Mahachulalongkornrajavidyalaya University
MCU Home Search Contacts Study Events Site Map Thai/Eng
 
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


Classifieds
First Page
University News
General News
Activity
Trainning
Seminar
Sangha
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
thaisarn
manager
thairath
dailynews
Matichon
Khaosod news
Komchadluek dot net
Thaitown USA news

University News
รมว.ศธ.เปิดสัมมนาปฏิบัติการวิทยากรแกนนำพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ฝากพระสงฆ์สอนศีลธรรมแก่
Date07/07/2008   Counter : 10047 time
๗ กรกฎาคม ๒๕๕๑ : นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เป็น ประธานในพิธีเปิดการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเข้มข้นวิทยากรแกนนำ โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ณ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยาโดยมี พระธรรมโกศา จารย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ รมว.ศธ. กล่าวว่า "ถือเป็นครั้งแรกที่ได้มีโอกาสเข้ามาสถานที่จริงของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย แห่งนี้ หลังจากที่ได้รับทราบข้อมูลจากที่พระพรหมมังคลาจารย์ ได้ประกาศเชิญชวนพุทธบริษัทมาร่วมสร้าง อุโบสถกลางน้ำ นับว่า เป็นสถานที่ยิ่งใหญ่ เมื่อมานเช่นนี้ ทำให้เกิดความคาดหวังว่า การที่มหาวิทยาลัย ได้รับผิด ชอบดำเนินการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จะทำให้โครงการนี้สามารถให้พระสงฆ์ได้ช่วยเหลือ สังคมในการอบรมสั่งสอนเยาวชนให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ท่ามกลางภาวะวิกฤติของสังคมโดยมีคุณธรรม จริยธรรมตามแบบอย่างของชาวพุทธ ทั้งนี้ รัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการยินดีให้การสนับสนุนโครงการนี้" มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้รับงบประมาณและภาระงานโครงการ พระสอนศีลธรรมใน โรงเรียน มาดำเนินการต่อจากกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งมีคณะกรรมการบริหารโครงการพระสอน ศีลธรรมในโรงเรียนกำกับดูแล กำหนดนโยบาย อีกทั้งมหาวิทยาลัยได้แบ่งภาระงานให้หน่วยงาน ของมหาวิทยาลัยทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รับไปดำเนินการ สอดคล้องกับคณะสงฆ์ทั้ง ๑๘ ภาค ผล การดำเนินการ ๖ เดือนที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยได้รับความร่วมมือจากคณะสงฆ์ทุกจังหวัด สำนักงานเขตพื้นที่การ ศึกษาทุกเขต หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในจังหวัดทุกจังหวัด จึงทำให้โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดผลดีแก่ผู้เรียน เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของนโยบายการศึกษาด้านคุณธรรม (เก่ง ดี มี ความสุข) แต่เพื่อให้พระสอนศีลธรรมในโรงเรียนมีทักษะ ในการสอนศีลธรรมมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้มีนโยบายอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการสอนให้กับพระสอน ศีลธรรมทั่วประเทศ ทั้งนี้ เพื่ออบรมวิทยากรแกนนำให้มีความรู้ ความเข้าใจปรัชญาของสาระการเรียนรู้พระพุทธ ศาสนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน แผนจัดการเรียนรู้สาระพระพุทธศาสนา การสร้างสื่อและนวัตกรรม การ วัดและประเมินผลตามหลักพุทธธรรม มีศักยภาพในการบริหารโครงการ จัดฝึกอบรมขยายผล ส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพพระสอนศีลธรรมในเขตพื้นที่ของตนเองรับผิดชอบ สามารถในการเสนอแนะและพัฒนา(Coaching) กลุ่มพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนในเขตจังหวัดของตนเอง โดยดำเนินการระหว่างวันที่ ๖-๑๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๑ มีกลุ่มเป้าหมายเข้ารับการอบรม จำนวน ๒๔๕ รูป/คน โดยวิธีคัดเลือกจากกลุ่มเป้าหมาย ๓ กลุ่มบุคคล ประกอบด้วยพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนคณะ Coaching Team ที่ผ่านการอบรมโดยสำนักงานคณะกรรมการการ ศึกษาขั้นพื้นฐานปี ๒๕๕๐ ที่มีความพร้อมในการพัฒนาพระสอนศีลธรรม จำนวน ๑๘๕ รูป บุคลากร ของมหาวิทยาลัยทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคที่รับผิดชอบโครงการพระสอนศีลธรรม ๑๗ แห่ง รวม ๓๕ รูป/ คนและศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนที่ทำงานประสานงาน ในท้องที่ร่วมกับ มหาวิทยาลัยส่วนกลาง จำนวน ๒๕ คน

source : information technology Division
                   Print This Page Sent to Friend                   

News in Classified
    กำหนดการ งานวันจำนงค์ ทองประเสริฐ ครั้งที่ ๑๗  
    กำหนดการ พิธีประสาทปริญญาประจำปี ๒๕๕๒  
    “มจร แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย”  
    พระบัญชาแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย  
    มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
    มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
 
Copyright © Mahachulalongkornrajavidyalaya University All rights reserved 
Maintained by: webmaster@mcu.ac.th 
Last Update : Thursday February 9, 2012