Mahachulalongkornrajavidyalaya University
MCU Home Search Contacts Study Events Site Map Thai/Eng
 
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


Classifieds
First Page
University News
General News
Activity
Trainning
Seminar
Sangha
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
thaisarn
manager
thairath
dailynews
Matichon
Khaosod news
Komchadluek dot net
Thaitown USA news

University News
“วิทยาลัยพระธรรมทูต จับมือวัดไทยนอร์เวย์ จัดอุปสมบทสืบต่ออายุพุทธศาสนาในต่างแดน หารือหวังให้เป็นศูนย์ศึกษาและพัฒนาพระธรรมทูตสายต่างประเทศในอนาคต”
Date22/10/2018   Counter : 4189 time

  “วิทยาลัยพระธรรมทูต จับมือวัดไทยนอร์เวย์ จัดอุปสมบทสืบต่ออายุพุทธศาสนาในต่างแดน หารือหวังให้เป็นศูนย์ศึกษาและพัฒนาพระธรรมทูตสายต่างประเทศในอนาคต”


วันที่12-15 ตุลาคม 2561 ที่วัดไทยนอร์เวย์ กรุงออสโล ราชอาณาจักรนอร์เวย์ พระโสภณวชิราภรณ์ (ไสว โชติโก ป.ธ.6) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ และรักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต ได้มอบหมายให้ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง คือ พระมหานงค์ สุมงฺคโล อาจารย์ประจำวิทยาลัยพระธรรมทูต พระปลัดสรวิชญ์ อภิปญโญ,ผศ.ดร. หัวหน้าภาคจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว พระมหาประยูร โชติวโร ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต และพระมหาศุภกิจ สุภกิจฺโจ นักจัดการงานทั่วไป กองวิเทศสัมพันธ์  เดินทางมาเป็นวิทยากรให้การอบรมภาคกิจกรรมวิชาการ ประชุมรับฟังปัญหา อุปสรรค การพัฒนาหลักสูตร และศึกษาแนวทางในการจัดตั้งศูนย์ศึกษาและพัฒนาพระพระธรรมทูตสายต่างประเทศ

พระมหานงค์ สุมงฺคโล อาจารย์ประจำ วิทยาลัยพระธรรมทูต มจร กล่าวว่า สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยฯ ได้อนุมัติให้วิทยาลัยพระธรรมทูต เป็นองค์กรร่วมจัดโครงการอุปสมบทสืบต่ออายุพุทธศาสนาในต่างแดน ร่วมกับวัดไทยนอร์เวย์ กรุงออสโล และบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) ระหว่างสิงหาคม-ตุลาคม 2561 รวม 3 เดือนจึงได้ร่วมมาปฏิบัติศาสนกิจในครั้งนี้

พระวิมลศาสนวิเทศ เจ้าอาวาสวัดไทยนอร์เวย์ รองประธานสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรป (ส.ธ.ย.) กล่าวว่า รู้สึกดีใจที่ มจร โดยองค์อธิการบดี ได้อนุมัติรับเป็นองค์กรร่วมจัดกิจกรรมในครั้งนี้ และมอบหมายให้ผู้แทนมาร่วมเป็นวิทยากร รับฟังปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงานของพระธรรมทูต การพัฒนาหลักสูตร และแนวทางการจัดตั้งศูนย์ศึกษาและพัฒนาพระธรรมทูตในต่างประเทศ

วัดไทยนอร์เวย์ จัดตั้งมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2535 รวม 27 ปี เป็นวัดที่ได้รับการรับรองจากราชอาณาจักรนอร์เวย์ถูกต้องตามกฏหมาย ได้ปฏิบัติศาสนกิจเผยแผ่พุทธศาสนามาโดยลำดับ และจัดกิจกรรมสำคัญ เช่น ประชุมสมัชชาสงฆ์ โครงการอุปสมบทเพื่อสืบต่ออายุพุทธศาสนาในต่างแดนร่วมกับบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) อย่างต่อเนื่องมาแล้วเป็นปีที่ 9 การที่ มจร มาช่วยและหารือแนวทางในการจัดตั้งศูนย์ศึกษาและพัฒนาพระธรรมทูต จึงเป็นโอกาสสำคัญที่จะมีศูนย์จัดการข้อมูลและประสานงานของพระธรรมทูตในต่างประเทศ รวมถึงเป็นสถานที่ฝึกภาคประสบการณ์สำหรับหลักสูตรวิทยาลัยธรรมทูตในอนาคต

อย่างไรก็ตาม จากการเข้าร่วมกิจกรรม ประชุม และการรับฟังข้อคิดความเห็นจากคณะกรรมบริหารวัด พุทธศาสนิกชนชาวไทยในนอร์เวย์ พระนวกะผู้อุปสมบทในโครงการฯ พระธรรมทูตสายต่างประเทศ เบื้องต้นพบว่า วัดไทยนอร์เวย์ กรุงออสโล เป็นวัดที่มีความพร้อมทั้งอาคารและสถานที่ บุคลากร งบประมาณ เครือข่ายความร่วมมือ และการบริหารจัดการ 

การมาร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับการต้อนรับดูแลปฏิสันถารอย่างอบอุ่นจากคณะสงฆ์ อุบาสกอุบาสิกาชาววัดไทยนอร์เวย์ และความเมตตาอย่างสูงจากพระวิมลศาสนวิเทศเจ้าอาวาส การร่วมจัดกิจกรรมและการหารือดังกล่าวจึงเป็นก้าวสำคัญในการนำผลไปเพื่อการพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสมกับบริบททั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงข้อเสนอต่อมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นประเด็นพิจารณาถึงแนวทางการจัดตั้งศูนย์ศึกษาและพัฒนาพระธรรมทูตสายต่างประเทศในอนาคต
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

source : information technology Division
                   Print This Page Sent to Friend                   

News in Classified
    กำหนดการ งานวันจำนงค์ ทองประเสริฐ ครั้งที่ ๑๗  
    กำหนดการ พิธีประสาทปริญญาประจำปี ๒๕๕๒  
    “มจร แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย”  
    พระบัญชาแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย  
    มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
    มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
 
Copyright © Mahachulalongkornrajavidyalaya University All rights reserved 
Maintained by: webmaster@mcu.ac.th 
Last Update : Thursday February 9, 2012