Mahachulalongkornrajavidyalaya University
MCU Home Search Contacts Study Events Site Map Thai/Eng
 
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


Classifieds
First Page
University News
General News
Activity
Trainning
Seminar
Sangha
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
thaisarn
manager
thairath
dailynews
Matichon
Khaosod news
Komchadluek dot net
Thaitown USA news

University News
มจร.จัดสัมมนาหัวหน้าหน่วยอบรมโครงการบรรพชาและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน
Date22/03/2008   Counter : 10207 time
กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี กำหนดอบรมสัมมนาหัวหน้าและวิทยากรประจำหน่วยอบรมโครงการบรรพชาและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๕๑ ในวันที่ ๒๔-๒๕ มีนาคม ๒๕๕๑ ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดศรีสุดาราม แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร โดยพระเทพปริยัติสุธี (อาทร อินฺทปญฺโญ ป.ธ.๙) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต, เจ้าอาวาสวัดบพิตรพิมุขวรวิหาร เป็นประธาน วิทยากรประกอบด้วย พระมหาไพรัชน์ ธมฺมทีโป รักษาการผู้อำนวยการกองกลาง, พระมหาดนัยภัทร์ คมฺภีรปญฺโญ อาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัย, พระมหากมล ถาวโร ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ และพระมหาสุทัศน์ ติสฺสรวาที ผู้อำนวยการกองวิชาการเป็นวิทยากร โครงการบรรพชาสามเณรและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน เป็นกิจกรรมที่ทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดในช่วงปิดภาคเรียนระหว่างเดือนเมษายน - ต้นเดือนพฤษภาคม ของทุกปี เพื่อให้พระบัณฑิตของมหาวิทยาลัยได้ออกไปบำเพ็ญประโยชน์ต่อประเทศชาติ พระพุทธศาสนา วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนาอย่างถูกต้อง ๒. เพื่อให้เด็กและเยาวชนน้อมนำหลักธรรมมาปฏิบัติ และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ ๓. เพื่อปลูกฝังค่านิยม และขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม อันดีงามไว้ และเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุด ๔. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักพุทธธรรม อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข และเหมาะสมได้ในสังคม ๕. เพื่อสร้างเกราะป้องกันทางจิตใจ ให้ห่างไกลจากอบายมุข เช่น ยาเสพติด เป็นต้น ๖. เพื่อให้ตระหนักถึงคุณค่าของพระพุทธศาสนาที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของไทย ๗. เพื่อส่งเสริมพระนิสิตมีประสบการณ์ภาคสนาม มีคุณธรรม พร้อมทำประโยชน์เพื่อสังคมได้ มหาวิทยาลัยสนับสนุนงบประมาณบางส่วน คู่มือ อุปกรณ์ฝึกอบรม วุฒิบัตร เกียรติบัตร หัวหน้าโครงการและวิทยากรประจำหน่วยอบรมถือเป็นหัวใจสำคัญในการดำเนินงานโครงการ เป็นผู้มีความวิริยะอุตสาหะ ความเสียสละ ความอดทนอย่างสูง เพราะต้องรับภาระในการอบรมสามเณรและเยาวชนตลอดเวลาการอบรม และเมื่ออบรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว ต้องสรุปผลการดำเนินการเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป จึงจำเป็นต้องมีการอบรมสัมมนาเพื่อกำหนดทิศทาง วัตถุประสงค์ให้เป็นไปแนวเดียวกัน ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ กองกิจการนิสิต โทร ๐-๒ ๖๒๓-๖๓๓๑ ภายใน ๑๑๓ ข่าวโดย พระมหาศรีทนต์ สมจาโร ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ มจร.


Attach
File : Program_2551.doc
source : information technology Division
                   Print This Page Sent to Friend                   

News in Classified
    กำหนดการ งานวันจำนงค์ ทองประเสริฐ ครั้งที่ ๑๗  
    กำหนดการ พิธีประสาทปริญญาประจำปี ๒๕๕๒  
    “มจร แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย”  
    พระบัญชาแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย  
    มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
    มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
 
Copyright © Mahachulalongkornrajavidyalaya University All rights reserved 
Maintained by: webmaster@mcu.ac.th 
Last Update : Thursday February 9, 2012