Mahachulalongkornrajavidyalaya University
MCU Home Search Contacts Study Events Site Map Thai/Eng
 
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


Classifieds
First Page
University News
General News
Activity
Trainning
Seminar
Sangha
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
thaisarn
manager
thairath
dailynews
Matichon
Khaosod news
Komchadluek dot net
Thaitown USA news

University News
ตั้งพระเป็นผู้ประนีประนอมประจำศาล
Date20/04/2015   Counter : 3771 time

ตั้งพระเป็นผู้ประนีประนอมประจำศาล ช่วยไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท : สำราญ สมพงษ์ นิสิตปริญญาโทสันติศึกษา มจร รายงาน

             ใกล้คลอดแล้ว "วิศวกรสันติภาพ" ภายใต้การผลิตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) ที่ได้รับความร่วมมือจากสถาบันพระปกเกล้าและสำนักงานศาลยุติธรรม ซึ่งเปรียบเสมือนปิรามิดหรือสามก้อนเส้าหรือสามเหลี่ยมสร้างสันติภาพที่แข็งแรง ที่เปิดหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิตสาขาสันติศึกษา โดยมีพระมหาหรรษา ธัมมหาโส เป็นผู้อำนวยการหลักสูตร

             หลักสูตรดังกล่าวได้เปิดการเปิดการเรียนการสอนเป็นรุ่นที่ ๒ แล้วและกำลังเปิดรับสมัครรุ่นที่ ๓ อยู่ขณะนี้ โดยมีเนื้อหาการเรียนการสอนเกี่ยวกับทฤษฎีแนวความคิดสันติภาพ สันติวิธีในการบริหารจัดการความขัดแยัง และประนีประนอมระงับข้อพิพาษเป็นต้น โดยนำหลักคำสอนในพระพุทธศาสนาเข้ามาบูรณาการซึ่งเรียกว่าเป็นการสร้างสันติภาพภายในใจ

             ขณะนี้การเรียนการสอนของรุ่นที่ ๑ ที่มีนิสิตทั้งพระภิกษุและฆราวาสจำนวน ๒๗ รูป/คนนั้น ได้จบหลักสูตรเป็นที่เรียบร้อยแล้วทั้งการเรียนการสอนในชั้นเรียนทุกวันเสาร์ การดูงานและการออกภาคสนามฝึกปฏิบัติเป็นผู้ประนีประนอมระงับข้อพิพาษประจำศาล รวมถึงการทำวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์โดยผ่านการนำเสนอทุกกระบวนการแล้วเหลือเพียงอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยและเข้ารับประสาทปริญญาในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘นี้

             สำหรับการฝึกปฏิบัติเป็นผู้ประนีประนอมระงับข้อพิพาษประจำศาลนั้น เมื่อเสร็จสิ้นตามระยะเวลาแล้วทางศาลจะมีการพิจารณาออกใบประกาศแต่งตั้งเป็นผู้ประนีประนอมระงับข้อพิพาษประจำศาลทำหน้าที่ต่อไป ซึ่งในจำนวนนั้นก็มีพระนิสิตรวมอยู่ด้วยจึงนับได้ว่าเป็นอีกบทบาทหนึ่งของพระไทยในการบริการสังคม

             ทั้งนี้พระมหาหรรษา กล่าวว่า ศาลต่างๆ ที่พระนิสิตและนิสิตไปฝึกงานประนีประนอมตามหลักสูตรสันติศึกษานั้นเป็นการปฏิบัติงานโดยการฝึกปฏิบัติจริงตามหลักสูตรซึ่งทำให้คู่กรณีสามารถค้นพบทางออกเขิงสมานฉันท์ ด้วยพลังจากพระสงฆ์ที่มีความสุขุมเยือกเย็น มีความเมตตา  มีความเป็นกลาง ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียจากการปฏิบัติหน้าที่ และเมื่อได้เรียนรู้เครื่องมือในการประนีประนอมแล้ว ก็จะทำให้เกิดทักษะในการประนีประนอมได้ดีมากยิ่งขึ้น

             "พระสงฆ์เป็นผู้ประนีประนอมจะเกิดความเชื่อมั่นแก่คู่ขัดแย้ง  เพราะท่านมิได้มีได้มีเสียจากการทำหน้าที่ อีกทั้งถือเป็นบทบาทสำคัญที่พระสงฆ์จะสามารถดำเนินการสร้างสันติภาพตามแนวที่พระพุทธเจ้าได้เคยแสดงบทบาทนี้มาตั้งแต่สมัยพุทธกาล คุณสมบัติเหล่านี่คือจุดเด่นทำให้หัวหน้าศาลตระหนักรู้คุณค่าดังกล่าวของพระและนิสิตในหลักสูตรสันติศึกษา จึงได้ตั้งเป็นผู้ประนอมประจำศาล เพื่อช่วยเหลือศาลประนีประนอมในกรณีต่างๆ" ผู้อำนวยการหลักสูตรสันติศึกษา มจร กล่าวและว่า

             และเมื่อวันที่ ๙ เมษายนที่ผ่านมา พระมหาหรรษาได้นำคณะนิสิตส่วนหนึ่งเข้าพบกับนายภัทรศักดิ์ วรรณแสง เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม เพื่อสนทนาธรรมเกี่ยวกับความก้าวหน้าในการจัดหลักสูตรปริญญาโท สาขาสันติศึกษา ภายใต้การลงนามความร่วมมือระหว่างมหาจุฬาฯ สำนักงานศาลยุติธรรม และสถาบันพระปกเกล้า ในช่วงตลอดระยะเวลา ๑ ปีกว่าที่ผ่านมา พร้อมกันนี้ได้มอบวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ จำนวน ๒๗  เล่ม ของนิสิตที่ผ่านการสอบจบและเตรียมเข้ารับปริญญาบัตร เพื่อเก็บในห้องสมุดของสำนักงานศาลยุติธรรมสำหรับการค้นคว้าต่อไป และได้อนุโมทนาขอบคุณนายปรัชญา อยู่ประเสริฐ ซึ่งทำงานอยู่ในสำนักระงับข้อพิพาทฯ และมาทำหน้าที่เชื่อมประสาน และบรรยายถวายความรู้แก่นิสิตตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาจนนำไปสู่การร่วมมือที่ประสบความสำเร็จด้วยดีเสมอมา

             หลังจากนั้นได้พบปะและสนทนาธรรมด้วยสาราณียธรรมกับนายวิรัช ชินวินิจกุล รองประธานศาลฎีกา ในฐานะที่เป็นผู้ลงนามความร่วมมือเพื่อพัฒนาหลักสูตรสันติศึกษาในปี ๒๕๕๖ เมื่อครั้งที่ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม ซึ่งได้ให้การสนับสนุนหลักสูตรมาโดยตลอดสองปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกระตุ้น และให้ความสำคัญต่อการจัดการข้อพิพาททางเลือกโดยการการประนีประนอมผ่านการทำงานของสำนักระงับข้อพิพาท ซึ่งมีนายอดุลย์ ขันทอง ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา สนับสนุนกิจกรรมของสำนักระงับฯ และเป็นอาจารย์สอนในหลักสูตรปริญญาโท สาขาสันติศึกษาตลอด ๒ ปีที่ผ่านมา อีกทั้งจัดพื้นที่ให้นิสิตได้ไปฝึกปฏิบัติงานในศาลต่างๆ เพื่อให้เกิดทักษะในการทำงานด้านการประนีประนอมข้อพิพาท ในนามของผู้อำนวยการโครงการฯ ภายใต้การบัญชาการของอธิการบดี ขออนุโมทนาขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

             พระมหาหรรษา กล่าวด้วยว่า นอกจากนี้ยังได้พบปะสนทนาธรรมและอนุโมทนาขอบคุณสถาบันพระปกเกล้า โดยมีนายวิทวัสชัยภาคภูมิ รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ได้ให้การต้อนรับในนามของ รศ.วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ภายใต้การประสานงานของพลเอกเอกชัย ศรีวิลาศ ผู้อำนวยการสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า

             "ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ภายหลังที่ ศ.กิตติคุณ ดร. บวรศักดิ์ อุวรรณโณ สมัยดำรงตำแหน่งเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ได้ลงนามความร่วมมือกับมหาจุฬาฯ และสำนักงานศาลยุตธรรม เพื่อพัฒนาหลักสูตรปริญญาโท สาขาสันติศึกษาร่วมกันแล้ว สถาบันพระปกเกล้าได้ให้คณาจารย์มาร่วมพัฒนาวิศวกรสันติภาพด้วยดีเสมอมาตลอดเวลาลา ๒ ปี ไม่ว่าจะเป็น ศ.กิตติคุณบวรศักดิ์ อุวรรณโณ รศ.วุฒิสาร ตันไชย พลเอกเอกชัย ศรีวิลาศ  ศ.นพ.วันชัย วัฒนศัพท์ และดร.ถวิลวดี บุรีกุล มาบัดนี้หลักสูตรปริญญาโท สันติศึกษาจึงได้เดินทางมามอบวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์จำนวน ๒๗ เล่มของนิสิตที่ผ่านการสอบจบแล้วให้แก่สถาบันพระปกเกล้า เพื่อใช้เป็นเครื่องมือศึกษาและพัฒนาองค์ความรู้ด้านสันติวิธีแก่สังคมต่อไป" พระมหาหรรษา กล่าว

             นับได้ว่าเป็นอีกบทบาทหนึ่งของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนอกจากจะมีหน้าที่ในการประสิทธิประสาทความรู้ด้านพระพุทธศาสนาและบูรณาการเข้ากับศาสตร์สมัยใหม่แล้ว ยังมีหน้าที่ในการให้บริการสังคม ซึ่ง "วิศวกรสันติภาพ" ก็จะเป็นอีกบทบาทหนึ่งในการสร้างสันติภาพตั้งแต่ระดับเล็กๆคือตัววิศวกรสันติภาพเองแล้วขยายวงกว้างไปเรื่อยๆจนกระทั้งการสร้างสันติภาพโลก หากสนใจศึกษาหลักสูตรปริญญาโท สาขาสันติศึกษาสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ www.ps.mcu.ac.th หรือหมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๑ ๔๕๗ ๖๒๒๖

 

 

ที่มา : คมชัดลึกออนไลน์วันที่ 10-04-2558

 

source : information technology Division
                   Print This Page Sent to Friend                   

News in Classified
    กำหนดการ งานวันจำนงค์ ทองประเสริฐ ครั้งที่ ๑๗  
    กำหนดการ พิธีประสาทปริญญาประจำปี ๒๕๕๒  
    “มจร แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย”  
    พระบัญชาแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย  
    มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
    มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
 
Copyright © Mahachulalongkornrajavidyalaya University All rights reserved 
Maintained by: webmaster@mcu.ac.th 
Last Update : Thursday February 9, 2012