Mahachulalongkornrajavidyalaya University
MCU Home Search Contacts Study Events Site Map Thai/Eng
 
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


Classifieds
First Page
University News
General News
Activity
Trainning
Seminar
Sangha
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
thaisarn
manager
thairath
dailynews
Matichon
Khaosod news
Komchadluek dot net
Thaitown USA news

University News
การศึกษาต้องไม่‘หนุน-ใช้’ความรุนแรง
Date23/05/2016   Counter : 3193 time

 การศึกษาต้องไม่‘หนุน-ใช้’ความรุนแรง

 

การศึกษาต้องไม่‘หนุน-ใช้’ความรุนแรง

การศึกษาต้องไม่‘หนุน-ใช้’ความรุนแรง แนะนำ‘พุทธวิถีสร้างสันติภาพโลก’ : พระปราโมทย์ วาทโกวิโทและสำราญ สมพงษ์ มหาบัณฑิต สันติศึกษา มจร รายงาน

            เกิดความสะเทือนขวัญเป็นอย่างมากกับวงการการศึกษาไทย เมื่ออาจารย์ที่มีวุฒิการศึกษาถึงขึ้นระดับปริญญาเอกหรือดอกเตอร์ก่อเหตุยิงเพื่อนอาจารย์ที่มีวุฒิการศึกษาระดับและสถานบันเดียวกัน นับเป็นดัชนีชี้วัดได้ประการหนึ่งว่าเป็นเพราะอะไรการศึกษาไทยถึงอยู่ระดับ ๘ ของประเทศในกลุ่มอาเซียน จนกระทั้งมีเสียงเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีใช้มาตรา ๔๔ ผ่าตัดอุดมการศึกษาไทย ดังนั้น แนวทางการศึกษาไทยควรจะเป็นอย่างไร

            เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลก (International Council for the Day of Vesak) ประจำปี ๒๕๕๙  และประเทศไทยได้รับอนุมัติให้เป็นเจ้าภาพจัดงานฉลองวิสาขบูชานานาชาติ ซึ่งรัฐบาลได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมชาวพุทธนานาชาติในหัวข้อ “พุทธวิถีสู่สันติภาพโลก”  ในระหว่างวันที่ ๒๒-๒๓ พ.ค.นี้ โดยมี ๔ ประเด็นที่นำมาระดมความคิดเห็นกัน คือ ๑.ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน ๒.ด้านการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม ๓.ด้านการศึกษา  ๔.ด้านสันติภาพโลก นั้นก็แสดงให้เป็นว่าชาวพุทธก็ให้ความสำคัญกับการศึกษาเช่นเดียวกัน           การประชุมชาวพุทธนานาชาติเริ่มขึ้นในวันที่ ๒๒ พ.ค. ที่ มจร วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา โดยมีสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานเปิดงานและกล่าวสัมโมทนียกถาเปิดงานในช่วงเช้า และช่วงบ่ายสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พลเอกอาชวินทร์  เศวตเศรนี  ผู้แทนพระองค์เป็นประธานเปิด โดยปีนี้มีประมุขสงฆ์ ผู้นำทางการเมือง และนักปราชญ์คนสำคัญทางพระพุทธศาสนาจาก ๘๕ ประเทศทั่วโลกกว่า ๒,๐๐๐ รูป/คน เดินทางเข้าร่วมประชุม

            สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ได้เชิญชวนชาวพุทธพร้อมใจกันรำลึกถึง “สามัคคีธรรม” พร้อมทั้งดำเนินชีวิตด้วยเมตตา ปัญญา อดทน เสียสละและไม่ประมาท อันเป็นวิถีแห่งพระพุทธองค์ ที่จะนำโลกไปสู่สันติภาพอย่างแท้จริง ขณะที่พลเอกอาชวินทร์ได้ระบุว่า หากมีการน้อมนำธรรมะมาปฏิบัติบัติอย่างจริงจังแล้วจะเกิดขสันติสุขอย่างแน่นอน           ทั้งนี้พระพรหมบัณฑิต พระพรหมบัณฑิต อธิการบดี มจร ได้ชี้ให้เห็นความสำคัญของการศึกษาที่จะมีส่วนสำคัญของการแก้ความขัดแย้ง รุนแรงได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มจร ได้เปิดหลักสูตรระดับปริญญาโทและปริญญาเอก เพื่อให้คนมาศึกษาเกี่ยวกับกับสันติภาพ  ซึ่งพระพุทธศาสนาเปิดใจกว้างรับฟังคนอื่นเสมอ  


          "ขณะนี้ประเทศไทยกำลังจะมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ นำไปสู่การเลือกตั้ง  จะได้นำไปสู่การระงับข้อพิพาทข้อขัดแย้ง ขอให้เราสวดมนต์ร่วมกันเพื่อให้เกิดสันติภาพ  อย่างน้อยเรามาคุยกันช่วงนี้จะทำให้เรามีความสันติสุขระดับชีวิต   เราหวังว่าพระพุทธศาสนาจะเป็นกรรมการเป็นคนกลาง  เพื่อให้เกิดสันติสุขในโลก  แต่เราสื่อสารธรรมให้แก่ชาวโลก เราต้องมี   ๓ ประการ คือ  ๑.เราต้องป้องกันความขัดแย้ง ๒.เราต้องหาข้อระงับความขัดแย้ง ๓.เราต้องฟื้นฟูคนที่มีข้อความขัดแย้ง คำสอนของพระพุทธเจ้าจะช่วยให้เราจัดการความข้อขัดแย้งได้อย่างไร  ฉะนั้นพื้นที่ตรงนี้เป็นเวทีของกัลยาณมิตรทุกๆ ท่าน  เราจะมาพูดคุยกันเพื่อให้เกิดสันติภาพของโลกและให้เกิดสันติสุขในประเทศของข้าพเจ้าเช่นกัน" อธิการบดี มจร กล่าว          ขณะเดียวกันการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง  “การศีกษาแนวพุทธเพื่อสันติภาพ” ซึ่งมีผู้นำชาวพุทธจากประเทศฝรั่งเศส ญี่ปุ่น จีน และเวียดนาม ต่างก็ลงความเห็นว่าการศึกษานั้นไม่ควรที่จะสนับสนุนการใช้ความรุนแรงทั้งทางตรงและทางอ้อมคือความรุนแรงระดับโครงสร้าง ควรเป็นการศึกษาเพื่อสนับสนุนการสร้างสันติภาพสันติสุขให้เกิดขึ้นทุกระดับชั้น และควรนำหลักการของพระพุทธเจ้าที่ไม่สนับสนุนความรุนแรงการใช้กำลังทั้งทางตรงและทางอ้อมและควรจะมีการเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆให้มาก     พร้อมกันนี้ยังมีการกล่าวสุนทรพจน์จากผู้นำชาวพุทธทั่วโลกซึ่งสามารถประมวลเป็นหลักพุทธวิถีสร้างสันติภาพโลกได้อย่างเช่น หลักอหิงสา พรหมวิหาร ๔  ขันติธรรม สาราณียธรรม  อปริหานิยธรรมเป็นต้น  ซึ่งนายสุวพันธุ์  ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  เน้นหลักอหิงสธรรม  ขณะที่ Dr.Wijeyadasa  Rajapakshe รัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมและกระทรวงพระพุทธศาสนา ประเทศศรีลังกา กล่าวในการปาฐกถาพิเศษระบุว่า  พระพุทธเจ้าถือว่าเป็นต้นแบบด้านการสร้างสันติภาพ   ด้วยการปฏิบัติตามมรรคมีองค์ ๘ เริ่มตั้งแต่ การปฏิบัติตามสัมมาทิฐิ   ธรรมะมีส่วนสำคัญในการบริหารประเทศ  ทรัพยากรถ้าไม่สามารถแบ่งปันผลประโยชน์เท่าๆ กัน จะนำไปสู่ความขัดแย้ง ทำให้การปกครองมีปัญหาอย่างแน่นอน

           "พระพุทธเจ้าตรัสว่า  สิ่งใดมีค่ามากกว่ากันระหว่างน้ำกับชีวิตของคนความเกลียดหยุดได้ด้วยความรักเท่านั้น  อาวุธไม่สามารถยุติความเกลียดชังได้ นอกจากความเมตตาเท่านั้นถึงสามารถยุติ  ความเกลียดชัง สงครามเกิดจากใจของมนุษย์มิใช่เกิดจากอาวุธ  สันติภาพที่เกิดจากอาวุธหรือสงครามจะเป็นสันติภาพที่ไม่ยั่งยืน   มีคนกล่าวว่า...ถ้าเกิดสงครามครั้งที่ 3  สงครามครั้งที่ 4 ไม่รู้จะใช้อะไรเป็นอาวุธแล้ว เพราะมันทำร้ายกันตั้งแต่สงครามครั้งที่ 3 แล้ว จนไม่เหลืออะไรให้ทำร้ายกัน  ศาสนาพุทธเป็นสิ่งเดียวกันกับวิทยาศาสตร์ เป็นปรัชญาของชีวิต สามารถพิสูจน์ได้เป็นอย่างดี ฉะนั้น  ประเทศศรีลังกาจะขอเป็นเจ้าภาพจัดวิสาขบูชาโลกครั้งต่อไป" รมต.ศรีลังกา กล่าว           ทั้งนี้ภายในงานมีพิธีเจริญพุทธมนต์ถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๘๔ พรรษา  และวันที่ ๒๓ พ.ค.ผู้นำชาวพุทธที่เข้าร่วมประชุมครั้งนี้เดินทางไปร่วมประชุมต่อที่ศูนย์ประชุมสหประชาชาติและออกปริญญากรุงเทพมหานครเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป


สรุปสุนทรพจน์จากผู้นำชาวพุทธทั่วโลก๑๐ประเทศ

            ๑.ผู้นำชาวพุทธกัมพูชา
        
            ข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีชื่นชมกับผู้จัดงานในครั้งนี้ โดยมีชาวพุทธทั่วโลกมาร่วมกันเป็นจำนวนมาก  เราร่วมกันเพื่อสัจธรรมแห่งโลก คนในโลกจะต้องเชื่อมโยงกัน เราร่วมมือกันเพื่อให้คำสอนไปทั่วโลก ถ้ามีพี่น้องของเราหลงผิดเราควรเข้าไปตักเตือน อย่าปล่อยให้เขาต้องทุกข์ทรมาน  แต่เป็นเรื่องน่าเสียดายที่มีเรื่องเข้าใจผิดจำนวนมาก  เราควรตระหนักร่วมกัน
     
๒.ผู้นำชาวพุทธศรีลังกา
         
            เราเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่มาเจอกันในวิสาขบูชาโลก ในนามของศรีลังกาขอชื่นชมในการจัดงานครั้งนี้ ขอให้สันติสุขเกิดขึ้นกับทุกท่าน เราล้วนมีแต่ "ความเท่าเทียมกัน"   อดีตเรามีการแบ่งแยกคนออกเป็นวรรณะ นำมาซึ่งความขัดแย้ง   เราต้องทางป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้ง เราต้องเผยแผ่คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าให้มากๆ ด้วยการทำหนังสือออกไปทั่วโลก  ขอให้ทุกท่านอย่ากลับมาเกิดอีก

๓.ผู้นำชาวพุทธลาว
          
            ขอบคุณที่ให้โอกาสคณะสงฆ์ลาวได้ขึ้นมากล่าวสุนทรพจน์ ถือว่าเป็นเกียรติมาก วันนี้เป็นวันแห่งมหัศจรรย์  เพราะเป็นวันประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน  ถึงเวลาผ่านไปนานแต่พระธรรมคำสอนยังส่องสว่างอย่างสง่างาม นำไปสู่สันติภาพโลก ขอยกคำกล่าวบุคคลสำคัญของลาว ว่า..." ถึงแม้พวกเรามีความสามารถเดินทางไปสู่ดวงจันทร์ดวงดาวเพื่อไปสันติสุข คงไม่พบสันติสุข แต่สันติภาพอยู่ในจิตใจของพวกเรา เริ่มต้นจากการฝึกปฏิบัติตามศีล 5 " งานครั้งนี้ถือว่าเป็นงานมหัศจรรย์ยิ่ง

๔.ผู้นำชาวพุทธจีนสิบสองปันนา

            มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มากล่าวครั้งนี้ ขอให้ประชาคมโลกมีความสามัคคีกัน  ไม่ว่าจะศาสนาใดๆ ขอให้มีความรักกัน เผยแผ่คำสอนให้โลกเกิดสันติสุขร่วมกัน

๕.ผู้นำชาวพุทธเนปาล
         
            วันนี้เป็นวันที่มีความหมายเป็นอย่างยิ่งสำหรับชาวพุทธทั่วโลก  วันนี้เราเลือกหัวข้อที่เหมาะสมมาก  เพราะโลกเราต้องการสันติภาพ ตามแนวทางมรรควิธี 8 ประการ  เราจะแก้ปัญหาความขัดแย้งอย่างไรด้วยพุทธสันติวิธี  นี่คือสิ่งที่เราต้องมาพูดคุยกัน
        
๖.ผู้นำชาวพุทธเกาหลีใต้
          
            เริ่มต้นจากการสวดมนต์ด้วยความไพเราะมีพลังมาก  นี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าเริ่มต้นสันติภาพ ชาวพุทธเกาหลีขอชื่นชมในการจัดงานครั้งนี้  แม้พระพุทธเจ้าจะปรินิพพานไปนานแล้ว แต่วิถีพุทธเรายังปฏิบัติสืบต่อกันมาตลอด งานนี้เป็นงานที่ให้โอกาสในการแบ่งปันความคิดความรัก ขอบคุณรัฐบาลไทย ถือว่ามีค่าอย่างยิ่ง  เรามาฝึกปฏิบัติคำสอนของพระพุทธเจ้า 

๗.ผู้นำชาวพุทธเวียดนาม
            ในนามสภาสงฆ์เวียดนามขอชื่นชมในการจัดงานครั้งนี้ ถือว่าเป็นวันสำคัญสุดของชาวพุทธทั่วโลก  สำหรับปีนี้เป็นปีที่ ๑๓ ในการเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชา  ขอให้ร่วมแรงร่วมใจเพื่อให้เกิดสันติภาพต่อคนทั้งโลก เราชาวพุทธต้องตระหนักถึงความเมตตา ความรักความห่วงใยต่อกัน และแสดงความเคาพต่อพระเจ้าอยู่หัว องค์ทรงอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาตลอดมา

๘.ผู้นำชาวพุทธสิงคโปร์
          
            วันวิสาขบูชาถือว่าเป็นประวัติศาสตร์โลก เป็นโอกาสให้คนทั้งโลกมาเจอกันอย่างมีความสุข ได้รับความสนับสนุนจากคณะสงฆ์ไทยและรัฐบาลไทย เราจะมาพูดคุยเรื่องสันติภาพของโลก  ถือว่าเป็นที่สำคัญมากที่สุดของโลก เพราะเรื่องของสันติสุข

๙.ผู้นำชาวพุทธอินเดีย
         
            ทำให้เรานึกถึงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ทำให้เราตระหนักว่าควรร่วมมือกัน สามัคคีกัน เพื่อนำไปสู่สามัคคีธรรมไปสู่ชาวโลก

๑๐.ผู้นำชาวพุทธภูฏาน

            ข้าพเจ้ามาจากประเทศเล็ก เรามาประชุมกันครั้งนี้ระดับชาวโลก   ภูฏานวัดจากความสุขของประชาชน เรานำคำสั่งสอนมาปฏิบัตินำไปสู่ความสุขอย่างแท้จริง  เรารักกษัตริย์ของคนไทยเป็นอย่างยิ่ง  เราจะเดินทางไปสู่สันติภาพร่วมกันเพื่อสันติภาพของโลกใบนี้ ด้วยความร่วมมือ สามัคคีเป็นหนึ่งเดียว
 

 

ที่มา : http://www.komchadluek.net/detail/20160522/228163.html

ขอขอบคุณ  : ภาพ/ข่าว หนังสือพิมพ์ คม ชัด ลึก

 

 

source : information technology Division
                   Print This Page Sent to Friend                   

News in Classified
    กำหนดการ งานวันจำนงค์ ทองประเสริฐ ครั้งที่ ๑๗  
    กำหนดการ พิธีประสาทปริญญาประจำปี ๒๕๕๒  
    “มจร แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย”  
    พระบัญชาแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย  
    มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
    มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
 
Copyright © Mahachulalongkornrajavidyalaya University All rights reserved 
Maintained by: webmaster@mcu.ac.th 
Last Update : Thursday February 9, 2012