Mahachulalongkornrajavidyalaya University
MCU Home Search Contacts Study Events Site Map Thai/Eng
 
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


Classifieds
First Page
University News
General News
Activity
Trainning
Seminar
Sangha
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
thaisarn
manager
thairath
dailynews
Matichon
Khaosod news
Komchadluek dot net
Thaitown USA news

University News
บัณฑิตวิทยาลัย มจร สัมมนาวิทยานิพนธ์ดีเด่น
Date23/08/2008   Counter : 11697 time
กรุงเทพ: เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๑ พระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้เป็นประธานเปิดประชุมสัมมนาวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๐ และมอบโล่ห์แก่ผู้ที่ได้รับคัดเลือกวิทยานิพนธ์ดีเด่น ของบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ โรงแรมโรแยลซิตี้ กรุงเทพมหานคร โดยมีนิสิตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนากว่า ๔๐๐ รูป/คน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กล่าวว่า นับว่าเป็นวิวัฒนาการของการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และเป็นแนวคิดที่ดีในการนำผลงานการทำวิทยานิพนธ์ของนิสิตของมหาวิทยาลัยออกมาคัดเลือกและมอบโล่ห์ดีเด่นระดับต่างๆ พร้อมทั้งมีการจัดสัมมนาเช่นนี้ เนื่องจาก เป็นการนำผลงานที่ได้รับการคัดเลือกแล้วออกเผยแพร่สู่สาธารณชน เนื่องจากที่ผ่านมา ผลงานวิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยไม่ได้เผยแพร่ทั้งๆ ที่มีประโยชน์ต่อสังคม กระทั่งบัณฑิตวิทยาลัย ได้ผลิตวารสารของตนเองขึ้นมาก็เป็นส่วนหนึ่งของวิธีการเผยแพร่ แต่การจัดสสัมนาครั้งนี้ถือว่าเป็นแนวทางที่ดีและควรสนัสนับสนุนให้ดำเนินการต่อไป อีกทั้งจะเป็นการกระตุ้นให้ผู้ที่ศึกษาในสถาบันแห่งนี้ได้สำนึกอยู่เสมอในการทำวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพ มิใช่เพียงแต่ทำเพื่อให้ผ่านๆ ไปเท่านั้น พร้อมทั้งสังคมก็จะได้รับประโยชน์จากการผลิตผลงานทางวิชาการนี้ด้วย สำหรับวิผลงานที่ได้รับการคัดเลือกเป็นวิทยานิพนธ์ดีเด่นประจำปี ๒๕๕๐ ประกอบด้วย วิทยานิพนธ์ระดับดีเด่น เรื่อง จิตตมาตรของนิกายโยคาจาร:การศึกษาเชิงวิเคราะห์บนฐานแนวคิดเรื่องจิตในพระพุทธศาสนายุคต้น โดยพระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร (พรรณา)ส่วนผลงานวิทยานิพนธ์ที่ได้รับการคัดเลือกระดับดี มี ๓ ผลงานคือ AYATANA:A study of twelve AYATANAS and Their Pararells in Human Anatome as Understood by Modern Science : Miss Apiramon Damrongsiri ผลงานที่ ๒ เรื่อง ความสัมพันธ์ของกรรมและการเกิดใหม่ที่มีอิทธิพลต่อการระลึกชาติ โดย พระมหารังสรรค์ ธมฺมรโส (แสงสีสม) ผลงานที่ ๓ เรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบภวังคจิตของพุทธปรัชญาเถรวาทกับจิบไต้สำนึกของ ซิกมันด์ ฟรอยด์ โดย พระบุญฤทธิ์ รติธโร (นุชเทียน) ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่/ข่าว

source : information technology Division
                   Print This Page Sent to Friend                   

News in Classified
    กำหนดการ งานวันจำนงค์ ทองประเสริฐ ครั้งที่ ๑๗  
    กำหนดการ พิธีประสาทปริญญาประจำปี ๒๕๕๒  
    “มจร แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย”  
    พระบัญชาแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย  
    มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
    มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
 
Copyright © Mahachulalongkornrajavidyalaya University All rights reserved 
Maintained by: webmaster@mcu.ac.th 
Last Update : Thursday February 9, 2012