Mahachulalongkornrajavidyalaya University
MCU Home Search Contacts Study Events Site Map Thai/Eng
 
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


Classifieds
First Page
University News
General News
Activity
Trainning
Seminar
Sangha
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
thaisarn
manager
thairath
dailynews
Matichon
Khaosod news
Komchadluek dot net
Thaitown USA news

University News
เฉลิมฉลอง 260 ปี นิกายสยามวงศ์ มหาจุฬาฯ นำถกพระพุทธศาสนาในบริบทโลก
Date25/08/2013   Counter : 4022 time

ตามามเอกสารรายงานของสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโคลัมโบ ดังความว่า ในปี พ.ศ.2556 จะเป็นปีแห่งการครบรอบ 260 ปีที่พระอุบาลีได้เป็นประธานทำการอุปสมบทแก่สามเณรสิงหล และเป็นการเริ่มสมณวงศ์ขึ้นใหม่ในศรีลังกา นับเป็นการเริ่มประดิษฐานสยามวงศ์หรือสยามนิกายที่เจริญมั่นคงในศรีลังกาจวบถึงปัจจุบัน

                โอกาสอันเป็นมงคลนี้ ชาวพุทธในศรีลังกาที่ตระหนักในคุณูปการของสยามประเทศจึงได้จัดพิธีเฉลิมฉลอง “นิกายสยามวงศ์” สุดยิ่งใหญ่อลังการ โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร.) อาศัยมติมหาเถรสมาคม(มส.) ที่ 494/2555 ตามที่ได้เห็นชอบให้ “พระพรหมบัณฑิต” อธิการบดี มจร. ดำเนินการจัดสัมมนานานาชาติ ณ สถาบันวิชาการพระพุทธศาสนานานาชาติศรีลังกา (SIBA) เมืองแคนดี้ ประเทศศรีลังกา ในวันที่ 20-21 สิงหาคม 2556 โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) และคณะสงฆ์สยามนิกายทั้งฝ่ายมัลลวัตตา และฝ่ายอัสสคีรี พร้อมด้วยวัดพระธาตุเขี้ยวแก้ว ประเทศศรีลังกา

พระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิต อธิการบดี มจร. กล่าวว่า จากการที่ประเทศไทยสถาปนาความสัมพันธ์กับประเทศศรีลังกา ครบ 260 ปี ในส่วนของความสัมพันธ์ในด้านพระพุทธศาสนาไทยและศรีลังกา ได้มีการแลกเปลี่ยนพระสงฆ์ระหว่างกันอย่างต่อเนื่อง จนเกิดคณะสงฆ์นิกายลังกาวงศ์ในประเทศไทย และคณะสงฆ์นิกายสยามวงศ์ในประเทศศรีลังกา ดังนั้น มจร.จึงได้ร่วมกับ พศ. คณะสงฆ์สยามนิกาย ฝ่ายมัลลวัตตา ฝ่ายอัสสคีรี และวัดพระธาตุเขี้ยวแก้ว จึงมีการจัดสัมมนานานาชาติ เรื่อง “การแลกเปลี่ยนพระพุทธศาสนานานาชาติในบริบทของโลก”

พระเดชพระคุณท่านอธิการบดี มจร. กล่าวต่อไปว่า การประชุมในครั้งนี้จะมีการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของไทยและศรีลังกาด้วยภาษาบาลี รวมทั้งแนวคิดทิศทางการเผยแผ่ในระดับนานาชาติว่า จะมีวิธีการอย่างไรในโลกยุคปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ที่สำคัญคณะสงฆ์จะได้มีการหารือร่วมกันถึงบทบาทหน้าที่ในการนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาให้เข้าถึงพุทธศาสนิกชนทางภาคการปฏิบัติ ซึ่งการเสวนาในเรื่องดังกล่าวเป็นภาษาบาลีนั้น ถือว่าเป็นภาษาแม่ในพระพุทธศาสนาที่นิยมใช้กันทั่วโลก และเป็นภาษาที่สำคัญที่คณะสงฆ์ใช้ศึกษาพระไตรปิฎก เพื่อการเรียนรู้หลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และนำไปใช้ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในนานาประเทศให้เจริญรุ่งเรือง หากพระสงฆ์มีความรู้เรื่องภาษาบาลี ก็จะทำให้การเผยแผ่หลักธรรมไม่ผิดเพี้ยน

รัฐบาลไทย ในนามมหาเถรสมาคม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และรัฐบาลศรีลังกา ได้เห็นถึงความสำคัญในการสถาปนาความสัมพันธ์ระหว่างกันครั้งนี้ ซึ่งในพิธีเปิดงานคณะสงฆ์ไทย-ศรีลังกาโดยได้รับเกียรติจากนายมหินทรา ราชปักษา ประธานาธิบดีแห่งศรีลังกา มาเป็นประธานฝ่ายฆราวาส กล่าวสุนทรพจน์ และมีสมเด็จพระสังฆราช พระมหานายกะ ประมุขสงฆ์มาร่วมกล่าวต้อนรับคณะสงฆ์และผู้แทนจากประเทศต่างๆ จึงถือได้ว่า การร่วมมือนี้จะเป็นการสานสัมพันธ์ระหว่างไทย-ศรีลังกาให้มีความแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นอธิการบดี มจร.กล่าว


           พระครูปลัดสุวัฒนวชิรคุณ (ไสว โชติโก) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มจร กล่าวภายหลังร่วมพิธีเปิดงานดังกล่าวว่า ภายหลังการสัมมนาซึ่งจะแล้วเสร็จในวันที่ 21 ส.ค. คณะสงฆ์ไทยโดย มจร. และคณะสงฆ์ศรีลังกา จะหารือร่วมกันเพื่อความร่วมมือทางวิชาการด้านการศึกษาของคณะสงฆ์ ซึ่งในเบื้องต้นพบว่าคณะสงฆ์ศรีลังกามีความเชี่ยวชาญด้านภาษาบาลีมาก ดังนั้น จึงมีแนวทางที่จะขอความร่วมมือทางคณะสงฆ์ศรีลังกาในการร่วมกันศึกษาหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาที่มีการจารึกลงบนคัมภีร์ใบลานที่เป็นภาษาบาลี ส่วนทางคณะสงฆ์ไทยซึ่งถือว่ามีความเชี่ยวชาญในเรื่องกรรมฐานมากกว่า ก็จะมาช่วยทางคณะสงฆ์ศรีลังกาส่งเสริมในเรื่องกรรมฐานด้วย

ท่านรองอธิการบดี มจร. ฝ่ายกิจการต่างประเทศ กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้เนื่องในโอกาสการเฉลิมฉลอง 260 ปีแห่งการสถาปนาพระพุทธศาสนานิกายสยามวงศ์ในประเทศศรีลังกา ทางประเทศไทยมีการถวายทุนแก่พระสงฆ์ศรีลังกาที่เข้ามาศึกษาในประเทศไทย รวม 26 ทุน แยกเป็นทุนของมจร. 5 ทุน และทุนของพศ. 21 ทุน โดยในส่วนของมจร.นั้น มีพระสงฆ์ศรีลังกามารับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี 2 ทุน ปริญญาโท 1 ทุน และปริญญาเอก 2 ทุน ในส่วนทุนของพศ.นั้น จะจัดถวายให้ในส่วนของนักธรรมตรี จนถึงนักธรรมเอก พร้อมกันนี้ ทางคณะสงฆ์ศรีลังกายังขอความร่วมมือมายัง มจร. ให้ช่วยส่งเสริมการศึกษาของคณะสงฆ์ในระดับมหาวิทยาลัยในศรีลังกาอีกด้วย เนื่องจากในศรีลังกายังไม่มีมหาวิทยาลัยสำหรับพระสงฆ์เป็นการเฉพาะ


      การจัดกิจกรรมเฉลิมฉลอง 260 ปีสยามวงศ์ประดิษฐานในศรีลังกา ด้วยการจัดกิจกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรมที่เน้นการมีส่วนร่วมของชาวไทยและชาวศรีลังกาครั้งนี้ นับเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีทั้งในระดับรัฐต่อรัฐ และระดับประชาชนกับประชาชน จึงนับเป็นจุดสูงสุดของการเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ระหว่างประเทศให้แน่นแฟ้นมั่นคงมากขึ้น

บทความ/ณรงค์  หนูช่วย

ข้อมูล/สมหมาย  สุภาษิต

 


source : information technology Division
                   Print This Page Sent to Friend                   

News in Classified
    กำหนดการ งานวันจำนงค์ ทองประเสริฐ ครั้งที่ ๑๗  
    กำหนดการ พิธีประสาทปริญญาประจำปี ๒๕๕๒  
    “มจร แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย”  
    พระบัญชาแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย  
    มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
    มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
 
Copyright © Mahachulalongkornrajavidyalaya University All rights reserved 
Maintained by: webmaster@mcu.ac.th 
Last Update : Thursday February 9, 2012