Mahachulalongkornrajavidyalaya University
MCU Home Search Contacts Study Events Site Map Thai/Eng
 
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


Classifieds
First Page
University News
General News
Activity
Trainning
Seminar
Sangha
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
thaisarn
manager
thairath
dailynews
Matichon
Khaosod news
Komchadluek dot net
Thaitown USA news

University News
มจร. จัดอบรมระบบสารบรรณอิเล็คทรอนิกค์นำองค์ความรู้ใหม่ๆสู่องค์กร
Date22/06/2008   Counter : 13986 time
เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๑ ณ อาคารสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับกองกลาง สำนักงานอธิการบดี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ งานธุรการและงานสารบรรณอิเล็คทรอนิกส์ โดยมีพระมหาสมจินต์ สมฺมาปญฺโญ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มจร. เป็นประธานเปิดงาน มีอาจารย์สนิท ไชยวงค์คต ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านการบริหารเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง ระเบียบงานสารบรรณของมหาวิทยาลัย ผู้เข้าร่วมรับการอบรมจากส่วนกลาง วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ ห้องเรียน หน่วยวิทยบริการ และสถาบันสมทบ รวม ๕๕ รูป/คน เข้ารับการอบรม มีทีมงานของบริษัท ซัมมิท คอมพิวเตอร์ เป็นวิทยากร พระมหาสมจินต์ สมฺมาปญฺโญ กล่าวว่า "การอบรมงานสารบรรณครั้งนี้ เป็นครั้งที่ ๓ เก็บตกครั้งสุดท้ายก่อนจะนำไปใช้งาน มหาวิทยาลัยมีระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับงานสารบรรณ มีระบบสารสนเทศสำหรับงานสารบรรณที่เป็นอิเล็คทรอนิกส์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ปัญหาเอกสารหาย เรื่องถึงมือผู้ปฏิบัติช้า ลดขั้นตอนงาน สามารถติดตาม ค้นหาและประหยัด คอมพิวเตอร์ไม่สามารถทำงานเองได้ คนเป็นผู้ปฏิบัติถึงจะทำงานงานสำเร็จ การที่ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมระบบสารบรรณอิเล็คทรอนิกส์ และระบบต่างๆ เป็นประจำ เป็นการนำองค์ความรู้ใหม่ๆ มาอยู่องค์กร เป็นการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยอีกทางหนึ่งด้วย" อาจารย์สนิท ไชยวงศ์คตกล่าวว่า"สารบรรณ คือหลักฐานสำคัญ การทำให้หลักฐานสำคัญมีความถูกต้อง สั้นและได้ใจความเป็นงานต้องใช้ความคิด ความสามารถ เช่น หนังสือ บันทึก รายงานการประชุม การใช้ภาษาถูกต้องตามแบบสากลนิยม ต้องใช้วิจารณญาณและประสบการณ์ ถึงจะทำให้งานสำเร็จด้วยดี" บรรยายกาศการอบรมเป็นไปด้วยความอบอุ่นของชาว มหาจุฬาฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เจ้าหน้าที่ที่มาจากหน่วยวิทยบริการส่วนใหญ่กล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่า รู้สึกภูมิใจที่ได้มาเห็นมหาวิทยาลัยแม่ที่กว้างใหญ่ สมบูรณ์ และที่สำคัญได้เรียนรู้ระบบใหม่ๆ สามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างเจ้าหน้าที่ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคด้วย" เสนอข่าวโดย พระมหาศรีทนต์ สมจาโร ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ มจร.

source : information technology Division
                   Print This Page Sent to Friend                   

News in Classified
    กำหนดการ งานวันจำนงค์ ทองประเสริฐ ครั้งที่ ๑๗  
    กำหนดการ พิธีประสาทปริญญาประจำปี ๒๕๕๒  
    “มจร แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย”  
    พระบัญชาแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย  
    มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
    มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
 
Copyright © Mahachulalongkornrajavidyalaya University All rights reserved 
Maintained by: webmaster@mcu.ac.th 
Last Update : Thursday February 9, 2012