Mahachulalongkornrajavidyalaya University
MCU Home Search Contacts Study Events Site Map Thai/Eng
 
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


Classifieds
First Page
University News
General News
Activity
Trainning
Seminar
Sangha
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
thaisarn
manager
thairath
dailynews
Matichon
Khaosod news
Komchadluek dot net
Thaitown USA news

University News
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลตามมาตรฐานอุดมศึกษา ปี ๒๕๕๖
Date15/07/2013   Counter : 4354 time

                    มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยสำนักทะเบียนและวัดผล กองวิชาการ ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำข้อมูลตามมาตรฐานอุดมศึกษา ปี ๒๕๕๖" ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา โดยมีพระศรีคัมภีรญาณ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเป็นประธานเปิดการประชุม พระวิสุทธิภัทรธาดา รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานปิดการประชุมและมอบวุฒิบัตรแก่ผู้เข้ารับการอบรม ในโอกาสนนี้นางสาวนิติมา จิตต์จำนงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มสารสนเทศ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ให้ข้อเสนอแนะในการจัดเก็บข้อมูลการศึกษาระดับอุดมศึกษา ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการเก็บข้อมูลนิสิตด้วย

                    ผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย บุคลากรที่รับผิดชอบเกี่ยวกับระบบทะเบียนนิสิตส่วนกลาง วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ ห้องเรียน หน่วยวิทยบริการ จำนวน ๑๒๐ รูป/คน โดยมีพระมหาชำนาญ มหาชาโน ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยสารสนเทศ พระมหาถวิล กลฺยาณธมฺโม ผู้อำนวยการส่วนทะเบียนนิสิต  พระมหาปัญญา ปญฺญาสิริผู้อำนวยการส่วนประเมินผลการศึกษา  สำนักทะเบียนและวัดผล และคณะเป็นวิทยากร 

                     มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้พัฒนาระบบทะเบียนนิสิตที่เป็นมาตรฐานเดียวกับส่วนกลาง วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ ห้องเรียน หน่วยวิทยบริการ และสถาบันสมทบ เริ่มตั้งแต่การรับสมัครนิสิต หลักสูตร ตารางเรียน ตารางสอบ ประวัตินิสิต ผลการเรียน เชื่อมโยงผ่านเครือข่าย MCUNet ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

                     พระมหาถวิล กลฺยาณธมฺโม กล่าวว่า "การ ประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ เน้นกระบวนการทำงานให้สำเร็จตามนโยบายของมหาวิทยาลัย เพื่อจัดเก็บข้อมูลนิสิต จำนวน ๕๑ รายการ เข้าสู่ฐานข้อมูลทะเบียนนิสิต เพื่อรายงานสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๖ คาดว่าจะสำเร็จได้ตามเป้าหมาย อย่างไรก็ดีมีบางแห่งมิได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการประชุมครั้งนี้ด้วย จะเป็นภาระของมหาวิทยาลัยเช่น ค่าใช่จ่ายในการเดินทาง รวมทั้งเป็นเหตุทำให้ข้อมูลนิสิต ๕๑ รายการไม่สมบูรณ์ ในการอบรมครั้งนี้ประสบความสำเร็จมากกว่า ๘๐ เบอร์เซ็น  ส่วนที่เหลือจักได้สรุปนำเสนอผู้บริหารระดับสูงพิจารณาสืบไป"

                   พระมหาปัญญา ปญฺญาสิริ กล่าวว่า "ในส่วนจัดการศึกษาที่ไม่ได้เข้าร่วมอบรม จะทำหนังสือถึงผู้บริหารของส่วนจัดการศึกษานั้นๆ ขอความร่วมมือนำส่งข้อมูลและเจ้าหน้าที่มากรอกข้อมูลเป็นการด่วนภายใน ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ นี้ และจะมีการกรอกข้อมูลระดับปริญญาโท เอก ในช่วงเวลาเดียวกันโดยได้แบ่งหน้าที่กันรับผิดชอบเพือประสานงานขอข้อมูลโดย ดว่นก่อนจะส่งให้ข้อมูลเข้าระบบของ สกอ.ภายใน ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖"

                   อย่างไร ก็ดีสิ่งที่ยังขาดคือเครื่องมือสนับสนุนฝ่ายปฏิบัติการในการจัดเก็บข้อมูล ส่วนที่เชื่อมโยงกับระบบทะเบียนนิสิต นั้นคือ กล้องถ่ายรูป เครื่อง Scanner และเครื่องคลืบบัตร ที่จำเป็นอย่างยิ่งในการเก็บข้อมูล เพราะในปีนี้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนดให้นำรูปภาพนิสิตทุก รูป/คน  เข้าสู่ระบบเพื่อยืนยันตัวตนและเป็นหนึ่งในรายการ ๕๑ รายการที่จำเป็นต้องมีในระบบด้วย
                  ชมประมวลภาพได้ที่ https://www.facebook.com/regmcu
     ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักทะเบียนและวัดผล 035248-000 ต่อ 8418


source : information technology Division
                   Print This Page Sent to Friend                   

News in Classified
    กำหนดการ งานวันจำนงค์ ทองประเสริฐ ครั้งที่ ๑๗  
    กำหนดการ พิธีประสาทปริญญาประจำปี ๒๕๕๒  
    “มจร แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย”  
    พระบัญชาแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย  
    มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
    มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
 
Copyright © Mahachulalongkornrajavidyalaya University All rights reserved 
Maintained by: webmaster@mcu.ac.th 
Last Update : Thursday February 9, 2012