Mahachulalongkornrajavidyalaya University
MCU Home Search Contacts Study Events Site Map Thai/Eng
 
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


Classifieds
First Page
University News
General News
Activity
Trainning
Seminar
Sangha
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
thaisarn
manager
thairath
dailynews
Matichon
Khaosod news
Komchadluek dot net
Thaitown USA news

University News
ประชุมสัมมนาเชิงวิชาการระดมความคิดเห็นเพื่อพัฒนาภารกิจงานคณะสงฆ์ในการปฏิรูปพระพุทธศาสนา ครั้งที่ ๓
Date24/12/2015   Counter : 3560 time

ประชุมสัมมนาเชิงวิชาการระดมความคิดเห็นเพื่อพัฒนาภารกิจงานคณะสงฆ์ในการปฏิรูปพระพุทธศาสนา ครั้งที่ ๓


วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ ประชุมสัมมนาเชิงวิชาการระดมความคิดเห็นเพื่อพัฒนาภารกิจงานคณะสงฆ์ในการปฏิรูปพระพุทธศาสนา ครั้งที่ ๓

ณ อาคาร มวก ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา


โดยมีพระเดชพระคุณพระพรหมมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม, เจ้าคณะภาค ๑๔-๑๕
(ธ), รองแม่กองธรรมสนามหลวง, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม, เลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง, หัวหน้าพระธรรมทูตสายที่ ๗ เป็นประธานในพิธีเปิด พระราชวรเมธี รองอธิการบดีฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประธานดำเนินการจัดงานสัมมนาฯ เป็นองค์กล่าวถวายรายงาน


นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา" และพระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิต ศ.ดร. กรรมการมหาเถรสมาคม, เจ้าคณะภาค ๒, และอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย บรรยายพิเศษ เรื่อง "การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา"

 

ผู้ เข้าร่วมสัมมนามีพระสังฆาธิการ บุคลากร และนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย คณะสงฆ์ระดับเจ้าคณะภาค เจ้าคณะจังหวัด ในฐานะผู้สนองงานคณะสงฆ์ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค การสัมมนาในครั้งนี้ โดยความเห็นของมหาเถรสมาคมร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จึงได้ร่วมกันจัดให้มีการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการในการระดมความคิดเห็นเพื่อ การพัฒนาภารกิจงานคณะสงฆ์ เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากนักวิชาการทางด้านพระพุทธศาสนา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสร้างความเข้าใจและตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงทาง สังคม นำไปสู่การปฏิรูปพระพุทธศาสนา และเพื่อให้เกิดความมั่นคงแก่คณะสงฆ์และการพระศาสนา โดยมีวัตถุประสงค์การดำเนินการ ดังนี้


๑. เพื่อรับฟังความเห็นของนักวิชาการทางด้านพระพุทธศาสนาและหน่วยงานที่เกี่ยว ข้องเกี่ยวกับการบริหารงานกิจการคณะสงฆ์ ด้านการปกครอง การเผยแผ่ การศาสนศึกษา การศึกษาสงเคราะห์ การสาธารณูปการ และการสาธารณสงเคราะห์ในปัจจุบัน ให้ดำเนินงานไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม

๒. เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับทราบแนวนโยบายในการบริหารงานคณะสงฆ์ โดยยึดหลักและแนวปฏิบัติการบริหารงานของคณะสงฆ์ที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติ คณะสงฆ์ พ.ศ.๒๕๐๕ และแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๓๕ และงานด้านอื่นๆ อันจะเป็นผลดีต่อกิจการคณะสงฆ์และการพระศาสนา

๓. เพื่อกำหนดกรอบแนวทางในการส่งเสริมการดำเนินงานตามภารกิจของคณะสงฆ์ทั้ง ๖ ด้านที่ได้จากการระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน มีแผนการดำเนินการที่ชัดเจนมากขึ้น

การจัดระดมความคิดเห็น ได้ดำเนินการมาแล้ว ๒ ครั้ง ครั้งที่ ๑
จัดเมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๘ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา ครั้งที่ ๒ จัดเมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๘ ณ วัดพระธาตุดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ประสานดำเนินจัดโดย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ ได้ผลการดำเนินการเสวนาตามกรอบภารกิจงานคณะสงฆ์ แล้วนำมาประมวลเป็นผังมโนทัศน์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาในครั้งที่ ๓ นี้
กิจกรรมดำเนินการ ในช่วงเช้าจัดให้มีการบรรยายพิเศษเรื่อง “การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา” โดย พระพรหมบัณฑิต กรรมการมหาเถรสมาคม ช่วงบ่ายเป็นการเสวนา เรื่อง “การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาที่พึงประสงค์” โดย ผู้ทรงคุณวุฒิจาก ต่อจากนั้นเป็นการสัมมนากลุ่มย่อยตามภารกิจงานคณะสงฆ์ เสวนาเสนอความเห็นทั่วไป และสรุปการสัมมนา
เป้าหมายผู้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ เป็นพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะภาค รองเจ้าคณะภาคทั่วประเทศ เจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัดในหนกลาง และหนใต้ เจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอในเขตภาค ๒ ผู้บริหาร บุคลากรนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พระสอนศีลธรรม จำนวนกว่า ๓,๐๐๐ รูป/คน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอขอบคุณ : ภาพ/ข่าว Yanaveero Phikkhu


source : information technology Division
                   Print This Page Sent to Friend                   

News in Classified
    กำหนดการ งานวันจำนงค์ ทองประเสริฐ ครั้งที่ ๑๗  
    กำหนดการ พิธีประสาทปริญญาประจำปี ๒๕๕๒  
    “มจร แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย”  
    พระบัญชาแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย  
    มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
    มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
 
Copyright © Mahachulalongkornrajavidyalaya University All rights reserved 
Maintained by: webmaster@mcu.ac.th 
Last Update : Thursday February 9, 2012