Mahachulalongkornrajavidyalaya University
MCU Home Search Contacts Study Events Site Map Thai/Eng
 
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


Classifieds
First Page
University News
General News
Activity
Trainning
Seminar
Sangha
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
thaisarn
manager
thairath
dailynews
Matichon
Khaosod news
Komchadluek dot net
Thaitown USA news

University News
รายงานพิเศษ : มจร จัดพิธีประสาทปริญญา บรรพชิตสำเร็จการศึกษามากที่สุด
Date11/05/2015   Counter : 5500 time

รายงานพิเศษ : มจร จัดพิธีประสาทปริญญา

บรรพชิตสำเร็จการศึกษามากที่สุด

เป็นประวัติศาสตร์คณะสงฆ์โลก

มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) จัดพิธีประสาทปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิตครั้งยิ่งใหญ่ ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 9– 10 พฤษภาคม  2558 นี้  โดยปีนี้มีบัณฑิตสำเร็จการศึกษาทุกระดับซึ่งมีบรรพชิตที่สำเร็จการ ศึกษาเป็นจำนวนมากที่สุดในโลกทั้งสิ้น 2,935 รูป   คฤหัสถ์ 2,305 คน รวม 5,241 รูป/คน พร้อมมอบปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์    ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิตกิตติศักดิ์ และ เข็มเกียรติคุณณ หอประชุม มวก. 48 พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

ในวันที่ 9– 10 พฤษภาคม ที่ผ่านมา สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานในพิธีประสาทปริญญา ประจำปี พ.ศ. 2558  โดยมีพระพรหมบัณฑิต อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พร้อมด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ พุทธศาสตรบัณฑิตใหม่และพุทธศาสนิกชนจำนวนมากถวายการต้อนรับ

ซึ่ง ในปีนี้มีผู้สำเร็จการศึกษาเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญามากที่สุดเป็นในประวัติ ศาสตร์จำนวน 5,241 รูป/คนสถิติจำนวนนิสิตที่สำเร็จการศึกษา แบ่งเป็นพุทธศาสตรบัณฑิต(ปริญญาตรี)รุ่น 60 จำนวน 3,946 รูป/คน พุทธศาสตรมหาบัณฑิต(ปริญญาโท)รุ่น 25 จำนวน 1,078 รูป/คน พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต(ปริญญาเอก) รุ่น 11 จำนวน 216 รูป/คน ซึ่งนับว่าเป็นสถิติการสำเร็จการศึกษาที่มีจำนวนมากที่สุดในรอบ 60 ปี ตั้งแต่พุทธศาสตรบัณฑิตรุ่นที่ 1 จนถึงรุ่นปัจจุบัน

ปี 2558 สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้มีการมอบปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ ทั้งพระเภระจากในประเทศและประมุขสงฆ์จากต่างประเทศจำนวน 24 ท่านปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิตกิตติศักดิ์ จำนวน 16 ท่าน และยังมอบเข็มเกียรติคุณเพื่อยกย่องบุคคลที่ทำคุณประโยชน์อย่างยิ่งแก่ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และมหาวิทยาลัย จำนวน 63 ท่าน ในจำนวนที่มีบุคคลอันมีชื่อเสียง เช่น ดารา นักร้อง นักแต่งเพลง เข้ารับปริญญากิตติมศักดิ์และเข็มเกียรติคุณในครั้งนี้ด้วย อาทิ ครูสลา คุณวุฒิ นักแต่งเพลงชื่อดังได้รับปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชา การสอนภาษาไทย, นายเอกพัน บันลือฤทธิ์ ดารานักแสดงได้รับปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ นายสดใส โรจนวิชัย(สดใส รุ่งโพธิ์ทอง) และ นางสาวอรทัย ดาบคำ (ต่าย อรทัย) นักร้องชื่อดัง ได้รับเข็มเกียรติคุณ

 

 

พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ประยูร ธมฺมจิตโต) เจ้า อาวาสวัดประยุรวงศาวาส กรรมการมหาเถรสมาคม ในฐานะอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กล่าวว่า ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ถือเป็นศูนย์กลางการ ศึกษาพระพุทธศาสนานานาชาติที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก ทำให้ปี 2558 นี้มีผู้สำเร็จการศึกษาจาก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาเป็นจำนวนมาก ที่สุดในประวัติศาสตร์ โดยมีถึง 5,241 รูป/คน ถือเป็นสถิติใหม่ นับว่าเป็นความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยเป็นอย่างยิ่งและมหาวิทยาลัยได้เล็ง เห็นความสำคัญของการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเพื่อรองรับประชาคม

สำหรับ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ชื่อว่าเป็นมหาวิทยาลัยของคณะสงฆ์ ซึ่งเป็นสถานที่สำหรับศึกษาหาความรู้ของพระภิกษุ-สามเณรและคฤหัสถ์ เป็นแหล่งผลิตบุคลากรทางพระพุทธศาสนาที่สำคัญ โดยปัจจุบันมีการขยายวิทยาเขตแบ่งออกเป็นส่วนกลางและส่วนภูมิภาคได้แก่ วิทยาเขต 10 แห่ง วิทยาลัยสงฆ์ 12 แห่ง โครงการขยายห้องเรียน 5 แห่ง หน่วยวิทยบริการ 17 แห่ง และสถาบันสมทบอีก 6 แห่ง ทั้งในประเทศและต่างประเทศและมุ้งเน้นพัฒนาการเรียนการสอนและการบริหาร ภายในองค์กรให้เข้าสู่ระบบสากล ภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่า “เป็นศูนย์กลางการ ศึกษาพระพุทธศาสนาที่ผลิตคนดีและคนเก่งอย่างมีสมรรถภาพ จัดการศึกษาและวิจัยดีอย่างมีคุณภาพ บริการวิชาการดีอย่างมีสุขภาพ บริหารดีอย่างมีประสิทธิภาพ”

 

ขอขอบคุณ : ภาพ/ข่าว จากหนังสือพิมพ์แนวหน้า

ที่มา : http://www.naewna.com/local/157454

 

 

 


source : information technology Division
                   Print This Page Sent to Friend                   

News in Classified
    กำหนดการ งานวันจำนงค์ ทองประเสริฐ ครั้งที่ ๑๗  
    กำหนดการ พิธีประสาทปริญญาประจำปี ๒๕๕๒  
    “มจร แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย”  
    พระบัญชาแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย  
    มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
    มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
 
Copyright © Mahachulalongkornrajavidyalaya University All rights reserved 
Maintained by: webmaster@mcu.ac.th 
Last Update : Thursday February 9, 2012