Mahachulalongkornrajavidyalaya University
MCU Home Search Contacts Study Events Site Map Thai/Eng
 
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


Classifieds
First Page
University News
General News
Activity
Trainning
Seminar
Sangha
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
thaisarn
manager
thairath
dailynews
Matichon
Khaosod news
Komchadluek dot net
Thaitown USA news

University News
ผู้แทนกรรมการจัดงานวิสาขบูชาเวียดนามเข้าพบประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสํงฆราช
Date13/02/2008   Counter : 12484 time
วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์; ผู้แทนคณะกรรมการจัดงานวิสาขบูชานานาชาติ ในนามรัฐบาลเวียดนาม ซึ่งเดินทางมาเยือนประเทศไทย ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ ทั้งนี้ สถานทูตแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ประจำประเทศไทย ได้ขอความร่วมมือมายังมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพื่ออำนวยความสะดวกและจัดตารางการเข้าพบเจ้าประคณสมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังหราช และ พระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย คณะผู้แทนรัฐบาลเวียดนาม โดยมี ฯพณฯ นูเย็น ฮัวอ่อง รองประธานคณะกรรมการจัดงานฯ ได้เข้ากราบนมัสการเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ ณ ตำหนักสมเด็จ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ เวลา ๑๔.๐๐ น. และมีพระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เข้าร่วมให้การต้อนรับ ซึ่งผู้แทนรัฐบาลเวียดนาม ได้กล่าวชื่นชมการจัดงานวิสาขบูชานานาชาติของประเทศไทยที่ผ่านมาว่า ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดียิ่ง ทั้งนี้ ประชาชนชาวไทยก็ได้ให้การต้อนรับคณะสงฆ์และผู้แทนจากประเทศต่างๆ ที่เข้าร่วมงานวิสาขบูชานานาชาติเป็นที่น่าประทับใจ ซึ่งการเดินทางมาครั้งนี้ ก็เพื่อศึกษาแนวทางและวิธีการจัดงานดังกล่าวจากประเทศไทย ดดยขอคำปรึกษาจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมหาเถรสมาคมและมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในฐานะที่เป็นองค์กรหลักที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลไทยและมหาเถรสมาให้จัดงานวิสาขบูชานานาชาติมาถึง ๓ ปี ซึ่งปีนี้ประเทศเวียดนาม ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการอำนวยการวิสาขบูชานานาชาติให้เป็นผู้จัดงานดังกล่าวที่ประเทศเวียดนาม จึงต้องมาขอคำแนะนำและคำปรึกษาถึงแนวทางการจัดงานจากประเทศไทยโดยจะประสานงานเพื่ออาราธนาและเชิญผู้แทนรัฐบาล ผู้แทนมหาเถรสมาคมและผู้แทนจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ไปร่วมงานดังกล่าวต่อไป สมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชได้กล่าวว่า "ถือเป็นเรื่องที่น่ายินดี ที่รัฐบาลเวียดนามให้ความสำคัญต่อการเตรียมการจัดงานวิสาขบูชานานาชาติ ในปีนี้ ซึ่งคณะสงฆ์ไทย โดยมหาเถรสมาคม ยินดีให้คำปรึกษาและสนับสนุนการจัดงานให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ โดยขอให้รัฐบาลเวียดนามประสานผ่านมาทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งมีพระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดีฯ เป็นผู้รับผิดชอบ และมีประสบการณ์ในการจัดงานมาแล้วถึง ๓ ปี จะสามารถให้คำปรึกษาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม" คณะผู้แทนรัฐบาลเวียดนามกำหนดเข้าพบ พระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่/ข่าว

source : information technology Division
                   Print This Page Sent to Friend                   

News in Classified
    กำหนดการ งานวันจำนงค์ ทองประเสริฐ ครั้งที่ ๑๗  
    กำหนดการ พิธีประสาทปริญญาประจำปี ๒๕๕๒  
    “มจร แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย”  
    พระบัญชาแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย  
    มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
    มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
 
Copyright © Mahachulalongkornrajavidyalaya University All rights reserved 
Maintained by: webmaster@mcu.ac.th 
Last Update : Thursday February 9, 2012