Mahachulalongkornrajavidyalaya University
MCU Home Search Contacts Study Events Site Map Thai/Eng
 
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


Classifieds
First Page
University News
General News
Activity
Trainning
Seminar
Sangha
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
thaisarn
manager
thairath
dailynews
Matichon
Khaosod news
Komchadluek dot net
Thaitown USA news

University News
พระมหากษัตริย์นักพัฒนา
Date17/08/2018   Counter : 4655 time

ผู้นำชาวพุทธ 85 ประเทศ ร่วมประชุมวิสาขบูชาโลก สดุดี  "ในหลวง" รัชกาลที่ 9 

พระพุทธศาสนากับการพัฒนามนุษย์ 

หัวข้อหลักในการจัด ประชุมผู้นำชาวพุทธนานาชาติ เนื่องในวันวิสาขบูชาโลก ครั้งที่ 15 ซึ่งประเทศไทยได้รับความไว้วางใจจากผู้นำชาวพุทธทั่วโลกให้เป็นเจ้าภาพจัดขึ้นอีกครั้งเมื่อวันที่ 25-26 พ.ค. ที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา และในวันที่ 27 พ.ค. ที่ ศูนย์การประชุมองค์การสหประชาชาติ กรุงเทพฯ โดยมีสมเด็จพระสังฆราช ประธานสงฆ์ และผู้นำชาวพุทธจาก 85 ประเทศทั่วโลก รวมกว่า 3,000 รูป/คน เดินทางมาเข้าร่วมประชุมครั้งนี้อย่างยิ่งใหญ่การประชุมในช่วงเช้าวันที่ 25 พ.ค. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อมฺพโร) เสด็จเป็นประธานการประชุม และทรงฉายพระรูปร่วมกับผู้เข้าประชุมทั้งหมดด้วย จากนั้นในช่วงบ่าย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พล.อ.บัณฑิต มลายอริศูนย์ เป็นผู้แทนพระองค์ เปิดการประการประชุม สร้างความปลื้มปีติให้กับผู้เข้าร่วมประชุมเป็นอย่างยิ่ง

และที่สำคัญในการประชุมครั้งนี้ยังได้รับเกียรติจาก นายเชอริ่ง ต๊อบเกย์ นายกรัฐมนตรีราชอาณาจักรภูฏาน มาแสดงปาฐกถา “คุณูปการพระพุทธศาสนาต่อการพัฒนามนุษย์” ต่อผู้เข้าร่วมประชุม ระบุชัดเจนถึงแนวทางในการนำหลักพระพุทธศาสนามาพัฒนาประเทศ

นายเชอริ่ง ต๊อบเกย์ กล่าวตอนหนึ่งว่า “ภูฏานได้ยึดหลักพระพุทธศาสนา รวมทั้งได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 มาพัฒนาประเทศ อีกทั้งการบริหารประเทศจะเน้นนโยบายให้นำหลักธรรมะไปใช้ในการบริหารทุกระดับ จากการนำหลักพระพุทธศาสนามาเป็นประเด็นหลักในการบริหารประเทศ ส่งผลให้ความสุขมวลรวมของคนภูฏานอยู่ในอันดับต้นๆของโลกมาโดยตลอด”

ขณะที่ พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส กรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) ในฐานะอธิการบดี มจร. ประธาน สภาสากลวันวิสาขบูชาโลก และประธานสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ บอกถึงหัวใจหลักของการประชุมในครั้งนี้ ว่า คณะกรรมการสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก มีมติร่วมกันกำหนดหัวข้อการประชุมเรื่อง พระพุทธศาสนากับการพัฒนามนุษย์ เพื่อสดุดีพระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ซึ่งพระองค์ได้รับการยกย่องในฐานะพระมหากษัตริย์นักพัฒนา ในด้านการพัฒนามนุษย์ จากองค์การสหประชาชาติ เมื่อปี 2549 โดยเฉพาะหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งอยู่บนพื้นฐานของหลักธรรมะในพระพุทธศาสนา และประเด็นหลักในที่ประชุมครั้งนี้เน้นในเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืน ดังนั้นจึงเน้นไปที่การพัฒนามนุษย์ เมื่อมนุษย์มีคุณธรรม อยู่อย่างถูกต้อง ก็จะเกิดระบบการเมือง เศรษฐกิจ ที่ถูกต้อง ดีงาม สู่เป้าหมายของความสุข 4 ประการ คือ สุขจากการมีทรัพย์ สุขจากการจ่ายทรัพย์ สุขจากการไม่เป็นหนี้สิน และสุขจากการทำงานสุจริต ไม่คอร์รัปชัน เบียดเบียนกัน ซึ่งผู้นำชาวพุทธต่างเห็นตรงกันว่า หลักเศรษฐกิจพอเพียงจะเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนามนุษย์และส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง

นอกจากนี้เพื่อให้ผลของการประชุมนำไปสู่การปฏิบัติ ดังนั้นทุกครั้งของการจัดประชุมผู้นำชาวพุทธนานาชาติ เนื่องในวันวิสาขบูชาโลก จะมีการประกาศปฏิญญาร่วมกัน เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานของผู้นำชาวพุทธในแต่ละประเทศ

ซึ่งในปีนี้ได้มีการออกประกาศ ปฏิญญากรุงเทพมหานคร การประชุมผู้นำชาวพุทธนานาชาติ เนื่องในวันวิสาขบูชาโลก ประจำปี 2561 ดังนี้

1.พระพุทธศาสนามีความสอดคล้องกับพันธกิจที่จะให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาขององค์การสหประชาชาติในปี ค.ศ. 2023 (พ.ศ.2573) จึงจะร่วมกันเพื่อให้บรรลุข้อตกลงดังกล่าว

2.แสดงการขอบคุณต่อการจัดงานวันวิสาขบูชานานาชาติ ครั้งที่ 14 ที่ประเทศศรีลังกา

3.ชื่นชมการตีพิมพ์พระไตรปิฎกฉบับสากล ฉบับภาษาอังกฤษ และฉบับภาษาไทยของ มจร.

4.แสดงความยินดีต่อข้อตกลงร่วมกับ มจร.ในการแปลพระไตรปิฎกฉบับสากลเป็นภาษาจีน ฮังการี อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น โปรตุเกส สเปน และเวียดนาม

5.รับทราบถึงความก้าวหน้าในการจัดทำสหบรรณานุกรมพระไตรปิฎกที่สามารถทำให้พระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลีของ มจร.เผยแพร่ทางออนไลน์ได้ พร้อมมีเป้าหมายที่จะเชื่อมโยงกับพระไตรปิฎกฉบับภาษาอื่นๆทางออนไลน์เช่นกัน

6.แสดงความชื่นชมอย่างยิ่งต่อปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 แห่งประเทศไทย ซึ่งมีพื้นฐานมาจากมรรค 8

7. แสดงความขอบคุณต่อแนวคิดของความสุขประชาชาติมวลรวมของราชอาณาจักรภูฏาน

และ 8.ส่งเสริมการพัฒนามนุษย์ โดยเฉพาะการส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับความเชื่อมโยงระหว่างกันของการพัฒนาภายในและความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม กระตุ้นให้ผู้นำทางศาสนาและชุมชนให้มีพันธสัญญาต่อกัน ใช้ทรัพยากรอย่างมีความรับผิดชอบ สร้างชุมชนให้มีความกรุณาต่อกัน มีเมตตาร่วมกัน ตัดวงจรของความไม่เท่าเทียมกันในสังคม เสริมสร้างศักยภาพของเยาวชนผ่านการศึกษาทางพุทธศาสนา ปรับหลักการของพุทธศาสนาที่เกี่ยวข้องกับสังคมให้เข้ากับปัญหาทางสังคมในปัจจุบัน และรักษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมในโลกที่เชื่อมต่อกัน

จากการที่ “ทีมข่าวศาสนา” ได้เข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุมผู้นำชาวพุทธนานาชาติ เนื่องในวันวิสาขบูชาโลก ครั้งที่ 15 ตลอดช่วง 3 วัน พบว่า ผู้นำชาวพุทธทั้ง 85 ประเทศ ต่างเห็นพ้องตรงกันว่า หลักพระพุทธศาสนามีส่วนสำคัญที่จะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

แต่การที่จะไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนที่แท้จริงได้นั้น ประเด็นสำคัญอยู่ที่การพัฒนามนุษย์ ที่จะต้องได้รับการปลูกฝังในเรื่องคุณธรรมตั้งแต่วัยเด็ก

เพราะเมื่อมนุษย์มีคุณธรรมเป็นรากฐานในจิตใจแล้ว ไม่ว่าจะเข้าสู่ระบบการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ย่อมส่งผลให้เกิดการพัฒนาในทุกระบบที่ยั่งยืนอย่างแน่นอน.

ทีมข่าวศาสนา

อ่านข่าวต่อได้ที่: https://www.thairath.co.th/content/1293642


source : information technology Division
                   Print This Page Sent to Friend                   

News in Classified
    กำหนดการ งานวันจำนงค์ ทองประเสริฐ ครั้งที่ ๑๗  
    กำหนดการ พิธีประสาทปริญญาประจำปี ๒๕๕๒  
    “มจร แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย”  
    พระบัญชาแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย  
    มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
    มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
 
Copyright © Mahachulalongkornrajavidyalaya University All rights reserved 
Maintained by: webmaster@mcu.ac.th 
Last Update : Thursday February 9, 2012