Mahachulalongkornrajavidyalaya University
MCU Home Search Contacts Study Events Site Map Thai/Eng
 
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


Classifieds
First Page
University News
General News
Activity
Trainning
Seminar
Sangha
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
thaisarn
manager
thairath
dailynews
Matichon
Khaosod news
Komchadluek dot net
Thaitown USA news

University News
แนะเร่งพัฒนาบัณฑิตไทยแข่งเพื่อนบ้าน
Date14/09/2014   Counter : 3197 time

 

วันนี้ (28 ส.ค.) ที่โรงแรมรามาการ์เดนส์ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จัดประชุมสัมมนาวิชาการด้านพัฒนานักศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 4 โดย พระพรหมบัณฑิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร.) กล่าวตอนหนึ่งในการบรรยาพิเศษ เรื่อง "สร้างบัณฑิต เพื่ออนาคตประเทศไทย" ว่า ทุกวันนี้เราพบว่า มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่แย่งกันผลิตบัณฑิต แต่ไม่เคยสร้างความร่วมมือว่าจะผลิตบัณฑิตไปในทิศทางใด ทั้งที่แต่ละแห่งก็เก่งและมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ดังนั้นถึงเวลาที่มหาวิทยาลัยจะต้องร่วมมือกันในการพัฒนาการผลิตบัณฑิต ขณะเดียวกันก็ต้องสร้างนวัตกรรมใหม่ที่เหมาะสมกับประเทศ เพื่อเป็นการต่อยอดองค์ความรู้ให้แก่บัณฑิต เพราะแม้จะเป็นบัณฑิตแล้วก็ยังต้องเรียนรู้ตลอดชีวิต ที่สำคัญต้องสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีคุณธรรมและจริยธรรมด้วย เพราะสังคมไม่อยากได้บัณฑิตที่ทุจริตคอรัปชั่น

รศ.ดร.พินิติ รตะนานุกูล รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา(กกอ.) กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.)ให้ความสำคัญเรื่องการพัฒนานิสิตนักศึกษา เพราะเมื่อเขาจบการศึกษาออกไปแล้วเขาจะไม่ได้แข่งขันกับบัณฑิตไทยด้วยกันเองเท่านั้น แต่ยังต้องแข่งขันกับบัณฑิตในภูมิภาคอาเซียนด้วย และขณะนี้หลายประเทศในกลุ่มอาเซียนก็ได้ปรับปลี่ยนวิธีการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพคนรุ่นใหม่มากขึ้น และบัณฑิตไทยเองอาจจะยังไม่รู้ว่าประเทศที่เคยเดินล้าหลังกว่าเรา ตอนนี้เดินแซงหน้าเราไปไกลแล้ว ดังนั้นนิสิตนักศึกษาไทยต้องปรับตัวและพัฒนาตนเองให้มีประสิทธิภาพได้แล้ว

ศ.พญ.วณิชา ชื่นกองแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า ปัจจุบันนักศึกษาส่วนใหญ่เริ่มหนีจากโลกแห่งความจริงและไปพักพิงโลกออนไลน์มากขึ้น ดังนั้นการพัฒนาบัณฑิตในศตวรรษหน้าจึงไม่ใช่สอนเฉพาะวิชาความรู้เพียงอย่างเดียวแต่ต้องเพิ่มทักษะชีวิต และนวัตกรรมอื่นๆเข้าไปด้วย โดยนิสิตนักศึกษาต้องคิดวิเคราะห์ และรู้จักสังเคราะห์ แก้ไขปัญหาของตนเองร่วมกับผู้อื่นได้


source : information technology Division
                   Print This Page Sent to Friend                   

News in Classified
    กำหนดการ งานวันจำนงค์ ทองประเสริฐ ครั้งที่ ๑๗  
    กำหนดการ พิธีประสาทปริญญาประจำปี ๒๕๕๒  
    “มจร แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย”  
    พระบัญชาแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย  
    มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
    มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
 
Copyright © Mahachulalongkornrajavidyalaya University All rights reserved 
Maintained by: webmaster@mcu.ac.th 
Last Update : Thursday February 9, 2012