Mahachulalongkornrajavidyalaya University
MCU Home Search Contacts Study Events Site Map Thai/Eng
 
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


Classifieds
First Page
University News
General News
Activity
Trainning
Seminar
Sangha
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
thaisarn
manager
thairath
dailynews
Matichon
Khaosod news
Komchadluek dot net
Thaitown USA news

University News
กองธรรมสนามหลวงตั้งอธิการบดี มจร เป็นที่ปรึกษา
Date11/09/2013   Counter : 4700 time

 เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. สมเด็จพระวันรัต แม่กองธรรมสนามหลวง เป็นประธานในพิธีมอบคำสั่งมหาเถรสมาคมแต่งตั้งคณะที่ปรึกษาแม่กองธรรมสนามหลวงและคณะผู้บริหารสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง และเป็นประธานเปิดการประชุมเลขานุการและผู้ปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ สำนักเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  ณ ศาลาอบรมสงฆ์วัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดยนายพนม ศรศิลป์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวรายนามผู้เข้ารับคำสั่งมติมหาถเรสมาคม ด้วยในการประชุมมหาเถรสมาคมครั้งที่ ๒๐/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ ที่ประชุมพิจารณาเห็นว่า เพื่อให้การสนองงานคณะสงฆ์ด้านการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เป็นไปตามประกาศมหาเถรสมาคม ว่าด้วยการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรมและบาลี พ.ศ. ๒๕๕๕ จึงอาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๐ แห่งประกาศมหาเถรสมาคมฉบับดังกล่าว ที่ประชุมได้มีมติแต่งตั้งคณะที่ปรึกษาแม่กองธรรมสนามหลวง จำนวน ๑๔ รูป และคณะผู้บริหารสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง จำนวน ๓๗ รูป รวม ๕๑ รูป โดยมีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นที่ปรึกษา ซึ่งพระพรหมบัณฑิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้มอบหมายให้ พระวิสุทธิภัทรธาดา รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นผู้รับคำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษา และพระราชวรมุนี คณบดีคณะพุทธศาสตร์ รองเจ้าคณะภาค ๖ ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะผู้บริหารแม่กองธรรมสนามหลวงด้วยเช่นกัน

จากนั้นพระพรหมมุนี เลขาแม่กองธรรมสนามหลวง กล่าวถวายรายงานพอสังเขปดังนี้ สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง เป็นหน่วยงานของคณะสงฆ์ ในสังกัดมหาเถรสมาคมปฏิบัติสนองงานคณะสงฆ์ตามมติมหาเถรสมา และมีหน้าที่รับผิดชอบงานบริหารการศึกษานักธรรมและธรรมศึกษาของคณะสงฆ์ ในปีการศึกษา ๒๕๕๖ และฝ่ายสถิติได้ปรับปรุงบัญชี ศ. ต่างๆอเพื่อให้สะดวกในการปฏิบัติงานยิ่งขึ้น เพื่อให้สำนักเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ได้รับทราบวิธีการและขั้นตอนในการรับข้อสอบธรรมสนามหลวงผ่านระบบอินเตอร์ และมีความเข้าใจในการใช้บัญชี ศ. ต่างๆ จักทำให้การดำเนินการจัดสอบธรรมสนามหลวง ของสำนักเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เป็นไปตามกฎกระทรวงและพระราชบัญยัติการศึกษาแห่งชาติและให้บรรลุตามวัถุประสงค์ที่ดีงามของคณะสงฆ์สืบไป สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวงจึงได้จัดประชุมขึ้น โดยนิมนต์เลขานุการเจ้าคณะภาค เลขานุการและผู้ปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ สำนักเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาค คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง เข้าร่วมประชุม และมีรูปแบบการประชุม คือ คณะผู้บริหารสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวงบรรยายพิเศษ คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง และเจ้าหน้าที่บริษัททรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) อธิบายขั้นตอนและวิธีรับข้อสอบธรรมสนามหลวงผ่านระบบอินเตอร์เน็ต และการใช้บัญชี ศ. ต่างๆ ที่ปรับปรุงใหม่พร้อมทั้งสาธิตการรับข้อสอบผ่านระบบอินเตอร์เน็ต และเปิดโอกาสให้มีการซักถามปัญหาและรับฟังข้อคิดเห็นจากเลขานุการเพื่อทำความเข้าใจให้ถูกต้องร่วมกัน อันจักทำให้การสนองงานด้านการศึกษาของคณะสงฆ์มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 

สมหมาย  สุภาษิต/ข่าว/ภาพ


source : information technology Division
                   Print This Page Sent to Friend                   

News in Classified
    กำหนดการ งานวันจำนงค์ ทองประเสริฐ ครั้งที่ ๑๗  
    กำหนดการ พิธีประสาทปริญญาประจำปี ๒๕๕๒  
    “มจร แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย”  
    พระบัญชาแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย  
    มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
    มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
 
Copyright © Mahachulalongkornrajavidyalaya University All rights reserved 
Maintained by: webmaster@mcu.ac.th 
Last Update : Thursday February 9, 2012