Mahachulalongkornrajavidyalaya University
MCU Home Search Contacts Study Events Site Map Thai/Eng
 
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


Classifieds
First Page
University News
General News
Activity
Trainning
Seminar
Sangha
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
thaisarn
manager
thairath
dailynews
Matichon
Khaosod news
Komchadluek dot net
Thaitown USA news

University News
พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการ มจร ตรวจเยี่ยม'พระบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขา โดย :กองกิจการนิสิต ร่วมกับ มจร วิทยาเขตเชียงใหม่
Date28/02/2015   Counter : 4193 time

พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการ มจร ตรวจเยี่ยม'พระบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขา โดย :กองกิจการนิสิต ร่วมกับ มจร วิทยาเขตเชียงใหม่

ขอ เชิญร่วมโครงการ 'ตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขา-พิธีวางศิลาฤกษ์ อาคาร ๖๐ ปี พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)' ซึ่งมีพระพรหมบัณฑิต ศ.ดร. อธิการบดี มจร เป็นประธานพิธี ๒-๓ มีนาคม ๒๕๕๘ ที่อาศรมบ้านห้วยบง อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่

 

กำหนดการ

ตรวจเยี่ยมงานพระบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขา และพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคาร ๖๐ ปี พระพรหมบัณฑิต
วันที่ ๒–๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
*******


วันอาทิตย์ที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
เวลา ๑๗.๐๐ น. คณะเดินทางโดยรถไฟ ๒๐ รูป/คน พร้อมกันที่สถานีรถไฟหัวลำโพง
เวลา ๑๗.๓๐ น. ออกเดินทางจากสถานีรถไฟหัวลำโพง
วันจันทร์ที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
เวลา ๐๗.๐๐ น. ฉันภัตตาหารเช้า/รับประทานอาหารเช้าบนรถไฟ
เวลา ๐๘.๐๐ น. เดินทางถึงสถานรถไฟเชียงใหม่
-เก็บสัมภาระสิ่งของขึ้นรถโฟวิลเตรียมเดินทาง
-เดินทางไปรับผู้บริหารที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่
เวลา ๐๖.๕๕ น. พระพรหมบัณฑิต อธิการบดี พร้อมคณะผู้บริหาร มจร. และแม่ชีทองสุข นามเจ็ดสี
พร้อมคณะศิษย์จากฮ่องกง เดินทางจากท่าอากาศยานดอนเมือง TG 1150
เวลา ๐๘.๓๐ น. พระพรหมบัณฑิต อธิการบดี พร้อมคณะ จำนวน ๔๔ รูป/คน เดินทางสู่ท่าอากาศยานเชียงใหม่
คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาเขตเชียงใหม่ ถวายการต้อนรับ
-ฉันภัตตาหารเช้า/รับประทานอาหารเช้าที่ร้านอาหารวิทยุการบิน
เวลา ๐๙.๓๐ น. พระพรหมบัณฑิต อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มจร.
คณะแม่ชีทองสุข นามเจ็ดสี และคณะศิษยานุศิษย์จากฮ่องกง
เดินทางไปนมัสการพระธาตุดอยสุเทพ/เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์
เวลา ๑๑.๐๐ น. ฉันภัตตาหารเพล/รับประทานอาหารกลางที่วัดพระธาตุดอยสุเทพ
เวลา ๑๒.๓๐ น. ออกเดินทางไปอาศรมบ้านแม่แดดน้อย ต. แม่แดด อ. กัลยาณิวัฒนา จ. เชียงใหม่
เวลา ๑๕.๐๐ น. เดินทางถึงอาศรมบ้านแม่แดดน้อย
– พระพรหมบัณฑิต อธิการบดี พร้อมคณะ ประกอบพิธีเปิดป้ายอาศรมบ้านแม่แดดน้อย
ให้โอวาท และกล่าวสัมโมทนียกถา
– ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมชนเผ่า
– มอบรางวัลนักแสดง ๗๐ คน
– ถ่ายภาพหมู่
เวลา ๑๖.๒๐ น. เดินทางจากอาศรมบ้านแม่แดดน้อย ไปอาศรมบ้านห้วยบง ต. บ้านจันทร์ อ. กัลยาณิวัฒนา จ. เชียงใหม่
เวลา ๑๗.๒๐ น. เดินทางถึงอาศรมบ้านห้วยบง และประกอบพิธีเปิดป้ายอาศรมบ้านห้วยบงปลอดอบายมุข
– พระราชสิงหวรมุนี รองอธิการบดีวิทยาเขตเชียงใหม่ กล่าวถวายรายงาน
– พระพรหมบัณฑิต อธิการบดี เป็นประธานเปิดป้ายอาศรมบ้านห้วยบงปลอดอบายมุข
– พระบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขาเจริญชัยมงคลคาถา
– พระพรหมบัณฑิต อธิการบดี ให้โอวาท และกล่าวสัมโมทนียกถา
– ถ่ายภาพหมู่
เวลา ๑๙.๐๐ น. สวดมนต์ทำวัตรเย็น/เจริญจิตภาวนา
– พระพรหมบัณฑิต อธิการบดี ให้โอวาท
– ฉันน้ำปานะ/ฆราวาสรับประทานอาหารเย็น
– พักผ่อน
วันอังคารที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
เวลา ๐๗.๐๐ น. ฉันภัตตาหารเช้า/รับประทานอาหารเช้า
เวลา ๐๘.๐๐ น. ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ หน่วยงานข้าราชการในท้องถิ่น และชาวบ้าน พร้อมกันที่ลานธรรมอาศรมบ้านห้วยบง
เวลา ๐๘.๓๐ น. พิธีมอบเกียรติบัตร มอบป้ายหมู่บ้านรักษาศีล ๕
– พระพรหมบัณฑิต อธิการบดี ประธานในพิธีจุดธูปเทียน กล่าวบูชาพระรัตนตรัย
– มัคนายก นำสมาทานเบญจศีล
– นายอำเภอกัลยาณิวัฒนา กล่าวถวายรายงานประวัติความเป็นมาของหมู่บ้านรักษาศีล ๕
พร้อมเบิกตัวผู้สนับสนุนหมู่บ้านรักษาศีล ๕ และผู้แทนหมู่บ้าน เข้ารับเกียรติบัตร และรับป้าย
– พระพรหมบัณฑิต มอบเกียรติบัตร และป้ายหมู่บ้านรักษาศีล ๕
พิธีมอบทุนการศึกษา
– พระราชสิงหวรมุนี รองอธิการบดีวิทยาเขตเชียงใหม่ กล่าวถวายรายงาน
และเบิกตัวนิสิตแกนนำเยาวชนชาวพุทธบนพื้นที่สูง เข้ารับทุนการศึกษา จำนวน ๓๑ ทุน
– พระพรหมบัณฑิต อธิการบดี มอบทุนการศึกษา จำนวน ๓๑ ทุน
เสร็จแล้วให้โอวาทและปาฐกถาพิเศษ
พิธีทอดผ้าป่าสามัคคี
– พระพรหมบัณฑิต อธิการบดี ประธานฝ่ายสงฆ์
– แม่ชีทองสุก นามเจ็ดสี ประธานทอดผ้าป่าสามัคคี
พร้อมคณะศิษย์จากฮ่องกง และผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มจร.
ข้าราชการท้องถิ่น ชาวบ้าน ร่วมบริจาคเงินทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุน
สร้างอาคาร ๖๐ ปี พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)
– แม่ชีทองสุก นามเจ็ดสี ประธานทอดผ้าป่าฯ นำปัจจัยจากการทอดผ้าสามัคคี
ถวายพระพรหมบัณฑิต อธิการบดี ประธานสงฆ์
– พระพรหมบัณฑิต อธิการบดี และพระสงฆ์ทุกรูป อนุโมทนาเป็นภาษาบาลี
เวลา ๑๐.๒๙ น. ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคาร ๖๐ ปี พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)
– พระพรหมบัณฑิต อธิการบดี แม่ชีทองสุข นามเจ็ดสี คณะศิษย์จากฮ่องกง
ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มจร. ข้าราชการท้องถิ่น และชาวบ้าน
พร้อมกัน ณ บริเวณพิธีวางศิลาฤกษ์
– พระพรหมบัณฑิต อธิการบดี ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์
– พระสงฆ์ทุกรูปเจริญชัยมงคลคาถา
– เสร็จพิธี
เวลา ๑๑.๐๐ น. ฉันภัตตาหารเพล/รับประทานอาหารกลางวัน
เวลา ๑๓.๐๐ น. ออกเดินทางจากอาศรมบ้านห้วยบงกลับเชียงใหม่โดยสวัสดิภาพ
************
หมายเหตุ : กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
ผู้ประสานงาน มจร. ส่วนกลาง
-พระมหาวิลัย สมาจาโร โทร. ๐๘๓-๐๔๓-๒๔๙๙
-นายเกษม ประกอบดี โทร. ๐๘๗-๕๐๘-๐๐๕๕
ผู้ประสานงาน มจร. วิทยาเขตเชียงใหม่
-พระปลัดสุชาติ สุวฑฺฒโก โทร. ๐๘๖-๑๙๐-๖๒๘๗
-นายสุชาติ แก้วก้อ โทร. ๐๘๔-๓๗๘-๒๙๐๙
๐๙๕-๔๕๒-๗๗๓๑

ขอขอบคุณ : ภาพ/ข่าว กองสื่อสารองค์กร มจร

 

 


source : information technology Division
                   Print This Page Sent to Friend                   

News in Classified
    กำหนดการ งานวันจำนงค์ ทองประเสริฐ ครั้งที่ ๑๗  
    กำหนดการ พิธีประสาทปริญญาประจำปี ๒๕๕๒  
    “มจร แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย”  
    พระบัญชาแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย  
    มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
    มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
 
Copyright © Mahachulalongkornrajavidyalaya University All rights reserved 
Maintained by: webmaster@mcu.ac.th 
Last Update : Thursday February 9, 2012