Mahachulalongkornrajavidyalaya University
MCU Home Search Contacts Study Events Site Map Thai/Eng
 
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


Classifieds
First Page
University News
General News
Activity
Trainning
Seminar
Sangha
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
thaisarn
manager
thairath
dailynews
Matichon
Khaosod news
Komchadluek dot net
Thaitown USA news

University News
๘๔ ประมุขสงฆ์ออกปฏิญญากรุงเทพฯ ๒๕๕๘
Date02/06/2015   Counter : 3040 time

        นวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ (UNCC) พระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร, อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และ ประธานคณะกรรมการสมาคมสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก ได้กล่าวปฏิญญากรุงเทพฯ ๒๕๕๘ ๑๐ ประการ ดังนี้


        

          *ขอบคุณวีดีโอจาก ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ

          ๑. จัดพิมพ์พระไตรปีฎกฉบับสากลเพื่อเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
          ๒. จัดทำสหบรรณานุกรมทางพระพุทธศาสนา ระยะที่ ๑ ที่เชื่อมบรรณานุกรม พระไตรปีฎกทุกฉบับเข้าด้วยกันในระบบออนไลน์
          ๓. เพื่อแก้ไขระบบวิกฤตการณ์และเพื่อแก้ไขวิกฤตของโลกทุกรูปแบบ กระตุ้นเตือนให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ใส่ใจต่อหลักปฏิจจสมุปบาท ส่งเสริมให้มองโลกในแง่ดีว่า เราสามารถเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาส โดยอาศัยปัญญาและกรุณา
          ๔. กระตุ้นเตือนปัจเจกชนทุกคน โดยเฉพาะผู้มีหน้าที่รับผิดชอบให้ส่งเสริมการพัฒนาสตรีทั่วโลก
          ๕. กระตุ้นเตือนให้หน่วยงานภาครัฐและองค์การนอกภาครัฐทั้งหมดลงทุนด้านการศึกษาให้มากยิ่งขึ้น
          ๖. ส่งเสริมการพัฒนาจิตใจส่วนบุคคลและการเปลี่ยนเปลงทางโครงสร้างในระดับสังคม เศรษฐกิจ กฎหมายและการเมือง โดยอาศัยการใช้ชีวิตเรียบง่าย มีหลักจริยธรรมที่ดีงาม
          ๗. เรียกร้องให้มีความพยายามในการบรรเทาทุกข์สำหรับภัยธรรมชาติและภัยแล้งต่างๆ โดยใช้ความกรุณาเป็นเครื่องบรรเทาทุกข์
          ๘. กระตุ้นเตือนให้รัฐบาลและภาคประชาชนในประชาคมอาเซียน พร้อมทั้งประเทศเพื่อนบ้านหาทางแก้ไขสถานการณ์ที่ล่อแหลมและระบบนิเวศที่ เปราะบางในลุ่มแม่น้ำโขง
          ๙. สนับสนุนผู้นำชาวพุทธ ดำเนินการพบปะแลกเปลี่ยนกับศาสนาอื่นให้มากยิ่งขึ้น
          ๑๐. นำหลักการที่มีอยู่ในนิกายต่าง ของพระพุทธศาสนามาแก้ไขศึกษาสังคม เช่น การเจริญสติ กรุณา ปัญญา

-------------------------------------------
( กองสื่อสารองค์กร มจร รายงาน )


source : information technology Division
                   Print This Page Sent to Friend                   

News in Classified
    กำหนดการ งานวันจำนงค์ ทองประเสริฐ ครั้งที่ ๑๗  
    กำหนดการ พิธีประสาทปริญญาประจำปี ๒๕๕๒  
    “มจร แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย”  
    พระบัญชาแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย  
    มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
    มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
 
Copyright © Mahachulalongkornrajavidyalaya University All rights reserved 
Maintained by: webmaster@mcu.ac.th 
Last Update : Thursday February 9, 2012