Mahachulalongkornrajavidyalaya University
MCU Home Search Contacts Study Events Site Map Thai/Eng
 
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


Classifieds
First Page
University News
General News
Activity
Trainning
Seminar
Sangha
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
thaisarn
manager
thairath
dailynews
Matichon
Khaosod news
Komchadluek dot net
Thaitown USA news

University News
การประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘
Date02/10/2015   Counter : 3318 time

วัน พฤหัสบดีที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. ได้มีการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ ณ ชั้น๔ ห้องประชุม ๔๐๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ
๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ
๑.๒ เรื่องที่เลขานุการแจ้งเพื่อทราบ
๑.๒.๑ เรื่อง ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๑.๒.๒ เรื่อง ข้อกำหนดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๑.๒.๓ เรื่อง รายงานการประชุมเพื่อสร้างเครื่อข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทย ครั้งที่ ๙
๑.๒.๔ เรื่อง สถิตินิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๕๕๘
๑.๒.๕ เรื่อง หนังสือขอบคุณจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
๑.๒.๖ เรื่อง การรับรองหลักสูตรอบรมความรู้เพิ่มเพื่อประกอบการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูของชาวต่างประเทศ
๑.๒.๗ เรื่อง การพิจารณารับทราบหลักสูตรของสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบัน อุดมศึกษาของรัฐ

วาระที่ ๒ เรื่องรัลรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘

วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ เรื่อง ผลการตรวจประเมิณการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของ สกอ.
๓.๒ เรื่อง ผลการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์

วาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๑ เรื่อง ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์
๔.๒ เรื่อง (ร่าง)ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๑ (ฉบับที่ ๖) แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ...
๔.๓ เรื่อง (ร่าง)ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยภาระงานของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ...
๔.๔ เรื่อง (ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการคิดภาระงานของคณาจารย์
๔.๕ เรื่อง (ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่องคำนิยาม รูปแบบ และลักษณะการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
๔.๖ เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชา
๔.๗ เรื่อง ขออนุมัติสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ครั้งที่ ๑
๔.๘ เรื่อง ขออนุมัติบันทึกข้อตกลงร่วมมือ (MOU) ระหว่างวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาติ กับ สำนักปรัชญาการศึกษา ชาร์เวพาลลี ราดาคริชนัน มหาวิทยาลัยอัสสัม ประเทศอินเดีย
๔.๙ เรื่อง ขออนุมัติบันทึกข้อตกลงร่วมมือ (MOU) ระหว่างสถาบันภาษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สถาบันภาษาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สถาบันภาษามหาวิทยาลัยบูรพา และ สมาคมนักแปลและล่ามแห่งประเทศไทย
๔.๑๐ เรื่อง ขออนุมัติบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อการยกระดับการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาด้านการสังคมสงเคราะห์และด้าน การพัฒนาสังคม
๔.๑๑ เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี

วาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ


-----------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอขอบคุณ : ภาพ/ข่าว กองสื่อสารองค์กร มจร


source : information technology Division
                   Print This Page Sent to Friend                   

News in Classified
    กำหนดการ งานวันจำนงค์ ทองประเสริฐ ครั้งที่ ๑๗  
    กำหนดการ พิธีประสาทปริญญาประจำปี ๒๕๕๒  
    “มจร แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย”  
    พระบัญชาแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย  
    มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
    มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
 
Copyright © Mahachulalongkornrajavidyalaya University All rights reserved 
Maintained by: webmaster@mcu.ac.th 
Last Update : Thursday February 9, 2012