Mahachulalongkornrajavidyalaya University
MCU Home Search Contacts Study Events Site Map Thai/Eng
 
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


Classifieds
First Page
University News
General News
Activity
Trainning
Seminar
Sangha
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
thaisarn
manager
thairath
dailynews
Matichon
Khaosod news
Komchadluek dot net
Thaitown USA news

University News
อธิการบดี"มจร"แนะนิสิตตั้งใจปฏิบัติธรรมประจำปี 60
Date21/12/2017   Counter : 3735 time

 อธิการบดี"มจร"แนะนิสิตตั้งใจปฏิบัติธรรมประจำปี 60

 

ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) ได้จัดโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฎฐาน ประจำปีการศึกษา 2560  สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรีทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ ทั้งสิ้น 17,694 รูป/คน ระหว่างเดือนธันวาคม 2560 และมกราคม 2561  ตามระเบียบมหาวิทยาลัย สำหรับส่วนกลางนั้นได้กำหนดให้นิสิตปริญญาตรี ทุกคณะ ทุกชั้นปีจำนวนทั้งสิ้น  1782  รูป/คนเข้าฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ระหว่างวันที่  16-27 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ดังนี้ 


(1) นิสิตคณะพุทธศาสตร์ เข้าฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ณ สวนเวฬุวัน ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐมจำนวน  339 รูป/คน (2) คณะครุศาสตร์ เข้าฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ณศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน ตำบลแคมป์สนอำเภอ เขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ประกอบด้วย จำนวน  414  รูป/คน


(3) คณะมนุษยศาสตร์ เข้าฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน  ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร  อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน จำนวน 613  รูป/คน (4) คณะสังคมศาสตร์ เข้าฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน  ณ มหาจุฬาอาศรม ตำบลพญาเย็น อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา  จำนวน ๔๘๒ รูป/คน และมีแยกปฏิบัติตามสาขาวิชา คือ ( 1) สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ  เข้าฝึกปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ณ วัดพุน้อย ตำบลชอนม่วง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี(2) สาขาวิชานิติศาสตร์ณ พุทธอุทยานนครสวรรค์ วัดภัทรสิทธาราม  ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์


ในการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฎฐาน ครั้งนี้ มีตารางการปฏิบัติประจำวันที่นิสิต จะต้องปฏิบัติร่วมกัน ดังนี้ ภาคเช้า เวลา 04.00-12.00  น. ทำวัตรเช้า /ปฏิบัติ/ฉันภัตตาหารเช้า/ปฏิบัติ/ฉันภัตตาหารเพล  ภาคบ่าย เวลา 13.00-17.00 น. แยกกลุ่มปฏิบัติ และสอบอารมณ์กัมมัฏฐาน ภาคเย็นเวลา 18.00-21.00 น. ทำวัตรเย็น/ปฏิบัติ/ฟังบรรยายจากพระวิปัสสนาจารย์/ปฏิบัติ  ทั้งนี้ ผู้มีจิตศรัทธาสามารถเดินทางไปร่วมทำบุญกับพระนิสิตทั้งการถวายภัตราหารและน้ำปานะตามสถานที่ดังกล่าว


โดยวันที่ 20​ ธันวาคม​ 2560นี้  พระพรหมบัณฑิต ศ.ดร. กรรมการมหาเถรสมาคม อธิการบดี มจร  ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและให้โอวาทแก่นิสิตคณะพุทธศาสตร์ มจร  จำนวน 415 รูป/คน ซึ่งปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ระหว่างวันที่ 16-27 ธันวาคม 2560  ที่ศาลา 8 เหลี่ยม สวนเวฬุวัน (สวนไผ่) พุทธมณฑล อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม โดยมีคณะผู้บริหารคณาจารย์ เจ้าหน้าทึ่และพระวิปัสสนาจารย์ ถวายการต้อนรับ


อธิการบดี มจร กล่าวว่า “บทบาทหน้าที่ของพระนิสิตที่ศึกษา ณ มหาวิทยาลัยแห่งนี้ สิ่งสำคัญนอกจากการศึกษาวิชาสามัญ ทั่วไปแล้ว จุดเด่นคือหลักสูตรการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานที่ทำให้นิสิตมีโอกาสในการศึกษาพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง ขอใหนิสิตลงมือปฏิบัติด้วยใจและใส่ใจอย่างจริงจัง จึงจะได้ผลและต้องมีสติสัมปชัญญะ ซึ่งมีโยนิโสมนะสิการ เป็นอาหารของสติสัมปชัญญะ คิดถูกต้อง ใจจึงจะยึดมั่นตามครรลองและถูกต้อง นอกจากนี้ คณาจารย์ที่มาร่วมปฏิบัติด้วยก็ได้ประโยชน์ คือการได้มีโอกาสชาร์ตแบตเตอร์รี่ แก่ตนเองอีกด้วย”


นอกจากนี้  พระพรหมบัณฑิต ยังย้ำว่า ทุกท่านควรลดความปลิโพธิ หรือความกังวัลต่อสิ่งภายนอก ตัวอยู่ที่นี่แต่ใจอยู่วัด ต้องอยู่กับปัจจุบัน คือคิดเป็น ทำใจให้สอดคล้องกับการปฏิบัติ มีโยนิโสมนสิการต่อการปฏิบัติ ลงมือปฏิบัติอย่างจริงจังให้คุ้มกับการที่มหาวิทยาลัย หยุดพักการเรียนการสอนเพื่อให้ทุกท่านได้มีโอกาสพักและผ่อนคลายจากความวุ่นวายในการเรียนการสอน และสิ่งสำคัญคือท่านจะได้นำความรู้นึ้ไปสอนญาติโยมต่อไป

 

 

ขณะเดียวกันที่ มหาจุฬาอาศรม ตำบลพญาเย็น อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร.รองอธิการบดีฝ่านวิชาการ​ มจร ได้ตรวจเยี่ยมกิจกรรมโครงการปฏิบัติธรรมของคณะสังคมศาสตร์​  โดยมีพระครู​ปริยัติ​กิตติ​ธำรง, รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์​ พระ​มหา​บุญ​เลิศ​  อินฺทปญฺโญ, รศ.รองคณบดี​ฝ่าย​วิชาการ, ผศ.ดร. โกนิฏฐ์  ศรี​ทอง​ รองคณบดี​ฝ่าย​บริหาร​ และคณะให้การต้อนรับ สำหรับโครงการปฏิบัติธรรมของคณะสังคมศาสตร์​นี้ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิโพธิวัณณา และแม่ชีทศพร​ วชิระบำเพ็ญ เป็นเจ้าภาพตลอดโครงการ

 

ที่มา : https://siampongsnews.blogspot.com/2017/12/60_20.html

ขอขอบคุณ : ภาพ/ข่าว จาก เว็บไซต์ siampongsnews

 


source : information technology Division
                   Print This Page Sent to Friend                   

News in Classified
    กำหนดการ งานวันจำนงค์ ทองประเสริฐ ครั้งที่ ๑๗  
    กำหนดการ พิธีประสาทปริญญาประจำปี ๒๕๕๒  
    “มจร แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย”  
    พระบัญชาแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย  
    มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
    มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
 
Copyright © Mahachulalongkornrajavidyalaya University All rights reserved 
Maintained by: webmaster@mcu.ac.th 
Last Update : Thursday February 9, 2012