Mahachulalongkornrajavidyalaya University
MCU Home Search Contacts Study Events Site Map Thai/Eng
 
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


Classifieds
First Page
University News
General News
Activity
Trainning
Seminar
Sangha
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
thaisarn
manager
thairath
dailynews
Matichon
Khaosod news
Komchadluek dot net
Thaitown USA news

University News
‘มจร’สัมมนาจัดทำแผนงบประมาณปี2563มุ่งพัฒนานวัตวิถีพุทธ
Date07/01/2019   Counter : 3177 time

 

‘มจร’สัมมนาจัดทำแผน งบประมาณประจำปี2563 มุ่งพัฒนานวัตวิถีพุทธ ขณะที่ อธิการบดีย้ำต้องปรับหลักสูตร การวิจัยและบริการวิชาให้สอดรับกับความต้องการของสังคมโลก

วันที่ 7 ม.ค.2562 7 เวลา 09.30 น. ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา พระราชปริยัติกวี อธิการบดี มจร เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาจัดทำแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 และบรรยายพิเศษ ซึ่งจัดโดย กองแผนงาน, กองกิจการวิทยาเขต สำนักงานอธิการบดี มจร ระหว่างวันที่ 7-8 มกราคม 2562 ณ อาคาร มวก.48 พรรษา โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาประกอบด้วยส่วนกลาง วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ ว่าที่วิทยาลัยสงฆ์ตั้งใหม่ 3 แห่งคือสุราษฎร์ธานี มหาสารคามและระยอง และส่วนวิทยาเขตและวิทยาลัยสงฆ์ เพื่อระดมสมองในการกำหนดกิจกรรมและโครงการให้สอดรับกับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ในการพัฒนามหาวิทยาลัย

พระราชปริยัติกวี กล่าวว่า โลกยุคปัจจุบันนี้ มีบริบททางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และรุนแรง จนนำไปการสู่การทำลายอย่างสร้างสรรค์ต่อหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ที่ไม่สามารถปรับตัวให้สอดรับกับวิถีโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงไป มหาจุฬาฯ ต้องปรับรูปแบบการวิจัยให้เป็นลักษณะ R&D เน้นเอาผลการวิจัยไปพัฒนาชีวิตและการทำงานให้เกิดมูลค่าและคุณค่าเพิ่มมากยิ่งขึ้น เช่น หลักสูตรสันติศึกษา ที่นำผลการวิจัยไปพัฒนาวิศวกรสันติภาพต้นแบบเพื่อรับใช้สังคมที่กำลังขัดแย้งกัน

พระราชปริยัติกวี ได้กล่าวเสริมว่า มหาจุฬาฯ จะเน้นการปรับหลักสูตรออนไลน์ให้สอดรับกับยุค 4.0 หลักสูตรระยะสั้นที่เป็นจุดแข็งของมหาวิทยาลัยเน้นการเสริมสร้างการพัฒนาสติ สมาธิ และปัญญาที่สอดรับกับวิถีโลก นอกจากนี้ การบริการสังคม ทั้งโครงการธรรมจาริกบนที่ราบสูง โครงการธรรมจาริกเพื่อเสริมสังคมสันติสุขชายแดนใต้ รวมถึงการพัฒนาสตรี ผู้สูงอายุ และเยาวชน จะมีการสนับสนุนและกระตุ้นให้สอดรับกับความเป็นไปของสังคม

ที่มา: http://thebuddh.com/?p=39717


source : information technology Division
                   Print This Page Sent to Friend                   

News in Classified
    กำหนดการ งานวันจำนงค์ ทองประเสริฐ ครั้งที่ ๑๗  
    กำหนดการ พิธีประสาทปริญญาประจำปี ๒๕๕๒  
    “มจร แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย”  
    พระบัญชาแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย  
    มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
    มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
 
Copyright © Mahachulalongkornrajavidyalaya University All rights reserved 
Maintained by: webmaster@mcu.ac.th 
Last Update : Thursday February 9, 2012