Mahachulalongkornrajavidyalaya University
MCU Home Search Contacts Study Events Site Map Thai/Eng
 
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


Classifieds
First Page
University News
General News
Activity
Trainning
Seminar
Sangha
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
thaisarn
manager
thairath
dailynews
Matichon
Khaosod news
Komchadluek dot net
Thaitown USA news

University News
พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร.อธิการบดี มจร เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการฯ และกล่าวปาฐกถาพิเศษ ในการประชุมวิชาการการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคมระดับชาติ CSD สัมพันธ์
Date29/01/2018   Counter : 3915 time

 การประชุมวิชาการ การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคม ระดับชาติ CSD สัมพันธ์ ครั้งที่ 17 “คุณธรรมจริยธรรมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน”

โครงการ CSD สัมพันธ์ หรือ Community Social Development เกิดจากพัฒนาการความร่วมมือของมหาวิทยาลัยที่มีการเรียนการสอนพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นและสังคม เริ่มจากนักศึกษาสาขาพัฒนาชุมชน/สังคม จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ ในกลุ่มภาคอีสาน ได้มี
การพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันเป็นประจำในทุก ๆ ปี ระยะแรกเป็นการพบปะกันอย่างไม่เป็นทางการ โดยอาศัยความสัมพันธ์ร่วมกันของคณาจารย์และนักศึกษาในแต่ละถาบัน โดยในระยะแรกใช้ชื่อว่า “CD สัมพันธ์” ต่อมา ได้มีการขยายเครือข่ายความสัมพันธ์เป็นระดับประเทศ และได้เกิด “ปฏิญญาเชียงราย” ว่าด้วยเรื่องการเชื่อมเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพด้านพัฒนาชุมชน สังคม ในการจัดงานที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายในปี พ.ศ. 2548 จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น Community Social Development หรือ CSD สัมพันธ์ต่อจากนั้นเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์ การเรียนการสอนที่ตอบสนองกับการปฏิบัติงาน และการแก้ไขปัญหาของชุมชน สังคม รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้มีความเป็นวิชาชีพในสาขาพัฒนาชุมชนและสังคมมากขึ้น ในการดำเนินกิจกรรมในแต่ละปีได้มีการหมุนเวียนผลัดเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพรวมทั้งการพัฒนารูปแบบกิจกรรม ประเด็นการนำเสนอให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันบริบท จุดมุ่งเน้น และยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในแต่ละปี ในปีนี้ คณะกรรมการจัดงานพิจารณาเห็นว่า ความล้มเหลวของแนวทางการพัฒนา

ที่ผ่านมา เอื้อประโยชน์ให้กับคนส่วนน้อยในสังคม ในขณะที่ต้องแลกด้วยการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและชีวิตของคนจำนวนมาก มีอุบัติภัยและภัยธรรมชาติเกิดขึ้นไปทั่วโลก เช่น น้ำท่วม ความแห้งแล้ง แผ่นดินไหว โลกร้อน ไฟป่า เป็นต้น จึงเห็นพ้องต้องกันว่า สาเหตุหลักมาจากรากฐานความคิดหรือกระบวนทัศน์ของมนุษย์ต่อสิ่งแวดล้อมรอบตัวเรา ซึ่งเป็นตัวกำหนดรูปแบบ หรือแนวทางของท่าทีในการปฏิสัมพันธ์ กับสิ่งรอบตัวของมนุษย์ 
การนำมิติของคุณธรรมจริยธรรมหรือจริยศาสตร์ที่ว่าด้วยการให้คุณค่าความดีมาพิจารณาในเรื่องของการพัฒนา จึงเป็นสิ่งที่เหมาะสมอย่างยิ่งในการเป็นกระบวนทัศน์ในการพัฒนาที่ยั่งยืนในปัจจุบันและอนาคต

สำหรับการประชุมวิชาการการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นและสังคม ระดับชาติ ครั้งที่ 17 และนานาชาติ ครั้งที่ 1 เรื่อง “คุณธรรมจริยธรรมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน” ครั้งนี้ คณะสังคมศาสตร์ โดยหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการพัฒนาสังคม และสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับสมาคมพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นและสังคม มูลนิธิมั่นพัฒนา วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซึ่งงานนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29-31 มกราคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพื่อเป็นกิจกรรมหนึ่งในการเฉลิมฉลอง 130 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งมีผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารและคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และนิสิตนักศึกษาทั้งระดับบัณฑิตศึกษาและระดับปริญญาตรี จำนวนทั้งสิ้น 1,525 คน จากหน่วยงานและสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ 46 แห่ง เข้าประชุม โดยมีกิจกรรมที่จะดำเนินการประกอบด้วยภาควิชาการและภาคกิจกรรมสัมพันธ์

คณะกรรมการดำเนินงานคาดว่า ผลของการจัดงานประชุมวิชาการครั้งนี้ จะนำไปสู่ความร่วมมืออันดีงานระหว่างภาคีเครือข่าย ในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นและสังคม เพื่อสร้างคุณค่าและการนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มมากขึ้น จะนำไปสู่การขับเคลื่อนประสานเครือข่ายความร่วมมือ และนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงสร้างสรรค์และสร้างฐานปัญญาแก่สังคมไทยและสังคมโลกอีกด้วย

การนี้ พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร.อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เมตตาเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคม ระดับชาติ CSD สัมพันธ์ ครั้งที่ 17 โดยปาฐกถาพิเศษในหัวข้เรื่อง “คุณธรรมจริยธรรมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน” ณ หอประชุม มวก 48 พรรษา มจร วังน้อย อยุธยา วันที่ 29 มกราคม 2561

 

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยิ้ม

ในภาพอาจจะมี 12 คน, ผู้คนกำลังยืน และ ชุดสูท

ในภาพอาจจะมี 12 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 4 คน, เด็ก

ในภาพอาจจะมี 1 คน

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี 9 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ เด็ก

ในภาพอาจจะมี 6 คน, ผู้คนกำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี 6 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ ชุดสูท

ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี 25 คน, งานแต่งงาน

ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ เด็ก

ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และ อาหาร

ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง, เด็ก และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี 14 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 14 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน, ฝูงชน และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 6 คน, ผู้คนกำลังยืน และ ฝูงชน

ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี 5 คน, ผู้คนกำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง, ห้องรับแขก, ฝูงชน และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และ ฝูงชน

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ฝูงชน และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และ ฝูงชน

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ฝูงชน และ สถานที่ในร่ม

 

ขอขอบคุณ : ภาพ/ข่าว จาก MCU TV และ Potomcu Koranan

 

 


source : information technology Division
                   Print This Page Sent to Friend                   

News in Classified
    กำหนดการ งานวันจำนงค์ ทองประเสริฐ ครั้งที่ ๑๗  
    กำหนดการ พิธีประสาทปริญญาประจำปี ๒๕๕๒  
    “มจร แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย”  
    พระบัญชาแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย  
    มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
    มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
 
Copyright © Mahachulalongkornrajavidyalaya University All rights reserved 
Maintained by: webmaster@mcu.ac.th 
Last Update : Thursday February 9, 2012