Mahachulalongkornrajavidyalaya University
MCU Home Search Contacts Study Events Site Map Thai/Eng
 
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


Classifieds
First Page
University News
General News
Activity
Trainning
Seminar
Sangha
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
thaisarn
manager
thairath
dailynews
Matichon
Khaosod news
Komchadluek dot net
Thaitown USA news

University News
ลาวหวังพึ่ง"มจร"!!ปฏิรูปสงฆ์-ร.ร.ปริยัติธรรม
Date25/01/2018   Counter : 4164 time

  
รองประธานสงฆ์ลาวและอธิบดีกรมการศาสนา ลาว พร้อมคณะเยี่ยมชม มจร วังน้อย หวังยึดหลักพุทธเชื่อมสัมพันธ์ไมตรี ส่งเสริมความร่วมมือทั้งด้านปฏิรูปกิจการคณะสงฆ์ พระธรรมทูต และร.ร.พระปริยัติธรรม
เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561ที่ผ่านมา ที่สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร. กรรมการมหาเถรสมาคม อธิการบดี มจร  ได้มอบหมายให้พระราชวรเมธี,ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มจร พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มจร พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ ดร.พระมหาเวท มะเสไน รองประธานองค์การศาสนาสัมพันธ์ลาว (อพส.) และนายคะนองลิต สีสมบูน  อธิบดีกรมการศาสนา ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) และคณะ เข้าเยี่ยมชมกิจการงานจัดการศึกษาของ มจร เพื่อเชื่อมสัมพันธไมตรีด้านพระพุทธศาสนาระหว่างไทย-สปป.ลาว และส่งเสริมความร่วมมือด้านวิชาการของคณะสงฆ์ในการนี้พระโสภณวชิราภรณ์ ได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ทางด้านพระพุทธศาสนาระหว่างไทย-สปป.ลาวมีมาช้านาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างพระสงฆ์และประชาชนชาวพุทธทั้งสองฝั่งโขง  มีพระสงฆ์ลาวได้เดินทางมาศึกษาที่ มจร ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเป็นจำนวนมาก ก็ได้รับความอนุเคราะห์จากมหาวิทยาลัยและสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติของไทย ที่ให้การสนับสนุนด้านทุนการศึกษาในบางส่วน เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วก็กลับมาช่วยเหลือคณะสงฆ์หรือบางคนก็อาจทำงานในหน่วยงานราชการของสปป.ลาว และได้ถือโอกาสรายงานถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะสงฆ์ลาวกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่มีต่อกันให้ที่ประชุมทราบโดยลำดับ
ดร.พระมหาเวท ได้กล่าวอนุโมทนาชื่นชมถึงความสัมพันธ์ทั้งสองประเทศนั้นถือมีความใกล้ชิดกันอย่างมาก โดยเฉพาะทางด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภาษาที่คล้ายคลึงกันจนแทบจะแยกไม่ออก พระสงฆ์ลาวได้มาศึกษาทั้งที่ มจร และ มมร อีกทั้งขณะนี้รัฐบาลและคณะสงฆ์ลาวกำลังส่งเสริมให้คณะสงฆ์ สปป.ลาวจัดให้มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมเพื่อสร้างเข้มแข็งให้กับพระพุทธศาสนา และสร้างศาสนทายาท แต่ยังขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ จำต้องได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจากคณะสงฆ์ไทย โดยเฉพาะจาก มจร  ในการให้คำปรึกษา แนะนำและให้การช่วยเหลือพระราชวรเมธี ได้กล่าวต้อนรับว่า  ทั้งสองประเทศมีความเหมือนกันทั้งรูปร่างหน้าตาและภาษา ส่วนตัวภูมิลำเนาที่เป็นถิ่นเคยอยู่อาศัยแถวอำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ก็มีพี่น้องไทยเชื้อสายลาวที่อพยพกันมาเป็นจำนวนมากนับตั้งแต่อดีต จึงกล่าวได้ว่าเป็นพี่น้องกัน วันนี้ได้มีโอกาสต้อนรับจึงดีใจและหวังว่าจะได้มีโอกาสไปเยี่ยมเยียนท่านบ้างในโอกาสต่อไปพระราชวรเมธีกล่าวด้วยว่า การจัดการศึกษาของ มจร และงานคณะสงฆ์ที่มหาวิทยาลัยมีส่วนในการดำเนินการ โดยเฉพาะเรื่องการจัดทำแผนการปฏิรูปงานในกิจการคณะสงฆ์ และหลักสูตรที่เกี่ยวกับการสนองงานคณะสงฆ์ เช่น หลักสูตรประกาศนียบัตรสาขาวิชาการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.) หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ประกาศนียบัตรสาขาวิชาการเทศนา "ที่ผ่านมาคณะสงฆ์ไทยไม่มีการจัดทำแผนแม่บท เพื่อรองรับการดำเนินงานเกี่ยวกับงานด้านกิจการคณะสงฆ์ แตกต่างจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่มีสถานะตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. 2540 เป็นนิติบุคคล มีการกำหนดโครงสร้างขององค์กรที่ชัดเจนทั้งอำนาจหน้าที่ บุคลากร และงบประมาณ ทำให้มีการดำเนินการจัดทำแผนระยะสั้นเป็นแผนปฏิบัติการประจำปี แผนระยะยาว เช่น แผนพัฒนามหาวิทยาลัย ฉบับที่ 1-12 เป็นต้น ซึ่งต่างจากคณะสงฆ์ไทยที่ผ่านมายังไม่มีแผนการดำเนินงานที่ชัดเจนและเป็นระบบจึงไม่มีแผนงานในการเชื่อมโยงโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ที่คณะสงฆ์ต้องดำเนินการตามอำนาจหน้าที่หรือพันธกิจ 6 ด้านของคณะสงฆ์ทั้งปกครอง เผยแผ่ ศาสนศึกษา ศึกษาสงเคราะห์ สาธารณะสงเคราะห์ และสาธารณูปการ ซึ่งในปัจจุบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยองค์อธิการบดีได้ช่วยวางแนวทางในการดำเนินการจัดทำแผนการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาเพื่อช่วยสนองงานคณะสงฆ์ การนี้มหาเถรสมาคมได้เห็นชอบและได้มีการนำแผนดังกล่าวไปทำความเข้าใจกับเจ้าคณะพระสังฆาธิการและขับเคลื่อนทั่วประเทศ" รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มจร กล่าวและว่าขณะเดียวกันงานเกี่ยวกับพระธรรมทูตสายต่างประเทศที่รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศกำกับดูแลและดำเนินการ ในฐานะเป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต ได้จัดให้มีอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศตามหลักสูตรที่กำหนด และได้มีการดำเนินงานมาโดยลำดับ ส่งพระที่ผ่านการอบรมไปเป็นพระธรรมทูตทั่วโลกซึ่งมีทั้งพระไทยและพระต่างประเทศให้ความสนใจเข้ารับการอบรมเป็นจำนวนมาก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯอาจให้การสนับสนุนหรือให้คำปรึกษาเกี่ยวกับหลักสูตรดังกล่าวนี้ได้ อีกประการหนึ่งในขณะนี้ในส่วนของพระธรรมทูตในต่างประเทศก็ให้ความสนใจเกี่ยวกับแผนการปฏิรูปกิจการคณะสงฆ์ไทยว่ามีส่วนใดที่เกี่ยวข้องกับพระธรรมทูตในสายต่างประเทศบ้าง ในโอกาสอันใกล้นี้ก็จะได้มีการไปเสนอข้อคิดความเห็นในต่างประเทศ รวมถึงแนวทางในการดำเนินการร่วมมือกับคณะสงฆ์ในประชาคมในระดับอาเซียนด้วยอธิบดีกรมการศาสนา สปป.ลาว ได้กล่าวถึงประเด็นความร่วมมือ ดังนี้ (1) เรื่องหลักสูตรพระธรรมทูตสายต่างประเทศ และโรงเรียนพระปริยัติธรรม ในปัจจุบันสปป.ลาว ไม่มีหลักสูตรที่เป็นหลักเกณฑ์และวิธีการในเรื่องการอบรมและให้ความรู้กับพระสงฆ์ที่ประสงค์จะเดินทางไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นความประสงค์ของพุทธศาสนิกชนลาวที่มีความศรัทธาเป็นการส่วนตัวนิมนต์ไป จึงอยากได้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับกระบวนการในการอบรมและหลักสูตรพระธรรมทูตสายต่างประเทศไว้ใช้สำหรับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) อาจจะขอคำปรึกษาและหารือในโอกาสต่อไปเพื่อสร้างเข้มแข็งด้านการเผยแผ่ให้กับคณะสงฆ์ลาว ในส่วนของโรงเรียนพระปริยัติธรรมตามที่ดร.พระมหาเวท มะเสไน รองประธานองการศาสนาสัมพันธ์ลาว (อพส.) ได้กล่าวแล้วว่ายังต้องจัดให้มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมอีกมาก ปัญหายังขาดทั้งโรงเรียนและบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องดังกล่าวนี้ จำต้องได้รับความร่วมมือหรือสนับสนุนจากคณะสงฆ์ไทย(2) เรื่องการบริหารกิจการคณะสงฆ์ ได้ฟังพระราชวรเมธี,ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ที่ได้เมตตากล่าวถึงการให้ความรู้กับพระสงฆ์ที่เป็นเจ้าคณะพระสังฆาธิการ และกำหนดเป็นหลักสูตรฯ ให้ท่านได้ศึกษาเรียนรู้ เป็นแนวทางที่สนใจมาก ใน สปป.ลาว เองไม่เฉพาะพระสงฆ์เท่านั้นที่ต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวนี้แม้แต่พุทธศาสนกิจชนในวัดก็จำเป็นต้องศึกษาเรียนรู้ในเรื่องดังกล่าวนี้ ตัวอย่างของการที่ี่คณะสงฆ์ไทยได้มีการดำเนินการจัดทำแผนการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ลาว เพราะการดำเนินการของคณะสงฆ์ลาวจำเป็นต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับแผนหรือยุทธศาสตร์การบริหารงานของประเทศด้วย(3) ความร่วมมือทางด้านวิชาการ ต้องขอบคุณที่ มจร ได้เปิดโอกาสให้คณะสงฆ์ลาวได้มาศึกษาต่อในประเทศไทยทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค มีประเด็นเพิ่มเติมว่า คณะสงฆ์หรือประชาชนลาวที่ได้สำเร็จการศึกษาจากประเทศไทยแล้วกลับไปช่วยงานคณะสงฆ์ บางท่านได้ช่วยงานในส่วนราชการต่าง ๆ ทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกิจการทางศาสนา หรืองานอื่น ๆ และมีความจำเป็นจะต้องได้รับการเพิ่มพูนในสาขาวิชาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง จึงอาจต้องขอความร่วมมือและการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในเรื่องดังกล่าวนี้ด้วยนางจันเทา ปัทมวงศ์ ได้กล่าว โอกาสต่อไปคงได้เห็นความร่วมมือและสนับสนุนกิจการพระพุทธศาสนาทั้งในเรื่องหลักสูตรพระธรรมทูต โรงเรียนพระปริยัติธรรมของคณะสงฆ์ลาวจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพระมหาดนัยพัชร์ คมฺภีรปญฺโญ รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ในฐานะผู้แทนของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งกำกับดูแลการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เชื่อว่า บัณฑิตวิทยาลัยและคณะต่าง ๆ ที่จัดการศึกษาในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคที่มีเขตชายแดนติดกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) เช่น วิทยาเขตหนองคาย จังหวัดหนองคาย หรือวิทยาลัยสงฆ์เลย จังหวัดเลยเป็นต้น และอีกหลาย ๆจังหวัด มีความยินดีที่จะดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัยพระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโต หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ ได้กล่าวถึงการจัดการหลักสูตรสาขาวิชาต่าง ๆ ในคณะ โดยเฉพาะหลักสูตรที่มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้นิสิตไปทำกิจกรรมด้านสังคมสังเคราะห์ช่วยเหลือชุมชนสังคม และสนองงานคณะสงฆ์ หากคณะสงฆ์และประชาชนสนในสาขาวิชาดังกล่าว คณะพร้อมดำเนินการตามนโยบายของมหาวิทยาลัยพระปลัดสรวิชญ์ อภิปญฺโญ หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว คณะครุศาสตร์ ได้แนะนำหลักสูตรในคณะครุศาสตร์ และกล่าวถึงการพัฒนางานในกิจการคณะสงฆ์ โดยได้ยกประเด็นเกี่ยวกับการที่ประเทศไทยมีการจัดให้มีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม แผนกบาลี แล้วยังมีพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ คือ การจัดการศึกษาทางโลกให้กับศาสนทายาทที่เป็นสามเณรหรือพระสงฆ์ ตั้งแต่มัธยมศึกษาที่ 1-6 อีกส่วนหนึ่งด้วย ก็จะเป็นประโยชน์ในการวางรากฐานเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของคณะสงฆ์ที่สำคัญด้วย


...........

(หมายเหตุ : ขอบคุณข้อมูลจากพระมหาประยูร โชติวโร ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต มจร)

 

ที่มา : https://siampongsnews.blogspot.com/2018/01/blog-post_72.html

ขอขอบคุณ : ภาพ/ข่าว เว็บไซต์ข่าว siampongsnews


source : information technology Division
                   Print This Page Sent to Friend                   

News in Classified
    กำหนดการ งานวันจำนงค์ ทองประเสริฐ ครั้งที่ ๑๗  
    กำหนดการ พิธีประสาทปริญญาประจำปี ๒๕๕๒  
    “มจร แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย”  
    พระบัญชาแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย  
    มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
    มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
 
Copyright © Mahachulalongkornrajavidyalaya University All rights reserved 
Maintained by: webmaster@mcu.ac.th 
Last Update : Thursday February 9, 2012