Mahachulalongkornrajavidyalaya University
MCU Home Search Contacts Study Events Site Map Thai/Eng
 
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


Classifieds
First Page
University News
General News
Activity
Trainning
Seminar
Sangha
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
thaisarn
manager
thairath
dailynews
Matichon
Khaosod news
Komchadluek dot net
Thaitown USA news

University News
นิสิตวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช ทัศนศึกษาธรรมดูงานประเทศญี่ปุ่น
Date09/08/2014   Counter : 3639 time

 พระครูวิสุทธิปัญญาสาร เจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์ และเจ้าอาวาสวัดท่าไม้เหนือ ต.บ้านหม้อ อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ มีเจตนารมณ์ที่จะพัฒนาคุณภาพพระภิกษุ-สามเณร และบุคลากรทางศาสนาในท้องที่ทุรกันดาร ภูมิภาคหรือในองค์กรส่วนต่างๆ จึงร่วมกับวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งคณะสงฆ์ไทย ดำเนินการเปิดหน่วยวิทยบริการ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก ณ วัดหมอนไม้ ต.บ้านเกาะ อ.เมือง อุตรดิตถ์ ในปี พ.ศ.2552 


เป็นลักษณะการขยายห้องเรียนในระดับปริญญาตรี หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต คณะสังคมศาสตร์ สาขาการจัดการเชิงพุทธ หลัก สูตร 3/4 ปี จัดการศึกษาระบบหน่วยกิต ทั้งหมด 140 หน่วยกิต มีทั้งหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เช่น วิชาบังคับ มนุษย์กับสังคม กฎหมายทั่วไป ปรัชญาเบื้องต้น ตรรกศาสตร์เบื้องต้น ศาสนาทั่วไป 

วิชาเลือก การเมืองการปกครอง เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน ภาษาอังกฤษเบื้องต้นและชั้นสูง วิทยาศาสตร์กายภาพและประยุกตวิทยา พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ, หมวดวิชาเฉพาะ วิชาแกนพระพุทธศาสนา กลุ่มวิชาภาษาบาลี เป็นวรรณคดีบาลี บาลีไวยากรณ์และแต่งบาลี, กลุ่มวิชาพระพุทธศาสนา พระไตรปิฎกศึกษา พระวินัยปิฎก การปกครองสงฆ์ไทย เป็นต้นสำหรับวิชาเลือก ประกอบด้วย การจัดการการเงินและทรัพย์สิน การบริหารชุมชนและสิ่งแวดล้อม สัมมนาการจัดการกิจการคณะสงฆ์ ภาคเรียนทั้งหมดมีการแบ่งเวลาการศึกษาออกเป็น 2 ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาปกติไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และต้องปฏิบัติศาสนากิจเป็นเวลา 1 ปีการศึกษา 

ปัจจุบัน มีพระภิกษุเข้ารับการศึกษาตั้งแต่ปี 1-4 รวมจำนวน 87 รูป

ในปีการศึกษา 2557 หน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดหมอนไม้ ได้รับการอนุมัติให้สามารถเปิดการศึกษาชั้นอุดมศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคคฤหัสถ์ เพื่อให้ประชาชนทั่วไปที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หรือจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ จบประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) มีโอกาสเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีที่แห่งนี้ได้ ในสาขาการจัดการเชิงพุทธพร้อมเปิดโอกาสให้ข้าราชการครูที่จบปริญญาตรีสาขาอื่น มีโอกาสเข้าศึกษาต่อในสาขานี้ด้วยเช่นกัน เพื่อสอนเด็กนักเรียนเกี่ยวกับด้านพระพุทธศาสนาโดยตรงในอนาคตข้างหน้า ซึ่งจะเริ่มเปิดการเรียนการสอนในปีการศึกษา พ.ศ.2558 ที่ผ่านมา พระสงฆ์ที่จบปริญญาตรีและมีความประสงค์ศึกษาเรียนต่อปริญญาโท ต้องเดินไปศึกษาที่จังหวัดอื่น ทำให้เสียค่าใช้จ่ายสูงมาก เนื่องจากหน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช วัดหมอนไม้ ขาดแคลนพระสังฆาธิการและครูสอนปริยัติธรรมประกาศนียบัตร ระดับปริญญาเอก

ส่งผลให้คณะสงฆ์ ประกอบด้วย พระครูวิสุทธิปัญญาสาร เจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์, พระมหาสุขภัทร์ โสภณจิตโต เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์, พระครูกัลยาณกิตติวัฒน์ เจ้าคณะตำบลท่าอิฐ เจ้าอาวาสวัดอรัญญิการาม, พระครูสังฆรักษ์สมหมาย สุขกาโม เจ้าอาวาสวัดป่ากล้วย และ พระครูสุสีลวัตร เจ้าอาวาสวัดใหม่โพธิ์เย็น มีความประสงค์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก คณะรัฐประศาสน ศาสตร์ ด้านการบริหารรัฐกิจ การบริหารและการจัดการภาครัฐ 

เพื่อสามารถเป็นอาจารย์สอนพระปริยัติธรรม ระดับปริญญาโท พร้อมกับยกฐานะหน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดหมอนไม้ ให้เป็นวิทยาลัยสงฆ์ในอนาคต

ทั้งนี้ คณะสงฆ์ปรึกษาหารือ จัดทำโครงร่างวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ นำเสนอ ด้วยการศึกษาดูงานประเทศญี่ปุ่น ไหว้หลวงพ่อโต วัดโคโตกุอิน เมืองคามาคูระ จังหวัดคานางาวะ, พร้อมเดินทางไปที่โอวะกุดะนิ ซึ่งเป็นหุบเขาภูเขาไฟฟูจิ ที่เมืองฮะโกะเนะ จังหวัดคะนะงะวะ รวมถึงสถานที่อื่นอีกหลายแห่ง เพื่อศึกษาวิธีการจัดการและการบริหารงานภายในวัด ระเบียบวินัย การแต่งกาย พิธีกรรมทางศาสนา วิธีการสื่อสารให้ชาวบ้านศรัทธาเข้าวัด ซึ่งมีความแตกต่างจากวัดในประเทศไทย 

พร้อมรับคำชี้แนะและแนะนำจาก นายธนาธิป อุปัติศฤงค์ เอกอัครราชทูตไทยประจำญี่ปุ่น ถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชนชาติญี่ปุ่นที่มีความแตกต่าง รวมถึงการปฏิบัติตนที่อยู่ในกรอบขอบเขตของกฎหมาย อย่างเคร่งครัด 

เรื่องราวทั้งหมดนี้ สามารถหยิบนำมาเขียน เป็นวิทยานิพนธ์ ด้านการบริหารรัฐกิจ การบริหารและการจัดการภาครัฐ ประกอบการเรียนปริญญาเอกในครั้งนี้ พร้อมนำหลักการมาใช้สอนระดับปริญญาโท สาขาการจัดการเชิงพุทธ เป็นอย่างดี


ที่มา ; หนังสือพิมพ์ข่าวสด 9 สิงหาคม 57 หน้า 23

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่


source : information technology Division
                   Print This Page Sent to Friend                   

News in Classified
    กำหนดการ งานวันจำนงค์ ทองประเสริฐ ครั้งที่ ๑๗  
    กำหนดการ พิธีประสาทปริญญาประจำปี ๒๕๕๒  
    “มจร แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย”  
    พระบัญชาแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย  
    มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
    มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
 
Copyright © Mahachulalongkornrajavidyalaya University All rights reserved 
Maintained by: webmaster@mcu.ac.th 
Last Update : Thursday February 9, 2012