Mahachulalongkornrajavidyalaya University
MCU Home Search Contacts Study Events Site Map Thai/Eng
 
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


Classifieds
First Page
University News
General News
Activity
Trainning
Seminar
Sangha
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
thaisarn
manager
thairath
dailynews
Matichon
Khaosod news
Komchadluek dot net
Thaitown USA news

University News
ทอดผ้าป่าถวายเป็นพระราชกุศลและเพื่อสืบสานปณิธานหลวงพ่อปัญญานันทะ
Date15/11/2008   Counter : 10310 time
วังน้อย อูโบสถกลางน้ำ : เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2551 พระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้เป็นประธานในการรับถวายผ้าป่าสามัคคี จากคณะผู้บริหาร กรรมการและพนักงานบริษัท ยูแทคไทย จำกัด ซึ่งมีนายอุดม อุดมปัญญาวิทย์ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นประธาน โดยได้รวบรวมเงิน จำนวนทั้งสิ้น 2,525,555.50 บาท (สองล้านห้าแสนสองหมื่นห้าพันห้าร้อยห้าสิบห้าบาทห้าสิบสตางค์ ) เพื่อบริจาคร่วมสืบสานปณิธานพระพรหมมังคลาจารย์ (ปัญญานันทะ) สร้างอุโบสถกลางน้ำ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา พร้อมกันนี้ มีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยระดับสูงเข้าร่วมพิธีถวายเงินดังกล่าว "อุโบสถกลางน้ำมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยแห่งนี้ พระพรหมมังคลาจารย์ (ปัญญานันทะ) ท่านตั้งปณิธานไว้ว่าให้เป็นสิ่งอัศจรรย์สำหรับคนยุคต่อไปที่จะชื่นชมความสวยงามและเห็นถึงความอลังการของอุโบสถที่สมัยปัจจุบันได้สร้างไว้เป็นอนุสรณ์ เช่นเดียวกับที่เราชื่นชมความอุตสาหะของบรรพบุรุษที่สร้างวัดพระศรีรัตนศาสดาราม วัดโพธิ์และอีกหลายๆ แห่งไว้ พร้อมทั้งจะให้เป็นที่ทำสังฆกรรมของพระสงฆ์ที่มาศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ ดังนั้น การที่ท่านได้ร่วมสืบสานปณิธานในครั้งนี้ถือว่าเป็นมหากุศลที่น่าอนุโมทนายิ่ง" พระธรรมโกศาจารย์ กล่าว ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่/ข่าว

source : information technology Division
                   Print This Page Sent to Friend                   

News in Classified
    กำหนดการ งานวันจำนงค์ ทองประเสริฐ ครั้งที่ ๑๗  
    กำหนดการ พิธีประสาทปริญญาประจำปี ๒๕๕๒  
    “มจร แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย”  
    พระบัญชาแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย  
    มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
    มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
 
Copyright © Mahachulalongkornrajavidyalaya University All rights reserved 
Maintained by: webmaster@mcu.ac.th 
Last Update : Thursday February 9, 2012