Mahachulalongkornrajavidyalaya University
MCU Home Search Contacts Study Events Site Map Thai/Eng
 
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


Classifieds
First Page
University News
General News
Activity
Trainning
Seminar
Sangha
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
thaisarn
manager
thairath
dailynews
Matichon
Khaosod news
Komchadluek dot net
Thaitown USA news

University News
อธิการบดี มจร เมตตาให้ผู้แทนสมาพันธ์องค์กรนิสิต มจร (ภาคอีสาน) ถวายรายงานและรับฟังแนวทางในการดำเนินงานเกี่ยวกับองค์กรนิสิต มจร
Date04/12/2018   Counter : 3355 time

 "อธิการบดี มจร เมตตาให้ผู้แทนสมาพันธ์องค์กรนิสิต มจร (ภาคอีสาน) เข้าพบ ชื่นชม และให้กำลังใจ หวังเป็นมดงานช่วยขับเคลื่อนงานบริการสังคม สนองงานคณะสงฆ์และนโยบายของมหาวิทยาลัย"

วันนี้ (4 ธ.ค.61) เวลา 10.45 น. ที่สำนักงานอธิการบดี ได้รับโอกาสจากพระเดชพระคุณองค์อธิการบดี มจร พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. นำคณะผู้แทนนิสิตสมาพันธ์องค์กรนิสิต(ภาคอีสาน) เข้าพบเพื่อถวายรายงานและรับฟังแนวทางในการดำเนินงานเกี่ยวกับองค์กรนิสิต มจร


การสำคัญนี้ พระเดชพระคุณองค์อธิการบดีได้เมตตาให้แนวทางในการดำเนินงานขององค์กรนิสิต  มีสาระสำคัญโดยสรุปว่า แนวทางการดำเนินงานขอให้เป็นไปตามกรอบของข้อบังคับหรือหลักการที่มหาวิทยาลัยกำหนด เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมและความเชื่อมโยงของผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และนิสิตทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จากการรายงานเบื้องต้นของผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต ต้องขออนุโมทนาและชื่นชมที่กองกิจการนิสิตได้ให้การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการดำเนินงานของนิสิต 


การดำเนินงานกิจกรรมบริการสังคมของนิสิตทั้งโครงการบรรพชาและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน โครงการปฏิบัติศาสนกิจของนิสิตบรรพชิต และการปฏิบัติงานบริการสังคมของนิสิตคฤหัสถ์ แม้การบริการวิชาการสังคมจะอยู่ภายใต้การดำเนินการของสำนักงานส่งเสริมและบริการสังคม ซึ่งมีผลการดำเนินงานที่ดีและประโยชน์ต่อคณะสงฆ์ ชุมชนและสังคมก็ตาม แต่ส่วนหนึ่งที่สำคัญก็มาจากกำลังพลหรือมดงานที่เป็นนิสิต การที่นิสิตคิดหรือดำเนินการใด ๆในทางที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย คณะสงฆ์ ชุมชนและสังคมจึงขออนุโมทนาและชื่นชม


พระมหากิตตินนท์ กิตฺติวิญญู เลขาธิการสมาพันธ์องค์กรนิสิต มจร (ภาคอีสาน) ได้เปิดเผยว่า สมาพันธ์องค์กรนิสิต มจร ภาคอีสานเกิดขึ้นด้วยวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีขององค์กรนิสิตระหว่างวิทยาเขต วิทยาลัย ห้องเรียน และหน่วยวิทยบริการ รวมถึงส่งเสริมการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นการส่งเสริมนวลักษณ์ ๙ ประการของความเป็นนิสิต มจร ตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 


การเดินทางร่วมกับคณะเพื่อน ๆ มาครั้งนี้ มีพระมหาปิยพงษ์ อุปเสโน นายกองค์กรบริหารนิสิต วิทยาลัยสงฆ์เลย พระสถาพร อิทฺธิเตโช นายกองค์กรบริหารนิสิต วิทยาลัยสงฆ์นครพนม พระอนุกูล สิรินฺธโร ประธานสภานิสิต วิทยาลัยร้อยเอ็ด พระศรีสุวรรณ อตฺถเมธี เลขานุการสภานิสิต วิทยาเขตอุบลราชธานี และคณะ เป็นต้น เพื่อถวายรายงานและขอโอกาสรับฟังนโยบายและแนวทางในการดำเนินงานของสมาพันธ์องค์กรนิสิต มจร (ภาคอีสาน) จากผู้บริหารของมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะองค์อธิการบดี การได้มีโอกาสเข้าพบองค์อธิการบดีและผู้บริหารในวันนี้จึงรู้สึกดีใจและได้กำลังใจเป็นอย่างยิ่ง พระมหากิตตินนท์กล่าวในตอนท้าย


ในฐานะผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต ต้องกราบขอบพระคุณในเมตตาของพระเดชพระคุณองค์อธิการบดีที่ให้โอกาสคณะผู้แทนสมาพันธ์องค์กรนิสิต มจร (ภาคอีสาน) เข้าพบ สังเกตได้ว่า ภายหลังจากการที่เข้าพบองค์อธิการบดี ได้เห็นถึงความดีใจของนิสิต ที่ได้รับโอกาสสำคัญนี้ทำให้ผู้แทนนิสิตได้รับทราบถึงนโยบายและแนวทางในการดำเนินงานจากผู้บริหารสูงสุดของมหาวิทยาลัย ซึ่งเชื่อว่า นอกจากนิสิตจะได้ทราบนโยบายและแนวทางแล้ว คงได้กำลังใจและกลับไปปฏิบัติหน้าที่ของความเป็นนิสิต มจร ด้วยการตั้งใจศึกษาเล่าเรียน และร่วมเป็นมดงานที่สำคัญในการช่วยขับเคลื่อนงานองค์กรนิสิตให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ไม่ว่าจะเป็นบทบาทของการทำหน้าที่เป็นศูนย์ประสานงานระหว่างผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิตของมหาวิทยาลัย และสถาบันอื่น การเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่นิสิตและปลูกจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสถาบันร่วมกัน ร่วมถึงการได้สนองงานตามนโยบายและพันธกิจของมหาวิทยาลัย

 

 

 

 
source : information technology Division
                   Print This Page Sent to Friend                   

News in Classified
    กำหนดการ งานวันจำนงค์ ทองประเสริฐ ครั้งที่ ๑๗  
    กำหนดการ พิธีประสาทปริญญาประจำปี ๒๕๕๒  
    “มจร แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย”  
    พระบัญชาแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย  
    มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
    มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
 
Copyright © Mahachulalongkornrajavidyalaya University All rights reserved 
Maintained by: webmaster@mcu.ac.th 
Last Update : Thursday February 9, 2012