Mahachulalongkornrajavidyalaya University
MCU Home Search Contacts Study Events Site Map Thai/Eng
 
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


Classifieds
First Page
University News
General News
Activity
Trainning
Seminar
Sangha
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
thaisarn
manager
thairath
dailynews
Matichon
Khaosod news
Komchadluek dot net
Thaitown USA news

University News
วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์เปิดป้ายอย่างยิ่งใหญ่
Date17/12/2007   Counter : 18138 time
วันนี้ (๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๐) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ ประกอบพิธีเปิดป้ายวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์อย่างยิ่งใหญ่ โดยเจ้า ประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ มีนายกวี กิตติสถาพร ผู้ว่าราชการจังหวัด นครสวรรค์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ ตั้งขึ้นเมื่อพุทธศักราช ๒๕๔๐ โดยความดำริของพระเทพญาณโมลี (ประสิทธิ์ มิตฺตธมฺโม) อดีตเจ้าอาวาสวัดนครสวรรค์ โดยใช้อาคารพระ เทพประสิทธิ์วิทยากร วัดนครสวรรค์ เป็นสถานที่ศึกษาเล่าเรียนระดับอุดมศึกษา รุ่นแรกมีจำนวน ๔๕ รูป ปัจจุบันได้สอนถึงระดับปริญญาโท มีนิสิตนักศึกษาจำนวน ๕๕๓ รูป/คน ซึ่งทำให้อาคารเรียนเทพประวิทย์วิทยากรไม่สามารถรองรับนิสิตที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วได้ ต่อมา (ปี ๒๕๔๘) คุณนายนงลักษณ์ ภัทรประสิทธิ์ พร้อมด้วยครอบครัวและตระกูลภัทรประสิทธิ์ ได้ถวายที่ดินจำนวน ๓๐๐ ไร่ เพื่อเป็นสร้างเป็นพุทธอุทยานนครสวรรค์ และเป็นสถานที่ศึกษาด้านพระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์และประชาชนทั่วไป และเพื่อสร้างวัดสถานที่ประกอบกิจกรรมของคณะสงฆ์ โดยได้รับความเมตตา ความร่วมมือจาก พระเถระชั้นใหญ่ คณะสงฆ์ทั้งในจังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดใกล้เคียง ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างอาคาร ปัจจุบันมีผู้มีจิตศรัทธาเป็นเจ้าภาพสร้าง อาคารแล้ว จำนวน ๕ อาคารประกอบด้วย ๑.อาคารเรียน ๔ ชั้น ๑ หลัง (อาคาร ส.มหารัช.) เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ รับเป็นเจ้าภาพ สร้างเสร็จและใช้งานได้แล้ว ๒.อาคารเรียน ๒ ชั้น ๑ หลัง พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ) เป็นเจ้าภาพ สร้างเสร็จและใช้งานได้แล้ว ๓.อาคารสำนักงาน ๒ ชั้น ๑ หลัง ใช้เป็นสำนักงานคณะสงฆ์ มีพระวิสุทธาธิบดี เป็นเจ้าภาพ สร้างเสร็จและใช้งานได้แล้ว ๔.อาคารรับรอง ๑ ชั้น จำนวน ๑ หลัง มีพระเทพญาณมุนี เป็นเจ้าภาพ สร้างเสร็จและใช้งานได้แล้ว ๕.อาคารสวรรค์บรรณาคาร ๑ ชั้น ๑ หลัง มีคุณสมพร อัครวงศ์ เป็นเจ้าภาพ นอกจากนี้ อาคารที่อยู่ระหว่างก่อสร้างคืออาคารหอสมุดขนาด ๓ ชั้น โดยได้รับงบประมาณจากรัฐบาล ซึ่งก่อสร้างแล้วเสร็จ ๒๐ เบอร์เซ็นต์ พระราชปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ และผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ กล่าวว่า "พุทธอุทยานนครสวรรค์ ได้รับความเมตตาอย่างยิ่งจากท่านเจ้าประคุณสมเด็จ พระมหารัชมังคลาจารย์ จากพระมหาเถระ คณะสงฆ์ ทางราชการ พ่อค้า ประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างพุทธอุทยานนครสวรรค์ ซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยสงฆ์ นครสวรรค์ สำนักงานเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ พุทธมณฑลจังหวัดนครสวรรค์ และวัดภัทรสิทธาราม ส่วนในด้านการศึกษานอกจากจะเปิดให้พระภิกษุ-สามเณรได้รับการ ศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโทแล้ว ยังมีแนวคิดที่จะรับฆราวาสที่มีฐานะยากจน มีความประพฤติเรียบร้อย โดยจะให้โรงเรียนที่ทางวิทยาลัยสงฆ์กำหนด คัดเลือกนักเรียน ที่จบมัธยมศึกษาปีที ๖ เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีฟรี ตลอด ๔ ปีอีกด้วย" ติดต่อสอบถามและร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างพุทธอุทยานนครสวรรค์ ที่ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ เลขที่ ๙๙๙ หมู่ ๖ ต.นครสวรรค์ออก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ โทรศัพท์ ๐- ๕๖๒๑-๙๙๙๙ ข่าวโดย พระมหาศรีทนต์ สมจาโร ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ

source : information technology Division
                   Print This Page Sent to Friend                   

News in Classified
    กำหนดการ งานวันจำนงค์ ทองประเสริฐ ครั้งที่ ๑๗  
    กำหนดการ พิธีประสาทปริญญาประจำปี ๒๕๕๒  
    “มจร แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย”  
    พระบัญชาแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย  
    มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
    มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
 
Copyright © Mahachulalongkornrajavidyalaya University All rights reserved 
Maintained by: webmaster@mcu.ac.th 
Last Update : Thursday February 9, 2012