Mahachulalongkornrajavidyalaya University
MCU Home Search Contacts Study Events Site Map Thai/Eng
 
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


Classifieds
First Page
University News
General News
Activity
Trainning
Seminar
Sangha
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
thaisarn
manager
thairath
dailynews
Matichon
Khaosod news
Komchadluek dot net
Thaitown USA news

University News
แนะสถาบันเร่งพัฒนา 'นิสิตนักศึกษา' แข่งขันตลาดอาเซียน
Date14/09/2014   Counter : 3062 time

 สกอ.แนะมหาวิทยาลัยไทยต้องเร่งพัฒนาบัณฑิตให้ให้แข่งขันกับเพื่อนบัานได้ ขณะเดียวกันนักศึกษา-บัณฑิตต้องปรับตัว และพัฒนาตัวเอง...

พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร, อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กล่าวว่า การพัฒนาประเทศต้องเริ่มที่การศึกษา เพราะมนุษย์เป็นศูนย์กลางของการพัฒนาทุกอย่าง แต่ขณะนี้แม้จะมีการปฎิรูปการศึกษา ใช้งบประมาณด้านการศึกษามาก แต่ก็ยังไม่สามารถผลิตบัณฑิตได้ตรงตามที่ต้องการได้ นอกจากนี้ สถาบันอุดมศึกษาเอาแต่แย่งกันผลิตบัณฑิต โดยไม่ได้ช่วยพัฒนาบัณฑิต ดังนั้นต้องปรับเปลี่ยนการพัฒนาบัณฑิตให้รู้จักฝึกฝน พัฒนาตนเองตลอดชีวิต และเรียนรู้ตลอดชีวิต ทำงานได้หลากหลาย

ด้าน รศ.ดร.พินิติ รตะนานุกูล รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.)กล่าวในการประชุมสัมมนาวิชาการด้านพัฒนานักศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 4 ว่า นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ขณะนี้ เมื่อจบการศึกษาต้องแข่งกับบัณฑิตในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งขณะนี้ หลายประเทศในกลุ่มอาเซียนเปลี่ยนแปลงการศึกษาค่อนข้างมาก โดยเฉพาะระดับอุดมศึกษา มีการเพิ่มศักยภาพคนรุ่นใหม่ และบัณฑิตไทยอาจไม่รู้ว่าประเทศที่เคยล้าหลังกว่า ตอนนี้อาจนำประเทศไทยไปไกลแล้วก็ได้ ดังนั้น นิสิตนักศึกษาไทยต้องปรับตัว พัฒนานาศักยภาพของตนเอง ขณะเดียวกัน ผู้ที่รับผิดชอบในระดับมหาวิทยาลัยต้องตระหนักเรื่องนี้ และพยายามพัฒนานิสิตนักศึกษาให้มีศักยภาพ ทั้งวิชาการ และสังคม


ขณะที่ ศ.พญ.วณิชา ชื่นกองแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ระบุว่า ปัจจุบันนักศึกษาเริ่มไปพักพิงโลกออนไลน์ การพัฒนาบัณฑิตในศตวรรษหน้า จึงไม่ใช่สอนเฉพาะวิชาความรู้อย่างเดียว แต่ต้องเพิ่มเรื่องทักษะชีวิต วิเคราะห์ สังเคราะห์ รู้เท่าทันสื่อ เป็นต้น เพื่อให้ดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข.


source : information technology Division
                   Print This Page Sent to Friend                   

News in Classified
    กำหนดการ งานวันจำนงค์ ทองประเสริฐ ครั้งที่ ๑๗  
    กำหนดการ พิธีประสาทปริญญาประจำปี ๒๕๕๒  
    “มจร แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย”  
    พระบัญชาแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย  
    มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
    มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
 
Copyright © Mahachulalongkornrajavidyalaya University All rights reserved 
Maintained by: webmaster@mcu.ac.th 
Last Update : Thursday February 9, 2012