Mahachulalongkornrajavidyalaya University
MCU Home Search Contacts Study Events Site Map Thai/Eng
 
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


Classifieds
First Page
University News
General News
Activity
Trainning
Seminar
Sangha
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
thaisarn
manager
thairath
dailynews
Matichon
Khaosod news
Komchadluek dot net
Thaitown USA news

University News
"วิปัสสนากรรมฐาน" มจร. ทางรอดทุนนิยมล่ม-สังคมวุ่น
Date22/09/2008   Counter : 13027 time
"ปัจจุบันหลักสูตร วิปัสสนากรรมฐาน มจร. ได้รับความนิยมมาก ทั้งหลักสูตรปริญญาโท และหลักสูตรระยะสั้น โดยเฉพาะหลักสูตรระยะสั้นได้รับความนิยมจากชาวต่างชาติมาก โดยเฉพาะอเมริกาที่ให้ความสนใจศาสตร์ด้านนี้เป็นอย่างมาก เพราะเป็นการบำบัดจิตได้อย่างหนึ่ง มีสติ มีปัญญาทำให้ตัดสินใจดำเนินการเรื่องต่างๆ ได้ดีขึ้น และไม่เป็นคนโลภ ไม่ตกเป็นเหยื่อของอารมณ์โกรธ ทำให้สังคมมีความสุขสงบ และประเทศชาติอยู่รอด" พระครูสังฆพินัย ผช.อธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) กล่าว เพราะการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน เป็นการปฏิบัติสูงสุดตามหลักพุทธศาสนา เพื่อขัดเกลากิเลส (เครื่องเศร้าหมอง) อวิชชา (ความไม่รู้จริง) เพื่อพัฒนาจิตให้เกิดปัญญา (การเห็นความจริง) และเกิดความสันติสุขแก่ชีวิต ครอบครัว และสังคม วิ แปลว่า แจ่มแจ้ง แตกต่าง และวิเศษกว่าการหยั่งรู้โดยโลกวิธี ปัสสนา แปลว่า การเห็น คือการหยั่งรู้ด้วยปัญญา กรรม แปลว่า การกระทำ คือการกระทำด้วยใจอันประกอบด้วยความเพียร สติ สัมปชัญญะ ตามวิธีการ ฐาน แปลว่า การงาน คือสิ่งที่ตัวกระทำได้แก่ใจเข้าไปกำหนดการรู้แจ้ง พระครูสังฆพินัย กล่าวว่า หลักสูตรวิปัสสนากรรมฐาน จะให้คฤหัสถ์เข้าไปเรียนด้วย ระยะสั้นจะเรียนตั้งแต่ 7 วัน 15 วัน หรือ 1 เดือน ส่วนปริญญาตรีทุกหลักสูตรที่ มจร.เปิดสอนต้องเรียนวิชาทางศาสนาและวิปัสสนา 50 หน่วยกิต ส่วนหลักสูตรปริญญาโทเรียนวิปัสสนา 1 เดือน ส่วนปริญญาเอกเรียนวิปัสสนา 3 เดือนติดต่อกัน ส่วนผู้ที่เรียนหลักสูตรวิปัสสนาโดยตรงต้องทำงานวิจัยโดยการปฏิบัติ 7 เดือน เพราะ วิปัสสนา จะช่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ทำให้เกิดปัญญา สามารถแก้ทุกข์ที่เกิดขึ้นกับตนได้ ช่วยขจัดปัดป้องทุกข์ภัยอุปสรรคทางกายใจ พร้อมทั้งนำความผาสุกในชีวิตหน้าที่การงาน สังคม และครอบครัว มาให้ทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม นอกจากนี้ ยังช่วยบำบัดเขลา บำรุงปัญญา สามารถเพิ่มสมรรถนะในการเรียนรู้และความคิดอ่านทางโลก ช่วยให้เกิดความหยั่งรู้และสามารถนำสมรรถภาพที่ซ่อนเร้นในตัวออกมาใช้ให้เป็นประโยชน์ได้เป็นอย่างดี บำบัดความรู้สึกฝ่ายต่ำ บำรุงความดีงาม สามารถขจัดสิ่งเลวร้ายภายในตนเองออกไปและเสริมสร้างความดีให้เกิดขึ้นในตนเองได้ มีปัญญา สามารถตีค่าความดีชั่วได้อย่างตรงไปตรงมา พร้อมกับเกิดการกลับใจได้โดยฉับพลันโดยไม่ยากลำบาก ตามความเข้าถึงของแต่ละบุคคล "จริงๆ แล้วการวิปัสสนา จะช่วยให้สังคมสงบสุข เป็นหลักสูตรที่พันธมิตรและนปช.ต้องเรียน รวมทั้งผู้บริหารระดับสูงของประเทศต้องเรียนอย่างยิ่ง เพื่อให้หลักในการบริหารบ้านเมือง ไม่ต้องมีปัญหาการทุจริต คอรัปชั่น บ้านเมืองวุ่นวาย รวมทั้งมีวุฒิภาวะทางอารมณ์ที่มั่นคง แม้ว่าจะเกิดเหตุการณ์วิกฤติทางเศรษฐกิจที่รุนแรงอย่างที่สหรัฐกำลังเผชิญ หากผู้บริหารเรียนวิปัสสนา หรือปฏิบัติเป็นประจำ ก็จะมีทางออกในการแก้ปัญหาได้" พระครูสังฆพินัย กล่าว ปัจจุบันมหาวิทยาลัยทั่วโลกขาดแคลนอาจารย์สอนวิชาวิปัสสนากรรมฐานอย่างมาก ซึ่ง พระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดีมจร. ในฐานะประธานสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ (สมพน.) ได้หารือกับผู้แทนมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนา 116 แห่ง จาก 30 ประเทศทั่วโลก ที่เข้าร่วมประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ ถึงความเป็นไปได้ในการเปิดสอนหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก วิปัสสนาภาวนา ขึ้นเพื่อผลิตอาจารย์ให้เพียงพอต่อความต้องการ รวมทั้งพัฒนาให้พูดภาษาอังกฤษ เพื่อเผยแพร่วิธีวิปัสสนากรรมฐานให้ต่างชาติเข้าใจอย่างถูกต้อง กระทั่งมีการลงนามร่วมกันระหว่าง มจร. มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร.) และมหาวิทยาลัยที่มีการสอนวิชาพระพุทธศาสนาในประเทศไทย 25 แห่ง ในการพัฒนางานวิจัยและระบบการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนา ซึ่งในเร็วๆ นี้ มจร.จะลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาจากประเทศฮังการี เปิดสอนระดับปริญญาเอก ด้านวิปัสสนากรรมฐานอีกด้วย เพราะเชื่อว่าเป็นหนทางหนึ่งในการเตรียมผู้คนรับมือยุคเศรษฐกิจทุนนิยมล่มและสังคมวุ่นวายได้ในอนาคต หนังสือพิมพ์คมชัดลึก 22 กันยายน 2551 ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่/รวบรวม


Reference Site
  Web Link : http://www.komchadluek.net/2008/09/22/x_edu_e001_221984.php?news_id=221984
source : information technology Division
                   Print This Page Sent to Friend                   

News in Classified
    กำหนดการ งานวันจำนงค์ ทองประเสริฐ ครั้งที่ ๑๗  
    กำหนดการ พิธีประสาทปริญญาประจำปี ๒๕๕๒  
    “มจร แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย”  
    พระบัญชาแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย  
    มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
    มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
 
Copyright © Mahachulalongkornrajavidyalaya University All rights reserved 
Maintained by: webmaster@mcu.ac.th 
Last Update : Thursday February 9, 2012