Mahachulalongkornrajavidyalaya University
MCU Home Search Contacts Study Events Site Map Thai/Eng
 
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


Classifieds
First Page
University News
General News
Activity
Trainning
Seminar
Sangha
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
thaisarn
manager
thairath
dailynews
Matichon
Khaosod news
Komchadluek dot net
Thaitown USA news

University News
มหาจุฬาลงกรณฯพร้อมเข้าสู่อาเซียน เล็งเป็นศูนย์กลางการศึกษาพุทธศาสตร์นานาชาติ
Date15/11/2014   Counter : 3161 time

 พระราชวรเมธี (ประสิทธิ์ พรหมรังสี) รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) เปิดเผยว่า จากการที่สำนักงบประมาณ จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558 ให้แก่มหาจุฬาฯ จำนวน 1,715,429,100 บาท มหาจุฬาฯ จะดำเนินการตามแผนงานใน 4 ด้านหลัก ได้แก่ การขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา การดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน การอนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม และงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 

       รองอธิการบดีมจร.กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ มหาจุฬาฯ ยังมีโครงการจัดสร้างวัดมหาจุฬาลงกรณฯ ซึ่งจะดำเนินการก่อสร้างขึ้นภายในบริเวณพื้นที่ของมหาจุฬาฯ วังน้อย จำนวน 30 ไร่ เพื่อใช้ประกอบสังฆกรรม รวมทั้งเป็นวัดให้พระสงฆ์นานาชาติที่มาเรียนได้เห็นวิถีของวัดไทยด้วย คาดว่าใช้ระยะเวลาก่อสร้างประมาณ 2 ปี 
       พระราชวรเมธีกล่าวต่อว่า สำหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมหาจุฬาฯ พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธัมมจิตโต) อธิการบดีมหาจุฬาฯ เน้นย้ำถึงการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางพระพุทธศาสนา พร้อมเป็นผู้มีความสามารถด้านภาษา เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558 โดยมีการตั้งสถาบันภาษา มหาจุฬาฯ ขึ้น ในการอบรมภาษาอังกฤษ และภาษาในกลุ่มอาเซียน รองรับให้แก่นิสิต และบุคลากรทางการศึกษาของมหาวิทยาลัย พร้อมเตรียมรองรับการเป็นศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนานานาชาติของภูมิภาค โดยมีการจัดสร้างอาคารและตั้งวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ เพื่อรองรับนิสิตทั้งที่เป็นฆราวาสและบรรพชิต ในการเข้าศึกษาวิชาทางพระพุทธศาสนาทั้งในระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ได้จำนวนมากกว่า 5,000 รูป/คนขึ้นไปด้วย 
       "เมื่อเดือนก.ย.ที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือสกอ. ได้แจ้งผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของมหาจุฬาฯ ที่ดำเนินการในปีการศึกษา 2556 ว่า การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยมีคุณภาพ ระดับดี ได้คะแนน 4.32 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนนอีกด้วย" รองอธิการฝ่ายบริหาร มหาจุฬาฯ กล่าว

ที่มา; หนังสือพิมพ์ข่าวสด วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ข้อมูล; ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่


source : information technology Division
                   Print This Page Sent to Friend                   

News in Classified
    กำหนดการ งานวันจำนงค์ ทองประเสริฐ ครั้งที่ ๑๗  
    กำหนดการ พิธีประสาทปริญญาประจำปี ๒๕๕๒  
    “มจร แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย”  
    พระบัญชาแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย  
    มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
    มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
 
Copyright © Mahachulalongkornrajavidyalaya University All rights reserved 
Maintained by: webmaster@mcu.ac.th 
Last Update : Thursday February 9, 2012