยบริการจังหวัดสงขลา วัดหงษ์ประดิษฐาราม
Date06/07/2013   Counter : 5388 time

               วันนี้ (๖ กรกฎาคม ๕๖) พระราชวรมุนี (พล อาภากโร) ได้มอบหมายพระมหาประยูร โชติวโร เลขานุการคณะพุทธศาสตร์ พร้อมด้วยพระมหาศรีทนต์ สมจาโร ผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลาง พระมหาชำนาญ มหาชาโน ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ พระมหาถวิล กลฺยาณธมฺโม ผู้อำนวยการส่วนทะเบียนนิสิต สำนักทะเบียนและวัดผล นางสาวฐาณิชญาณ์ มัควัลย์ นักวิชาการศึกษา กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี เดินทางไปติดตามเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา ในด้านเอกสาร ด้านห้องสมุด ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านทะเบียนและวัดผล โดยมีระมหาบัณฑิต ปณฺฑิตญาโณ รองเจ้าคณะจังหวัดสงขลา รองประธานหน่วยวิทยบริการคณะพุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดสงขลา วัดหงษ์ประดิษฐาราม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พระมหาชัชรินทร์ จตฺตภโย หัวหน้าฝ่ายวิชาการ พระครูโสภณคุณาทร หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน พระมหาสุพจน์ สิทฺธิญาโณ หัวหน้าฝ่ายบริหาร นายประสิทธิ์ รักนุ้ย รองหัวหน้าฝ่ายวิชาการ พ.อ.อรุณ นิลสุวรรณ รองหัวหน้าฝ่ายนโยบาลและแผน นายสุวัฒน์ เลิศบวร รองฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

                ในการเดินทางครั้งนี้ เพื่อสรุปผลการตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา ที่ได้รับการประเมินระหว่างวันที่ ๑๖ มีนาคม - ๓๐ เมษายน ๒๕๕๕ ประเมินใน ๗ ประเด็น คือ ด้านการเปิดดำเนินการหลักสูตร ด้านอาจารย์ ด้านสถานที่ ด้านสิ่งสนับสนุนทางการศึกษาและการจัดบริการนักศึกษา ด้านนักศึกษา ด้านการบริหารและการประสานงานระหว่างศูนย์กับสถาบันหลัก และประเด็นอื่นๆที่มีผลต่อคุณภาพการศึกษาและผลประโยชน์ของนักศึกษานอกเหนือ จากที่กำหนดไว้ที่ได้พบในการตรวจประเมิน  โดยที่ประชุมได้ประชุมหารือสิ่งที่ต้องปรับปรุงเช่นด้านหลักสูตร ด้านสิ่งสนับสนุนทางการศึกษาและการจัดบริการนักศึกษา ด้านบริการอินเตอร์เน็ต ด้านไอทีตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ให้ข้อเสนอไว้ โดยจะนำผลการปรับปรุงเรียบร้อยแล้วเสนอผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง คือ คณะพุทธศาสตร์ ที่ประชุมผู้บริหารวิชาการ และนำเสนอคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รับทราบและพิจารณาดำเนินการเข้าตรวจประเมินซ้ำต่อไป

                    พระมหาบัณฑิต กล่าวว่า "หน่วยวิทยบริการ จังหวัดสงขลา ได้จัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมให้พระภิกษุสามเณรได้ศึกษาวิชาการพระพุทธ ศาสนาชั้นสูงอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพในจังหวัดสงขาและจังหวัดใกล้เคียง เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาและส่งเสริมให้พระสังฆาธิการ ครูสอนพระปริยัติธรรม พระภิกษุสามเณร และผู้สนใจด้านพระพุทธศาสนาได้มีโอกาสศึกษาด้านพระพุทธศาสนาชั้นสูงได้รับ สนับสนุนจากคณะสงฆ์ ส่วนราชการ และทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี"
 
                    ผลการศึกษาข้อมูลเบื้องต้น พบว่า หน่วยวิทยบริการฯ วัดหงษ์ประดิษฐาราม มีความพร้อมในหลายๆ ด้าน เช่น ห้องสมุด อาคารสถานที่ บุคลากร และการบริหารจัดการ สิ่งที่ต้องปรับคือการเก็บเอกสารหลักฐาน

                    หน่วยวิทยบริการ มจร. จังหวัดสงขลา ตั้งอยู่ ณ วัดหงษ์ประดิษฐาราม เลขที่ ๘๙๕ ถนนเพชรเกษม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  เปิดการเรียนการสอนครั้งแรกตั้งแต่ปี ๒๕๔๘ เป็นต้นมา ปัจจุบันมีนิสิต ๒๖๗ รูป/คน

                    ผู้สนใจศึกษา ณ หน่วยวิทยบริการ มจร วัดหงษ์ประดิษฐาราม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สอบถามเบอร์ ๐๗๔-๒๒๕๔๗๘ ถึง ๘๐ โทรสาร ๐๗๔-๒๒๕๔๗๙ มือถือ ๐๘๖-๒๘๕๖๘๔๓,๐๘๑-๕๔๓๓๖๑๕,๐๘๔-๘๓๙๕๕๐๘ เว็บไซต์ www.mcusongkhla.com
   
ข่าวโดยพระมหาศรีทนต์ สมจาโร ผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลาง รายงานจาก อ.หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา


source : information technology Division
                   Print This Page Sent to Friend                   

News in Classified
    กำหนดการ งานวันจำนงค์ ทองประเสริฐ ครั้งที่ ๑๗  
    กำหนดการ พิธีประสาทปริญญาประจำปี ๒๕๕๒  
    “มจร แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย”  
    พระบัญชาแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย  
    มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
    มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
 
Copyright © Mahachulalongkornrajavidyalaya University All rights reserved 
Maintained by: webmaster@mcu.ac.th 
Last Update : Thursday February 9, 2012