Mahachulalongkornrajavidyalaya University
MCU Home Search Contacts Study Events Site Map Thai/Eng
 
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


Classifieds
First Page
University News
General News
Activity
Trainning
Seminar
Sangha
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
thaisarn
manager
thairath
dailynews
Matichon
Khaosod news
Komchadluek dot net
Thaitown USA news

University News
มหาจุฬาฯ กับสำนักงานศาลยุติธรรม และสถาบันพระปกเกล้าประมวลผสัมฤทธิ์หลักสูตรสันติศึกษาฯ
Date11/04/2015   Counter : 3732 time

๙ เมษายน ๒๕๕๘ เดินทางไปพบกับนายภัทรศักดิ์ วรรณแสง เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม เพื่อสนทนาธรรมเกี่ยวกับความก้าวหน้าในการจัดหลักสูตรปริญญาโท สาขาสันติศึกษา ภายใต้การลงนามความร่วมมือระหว่างมหาจุฬาฯ สำนักงานศาลยุติธรรม และสถาบันพระปกเกล้า ในช่วงตลอดระยะเวลา ๑ ปีกว่าที่ผ่านมา พร้อมกันนี้ ได้มอบวิทยานิพนธ์ และสารนิพนธ์ จำนวน ๒๑ เล่ม ของนิสิตที่ผ่านการสอบจบ และเตรียมเข้ารับปริญญาบัตร เพื่อเก็บในห้องสมุดของสำนักงานศาลยุติธรรมสำหรับการค้นคว้าต่อไป พร้อมกันนี้ ขออนุโมทนาขอบคุณนายปรัชญา อยู่ประเสริฐ ซึ่งทำงานอยู่ในสำนักระงับข้อพิพาทฯ และมาทำหน้าที่เชื่อมประสาน และบรรยายถวายความรู้แก่นิสิตตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาจนนำไปสู่การร่วมมือที่ประสบความสำเร็จด้วยดีเสมอมา

876

หลังจากนั้น ได้พบปะและสนทนาธรรมด้วยสาราณียธรรมกับนายวิรัช ชินวินิจกุล รองประธานศาลฎีกา ในฐานะที่เป็นผู้ลงนามความร่วมมือเพื่อพัฒนาหลักสูตรสันติศึกษาในปี ๒๕๕๖ เมื่อครั้งที่ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม ซึ่งได้ให้การสนับสนุนหลักสูตรมาโดยตลอดสองปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกระตุ้น และให้ความสำคัญต่อการจัดการข้อพิพาททางเลือกโดยการการประนีประนอมผ่านการทำงานของสำนักระงับข้อพิพาท ซึ่งมีนายอดุลย์ ขันทอง ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา สนับสนุนกิจกรรมของสำนักระงับฯ และเป็นอาจารย์สอนในหลักสูตรปริญญาโท สาขาสันติศึกษาตลอด ๒ ปีที่ผ่านมา อีกทั้งจัดพื้นที่ให้นิสิตได้ไปฝึกปฏิบัติงานในศาลต่างๆ เพื่อให้เกิดทักษะในการทำงานด้านการประนีประนอมข้อพิพาท ในนามของผู้อำนวยการโครงการฯ ภายใต้การบัญชาการของอธิการบดี ขออนุโมทนาขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

3214

นอกจากนี้  พบปะ สนทนาธรรม และอนุโมทนาขอบคุณสถาบันพระปกเกล้า โดยมีนายวิทวัสชัยภาคภูมิ รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ได้ให้การต้อนรับในนามของ รศ.วุฒิสาร ตันไชย ภายใต้การประสานงานของพลเอกเอกชัย ศรีวิลาส ผู้อำนวยการสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ภายหลังที่ ศ.กิตติคุณ ดร. บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ได้ลงนามความร่วมมือกับมหาจุฬาฯ และสำนักงานศาลยุตธรรม เพื่อพัฒนาหลักสูตรปริญญาโท สาขาสันติศึกษาร่วมกันแล้ว สถาบันพระปกเกล้าได้ให้คณาจารย์มาร่วมพัฒนาวิศวกรสันติภาพด้วยดีเสมอมาตลอดเวลาลา ๒ ปี ไม่ว่าจะเป็น ศ.กิตติคุณบวรศักดิ์ อุวรรณโณ รศ.วุฒิสาร ตันไชย พลเอกเอกชัย ศรีวิลาส ศ.นพ.วันชัย วัฒนศัพท์ และดร.ถวิลวดี บุรีกุล มาบัดนี้ ในนามของผู้อำนวยการหลักสูตรสันติศึกษา จึงได้เดินทางมามอบวิทยานิพนธ์ และสารนิพนธ์จำนวน ๒๗ เล่มของนิสิตที่ผ่านการสอบจบแล้วให้แก่สถาบันพระปกเกล้า เพื่อใช้เป็นเครื่องมือศึกษาและพัฒนาองค์ความรู้ด้านสันติวิธีแก่สังคมต่อไป

511910


source : information technology Division
                   Print This Page Sent to Friend                   

News in Classified
    กำหนดการ งานวันจำนงค์ ทองประเสริฐ ครั้งที่ ๑๗  
    กำหนดการ พิธีประสาทปริญญาประจำปี ๒๕๕๒  
    “มจร แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย”  
    พระบัญชาแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย  
    มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
    มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
 
Copyright © Mahachulalongkornrajavidyalaya University All rights reserved 
Maintained by: webmaster@mcu.ac.th 
Last Update : Thursday February 9, 2012