Mahachulalongkornrajavidyalaya University
MCU Home Search Contacts Study Events Site Map Thai/Eng
 
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


Classifieds
First Page
University News
General News
Activity
Trainning
Seminar
Sangha
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
thaisarn
manager
thairath
dailynews
Matichon
Khaosod news
Komchadluek dot net
Thaitown USA news

University News
‘อธิการบดี มจร’ แนะนิสิตปฏิบัติธรรม นำสามไตรเสริมวิชาชีวิต ผ่าวิกฤติยุค Disruption
Date19/12/2018   Counter : 3380 time

 

‘อธิการบดี มจร’ แนะนิสิตปฏิบัติธรรม นำสามไตรเสริมวิชาชีวิต ผ่าวิกฤติยุค Disruption

 

วันที่ 18 ธ.ค.2561 เวลา 17.00 น. ที่สถาบันโพธิญาณมหาวิชชาลัย พุทธมณฑล อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) เยี่ยมให้กำลังใจนิสิตบรรพชิตคณะมนุษยศาสตร์ ปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ประจำปีการศึกษา2561 การนี้ พระศรีสิทธิมุนี คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ถวายรายงานใจความสำคัญว่า การปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานของนิสิตบรรพชิตคณะมนุษยศาสตร์ครั้งนี้ เป็นการปฏิบัติตามข้อบังคับและนโยบายของมหาวิทยาลัย มีนิสิตเข้าร่วมโครงการฯทั้งสิ้น จำนวน 361 รูป มีพระวิปัสสนาจารย์ 24 รูป โดยได้รับการสนับสนุนอาคารและสถานที่จากสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

พระราชปริยัติกวี กล่าวให้โอวาทมีสาระสำคัญโดยสรุปว่า… ชีวิตคนเราต้องมีทั้งวิชาการและวิชาชีวิต ด้านวิชาการเราสามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลา แต่วิชาชีวิตเพื่อการฝึกฝนอบรมตนเองตามหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา ขอยกตัวอย่างจากหนังสือสามไตรของเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตฺโต) คือพระรัตนไตร ไตรลักษณ์ ไตรสิกขา

(1) พระรัตนไตร คือไตรที่นับถือ เพื่อให้ชีวิตคฤหัสถ์ญาติโยมอยู่รอดปลอดภัยต้องปลูกศรัทธาในพระรัตนตรัย คือ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ เอาพุทธคุณ 3 เป็นจุดเริ่มก้าว และก้าวสู่พระรัตนตรัยให้ครบด้วยปัญญา

(2) ไตรลักษณ์ คือไตรที่รู้ทัน พูดถึงไตรลักษณ์ก็นึกถึงอนิจจัง นึกถึงอนิจจังก็ทำให้ไม่ประมาท ทุกข์อยู่ตามธรรมชาติของมัน อย่าเอามาบีบคั้นให้เป็นทุกข์ของเรา ไตรลักษณ์สอนให้เราอยู่ได้ด้วยปัญญา

(3) ไตรสิกขา คือสิ่งที่ต้องทำ ไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา ปฏิบัติธรรมตลอดเวลา สร้างความเข้มแข็งให้กับตัวเอง เพื่อพัฒนาตนเอง เมื่อศรัทธาพระรัตนตรัยทำให้เข้าใจไตรลักษณ์ มีสมาธิทำให้เกิดปัญญา เช่น นิสิตเราเป็นระเบียบร้อยมีพัฒนาการที่ดีตามลำดับตั้งแต่การห่มผ้า สำรวมกายวาจาให้เรียบร้อย เพราะมีศีลกำกับทำให้ฝึกฝนอบรมตนเองเกิดความเรียบร้อย มีสมาธิตั้งมั่นในสิ่งที่ดีงามกลายเป็นอุปนิสัย

ในช่วงเวลาหลังจากนี้ ขอให้นิสิตใช้ขันติบารมีด้วยความอดทน อดกลั้นต่อสิ่งที่เป็นปฏิปักษ์ ตั้งใจทำดีด้วยสัจจะบารมี อธิษฐานบารมีตั้งใจไว้ให้ตรงโดยเฉพาะ หากมีข้อขัดข้องใจให้ใช้เมตตาบารมี สร้างอารมณ์ความดี ไม่เป็นศัตรูกับใคร หรือนำบารมีอื่นๆในบารมีทั้ง 10 มาใช้เพื่อสร้างกำลังใจในการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานของทุกท่านต่อไป

ขออนุโมทนาขอบคุณทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องและมีส่วนร่วมเป็นกัลยาณมิตรในการส่งเสริมและสนับสนุนโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานในครั้งนี้พระราชปริยัติกวี กล่าวสรุปในตอนท้าย

Cr.FB Prayoon Chothivaro,ภาพถ่ายจาก MCU TV

ที่มา : http://thebuddh.com/?p=38748


source : information technology Division
                   Print This Page Sent to Friend                   

News in Classified
    กำหนดการ งานวันจำนงค์ ทองประเสริฐ ครั้งที่ ๑๗  
    กำหนดการ พิธีประสาทปริญญาประจำปี ๒๕๕๒  
    “มจร แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย”  
    พระบัญชาแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย  
    มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
    มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
 
Copyright © Mahachulalongkornrajavidyalaya University All rights reserved 
Maintained by: webmaster@mcu.ac.th 
Last Update : Thursday February 9, 2012