Mahachulalongkornrajavidyalaya University
MCU Home Search Contacts Study Events Site Map Thai/Eng
 
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


Classifieds
First Page
University News
General News
Activity
Trainning
Seminar
Sangha
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
thaisarn
manager
thairath
dailynews
Matichon
Khaosod news
Komchadluek dot net
Thaitown USA news

University News
"พระพรหมบัณฑิต"ยกเคส13ชีวิตหมูป่าติดถ้ำยุคดิจิตทัล สะท้อนจิตอาสาโลก
Date10/07/2018   Counter : 3747 time

  


 


"พระพรหมบัณฑิต"ยกเคส13ชีวิตหมูป่าติดถ้ำยุคดิจิตทัล สะท้อนจิตอาสาโลก แนะปั้น "นิสิต มจร" จิตอาสาช่วยเหลือสังคม

 วันที่ ๙ ก.ค.๒๕๖๑ พระอาจารย์ปราโมทย์ วาทโกวิโท นิสิตปริญญาเอก สาขาสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) เปิดเผยว่า ได้ร่วมงาน ๕๗ ปีคณะครุศาสตร์ในงานมีการมอบเกียรบัตรให้กับบุคคลที่ทำคุณประโยชน์ในด้านต่างๆ ให้กับคณะครุศาสตร์ จากนั้นพระพรหมบัณฑิต ศ.ดร. รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปาฐกถาในงาน ๕๗ ปี ครุศาสตร์ มหาจุฬา รำลึก กล่าวว่า ขออนุโมทนากับผู้บริหารและคณาจารย์นิสิต มหาจุฬาฯมีอายุมาถึง ๑๓๐ ปี ส่วนคณะครุศาสตร์อายุ ๕๗ ปี ทำให้เรามีประสบการณ์ที่เข้มแข็ง ครุศาสตร์เหมือนต้นไม้ที่ค่อยๆ เติบโต มีความเข้มแข็ง ส่วนต้นไม้ที่เติบโตรวดเร็วจะมีโพรงตรงกลาง เราจึงมีเหลียวหลังแลหน้าครุศาสตร์ บุคคลที่ฉลาดกว่าจะเรียนรู้จากความผิดพลาดของบุคคลอื่นเพื่อไม่ให้ตนเองผิดพลาด ยุคดิจิตอลเป็นยุคสังคมข่าวสาร เราจึงมีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและพัฒนามาเป็นกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในปี๒๕๕๙ (Ministry of Digital Economy and Society) ถือว่าเรามาอยู่ยุคร่วมสมัย มีลักษณะ "ความรวดเร็ว" เช่นกรณีหมูป่าออกจากถ้ำเราสามารถรับรู้อย่างรวดเร็วแม้จะเป็นเหตุการณ์ในป่าในภูเขา ยุคดิจิตอลจึงต้องถือโอกาสแสวงหาความรู้ "ไม่มีขอบเขตจำกัด" สามารถไปได้ทั่วโลก และ "เชื่อมโยงเครือข่าย" โลกปัจจุบันจึงเชื่อมโยงถึงกันเป็นเครือข่าย เราจะเลือกเป้าอย่างไรให้เกิดความเหมาะสม จึงมีการบริหารเชิงกลยุทธ์ด้วยการทำงานให้สำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ด้วยการใช้แผนการอย่างพลิกแพลงตามสถานการณ์ จึงต้องมีการวิเคราะห์สถานการณ์ตามแนวทาง SWOT ด้วยจุดเด่น จุดด้อย โอกาส อุปสรรค เราจะจัดการศึกษาให้เหมาะสมเราจะใช้ประโยชน์จากยุคดิจิตอลได้อย่างไรในการจัดการเรียนการสอน จุดเด่นของครุศาสตร์คืออะไร จุดด้อยของครุศาสตร์คืออะไร อะไรคือโอกาสของครุศาสตร์ เราจึงต้องอาศัยทุนทางสังคมเข้ามาพัฒนาคณะและมหาจุฬา ถือว่าเป็นจุดแข็งมหาจุฬา จึงมีการปรับแผนกลยุทธ์ TOWS Matrix คือ ๑)รีบรุก SO จุดแข็ง+โอกาส ๒)หลีกเลี่ยง ST จุดแข็ง+อุปสรรค ๓)ลองเสี่ยง WO จุดอ่อน+โอกาส ๔)ตั้งรับ WTจุดอ่อน+อุปสรรค 

การสร้างมหาจุฬาถือว่าเป็นโอกาสในการพัฒนาการศึกษา เหมือนเหยี่ยวบินวนรอโอกาส พอเห็นเหยื่อเท่านั้นพุ่งตรงทันที เราทำงานมีโอกาสจึงอย่ารอจึงรีบพัฒนา ทิศทางการศึกษามาจาก SDGs เราต้องดูข้อที่ ๔ ซึ่งสอดคล้องกับครุศาสตร์เป็นการพัฒนามนุษย์ ซึ่งเราจัดงานวิสาขบูชาโลกเราก็พูดเรื่องการพัฒนามนุษย์ ว่า Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all. ซึ่ง หมายถึง คนทั่วโลกจะได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกัน ถือว่าเป็นเป้าหมายระดับโลก โดยมีการประชุมEducation 2030 มีการประประกาศใช้ ๔ พฤศจิกายน ๒๐๑๕ ว่าจะพัฒนาระดับโลกต้องจัดการศึกษา ทำให้ชายหญิงจบการศึกษา และมีการปฏิรูปครูให้ครูมีคุณภาพ จะให้ครูมีคุณภาพทำอย่างไร มีการวางในระดับโลก ถ้าเราจะพัฒนาครูต้องใช้แผนTeacher policy development จึงมีการพัฒนา ๙ เรื่อง (9 Key dimensions of teacher policy) 

๑)Teacher Recruitment ปรับปรุงเรื่องการบรรจุครูให้ตรงสาย ครูจะต้องเชี่ยวชาญภาษาอังกฤษ เรามีครูเก่งเยอะจึงเราขาดการแลกเปลี่ยนกับที่อื่น เรียกว่า พันธุกรรมเดิมๆ จึงมีการส่งไปเรียนเพิ่มด้านประกาศนียบัตร เช่น ส่งไปเรียนภาษาอังกฤษแล้วมาเป็นผู้อำนวยการสถาบันภาษาและไปสู่ผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ ๒)Teacher education ๓)Deployment นำคนที่มีความเก่งๆ ที่มีศรัทธามาสอนมาพัฒนา ๔)Career Structures /Paths ขอตำแหน่งทางวิชาการเพื่อการพัฒนาการสอน ยกระดับของครูอาจารย์ ๕)Teacher Employment and Working Conditions สภาพบรรยากาศการเรียนการสอนอย่างดี ๖)Teacher Reward and Remuneration มีรางวัล มีการยกย่องชื่นชม ๗)Teacher Standards มาตรฐานครู ๘)Teacher Accountability ความรับผิดชอบต่อจิตวิญญาณของครู ๙)School or Faculty Governanec มีความเป็นธรรมาภิบาล 

"ปัจจุบันครุศาสตร์เปิดสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตร ๔ ปี เป็นยุคดิจิทัล  ซึ่งอธิการบดีเน้นย้ำให้เปิดสาขานี้เพราะถือว่าเป็นโอกาสของมหาจุฬาฯ เราจะสอนไปถึงการเขียนโปรแกรม ซึ่งอดีตเลขศูนย์ไม่มีคนอินเดียเป็นคนคิดเลขศูนย์ เพราะคนอินเดียชอบนั่งกรรมฐาน ปัจจุบันดิจิทัลมีราคาถูก 

"รักษาการอธิการบดี มจร ได้ยกกรณีการช่วยชีวิต ๑๓ หมูป่า ได้รับความสนใจจากคนทั่วโลกเพราะอาศัยดิจิตอลถือว่าเป็นจิตอาสาของบุคคลทั่วโลก ครุศาสตร์ต้องมีการสอนด้วยจิตอาสา ออกไปช่วยสังคม มหาจุฬาฯต้องมีความรวดเร็วในสถานการณ์ปัจจุบัน มีจิตอาสาด้วยความสมัครใจทำงานเพื่อประโยชน์สุขแห่งประชาชนและสังคมโดยไม่หวังผลตอบแทนเป็นเงินหรือสิ่งอื่นใด เราอยากเห็นการปฏิบัติศาสนกิจของนิสิตมหาจุฬาฯด้วยจิตอาสา โดยเฉพาะนิสิตที่ไปปฏิบัติศาสกิจกับชาวเขา แต่เราต้องถอดบทเรียนจากสิ่งที่เราพื้นที่ ต่อไปใครจะขอตำแหน่งทางวิชาการ จะต้องทำบริการวิชาการเพื่อสังคม ลักษณะของจิตอาสานั้นต้อง "เสนอตัวเข้าร่วมกิจกรรม อันเป็นประโยชน์สุขแห่งประชาชนและสังคม ด้วยความสมัครสมานเต็มใจ โดยไม่หวังผลตอบแทน" ครูครุศาสตร์จะต้องมีจิตอาสาเป็นเครื่องนำทาง จิตอาสาจึงเป็นสังคหวัตถุธรรมด้วย ทาน ปิยวาจา อัตถจริยา และสมานัตตา" พระนิสิตปริญญาเอก สาขาสันติศึกษา มจร  กล่าวและว่า 

ต่อจากนั้นฟังการบรรยายเรื่อง"กฎเกณฑ์และทิศทางการพัฒนาวิชาชีพครู"  โดย ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ เลขาธิการคุรุสภา กล่าวตอนหนึ่งว่า การเรียนการสอนไม่ใช่เรียนในห้องเรียน แต่จะเรียนผ่านสื่อดิจิตอล บทบาทของครูจะต้องเรียนรู้พร้อมนักเรียน เช่น คนที่ดำน้ำเก่งที่สุดในโลกอยู่ในถ้ำ เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญ แต่ระบบดิจิตอลไม่สามารถบ่มเพาะด้านจิตวิญญาณคุณธรรมจริยธรรมได้ โดยครูเป็นแบบอย่างที่ดี จึงมีความจำเป็นในการรื้อระบบการผลิตครู ครูต้องนักฝึกอบรมและพัฒนาการเรียนรู้รวมถึงการเป็นโค้ชชิ่ง จึงมีการสร้างคุรุทายาท มีสถาบันผลิตครูให้มีคุณภาพ จึงต้องมีการปรับ Mindset 

..................


(หมายเหตุ : ขอบคุณข้อมูลจากเฟซบุ๊ก Pramote OD Pantapat) 

ที่มา : https://siampongsnews.blogspot.com/2018/07/13_9.html

ขอขอบคุณ : ภาพ/ข่าว siampongsnews


source : information technology Division
                   Print This Page Sent to Friend                   

News in Classified
    กำหนดการ งานวันจำนงค์ ทองประเสริฐ ครั้งที่ ๑๗  
    กำหนดการ พิธีประสาทปริญญาประจำปี ๒๕๕๒  
    “มจร แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย”  
    พระบัญชาแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย  
    มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
    มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
 
Copyright © Mahachulalongkornrajavidyalaya University All rights reserved 
Maintained by: webmaster@mcu.ac.th 
Last Update : Thursday February 9, 2012