Mahachulalongkornrajavidyalaya University
MCU Home Search Contacts Study Events Site Map Thai/Eng
 
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


Classifieds
First Page
University News
General News
Activity
Trainning
Seminar
Sangha
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
thaisarn
manager
thairath
dailynews
Matichon
Khaosod news
Komchadluek dot net
Thaitown USA news

University News
วางกรอบ 1 ปีปฏิรูปเรียนพุทธ-ชี้ครูต้นแบบสำคัญ
Date09/09/2018   Counter : 3561 time

 วางกรอบ 1 ปีปฏิรูปเรียนพุทธ-ชี้ครูต้นแบบสำคัญ

 

ศ.กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส ผอ.วิทยาลัยพุทธศาสน์นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) ในฐานะรองประธานคณะกรรมการปฏิรูปการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวว่า จากการเปิดรับฟังความคิดเห็นการจัดการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาในโรงเรียน ศ.กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานคณะกรรมการปฏิรูปการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาฯ ระบุว่า กฎหมายรัฐธรรมนูญ มาตรา 54 รัฐต้องดำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษา เพื่อพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย ซึ่งสิ่งที่ต้องทำเร่งด่วน คือ ปฏิรูปครูผู้สอน ทั้งความเข้าใจในสาระ ทักษะการสอน การวัดผล ครูควรเป็นแบบอย่างของนักเรียน เพื่อเป้าหมายคือเด็กนักเรียนต้องมีเบญจศีล และเบญจธรรมอยู่ในวิถีแห่งการดำเนินชีวิต ขณะที่พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส กรรมการมหาเถร สมาคม (มส.) ยืนยันว่าครูจะต้องบูรณาการการเรียนการสอนอธิบายเชื่อมโยงให้เห็นมิติที่สัมพันธ์ กันระหว่างหลักธรรมที่เป็นแก่น แล้วไปเชื่อมโยงกับบริบทต่างๆ ที่เป็นตัวอย่างในพระไตรปิฎกและชีวิตจริง กระตุ้นผู้เรียนให้เข้าใจ และศรัทธา โดย เฉพาะการนำสติและสมาธิมาเป็นฐานช่วยกล่อมเกลาเพื่อให้เอาตัวรอดได้

 

พระมหาหรรษากล่าวต่อไปว่า ทั้งนี้ คณะกรรมการปฏิรูปการสอนพระพุทธศาสนาฯ จะนำผลความคิดเห็นครั้งนี้ไปสังเคราะห์เป็นแนวทางพัฒนารูปแบบการสอนพระพุทธศาสนาในโรงเรียน แล้วจัดวางมาตรการทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ปรับเนื้อหา พัฒนาครูผู้สอน พัฒนาวิธีการสอนและการวัดผล ประเมินผล โดยวางกรอบการทำงานทั้ง 3 ระยะให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี.


ที่มา: https://www.thairath.co.th/content/1371571

ขอขอบคุณ : ภาพ/ข่าว เว็บไซต์ข่าว ไทยรัฐ

 

source : information technology Division
                   Print This Page Sent to Friend                   

News in Classified
    กำหนดการ งานวันจำนงค์ ทองประเสริฐ ครั้งที่ ๑๗  
    กำหนดการ พิธีประสาทปริญญาประจำปี ๒๕๕๒  
    “มจร แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย”  
    พระบัญชาแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย  
    มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
    มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
 
Copyright © Mahachulalongkornrajavidyalaya University All rights reserved 
Maintained by: webmaster@mcu.ac.th 
Last Update : Thursday February 9, 2012