Mahachulalongkornrajavidyalaya University
MCU Home Search Contacts Study Events Site Map Thai/Eng
 
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


Classifieds
First Page
University News
General News
Activity
Trainning
Seminar
Sangha
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
thaisarn
manager
thairath
dailynews
Matichon
Khaosod news
Komchadluek dot net
Thaitown USA news

University News
นิสิตมหาจุฬาฯ-ปฏิบัติธรรมถวายในหลวง และประกอบพิธีเปิดอาคารเรียนวิทยบริการตาก
Date07/02/2009   Counter : 11074 time
เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๑ พรรษา เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๑ หน่วยวิทยบริการตาก วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดกิจกรรม "ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และเป็นหนึ่งใน กิจกรรมประจำปีตามหลักสูตรของนิสิตที่ศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ระหว่างวันที่ ๒๙ มกราคม ถึงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ ณ วัดท่านา อ.เมือง จ.ตาก พระครูโกวิทบุญเขต เจ้าอาวาสวัดท่านา และรองผู้อำนวยการ หน่วยวิทยบริการตาก กล่าวว่า กิจกรรมปฏิบัติธรรมนี้ เป็นวิชาหนึ่งในหลักสูตรข้อบังคับของนิสิตที่เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีของ มจร. เรียกว่า การฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ที่พระนิสิตทุกชั้นปีจะต้องลงทะเบียนวิชาดังกล่าว การฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน จะจัดขึ้นปีละ ๑ ครั้ง เป็นเวลา ๑๐ วัน ซึ่งนิสิต มจร.ทุกรูป ทุกชั้นปี จะต้องลงทะเบียนเรียนวิชาดังกล่าวและเก็บให้ได้รวม ๔๐ วัน ตลอด ๔ ปีการศึกษา ถือเป็นวิชาบังคับหากไม่สามารถเก็บได้ครบตามข้อบังคับก็จะมีผลต่อการจบการศึกษา หรือไม่สามารถขอรับปริญญาตรีได้ "หน่วยวิทยบริการตาก จึงได้จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมในวิชาการฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานขึ้น ไม่เพียงให้นิสิต มจร.ทุกรูปได้ปฏิบัติข้อบังคับการศึกษาแล้ว กิจกรรมนี้ยังจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศล ทูลเกล้าฯ ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๑ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๑ ที่ผ่านมาด้วย หน่วยวิทยบริการตาก วัดท่านา จัดให้มีพิธีเปิด "อาคารเรียนวิทยบริการตาก" หลังแรกโดยศาสตราจารย์ ดร.พระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดี มจร.ได้มาเปิด "อาคารเรียนวิทยบริการตาก" เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ พระครูโกวิทบุญเขต "ปัจจุบันมีนิสิตมาศึกษาในระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๑-๒ รวมกว่า ๒๐๐ รูป ปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศล จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน ร่วมทำบุญในการถวายภัตตาหารเช้า-เพล น้ำปานะ สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของหน่วยวิทยบริการตาก หรือร่วมสมทบทุนการเรียนการสอน ได้ทาง ธนาคารกรุงไทย สาขาตาก บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ พระครูโกวิทบุญเขต เลขที่ ๖๐๓-๑-๕๘๙๙๘-๒ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.๐-๕๕๘๙-๖๐๘๓, ๐๘-๙๔๓๙-๖๓๒๘ แหล่งข่าว หนังสือพิมพ์ข่าวสด ฉบับวันที่ ๕/กพ/๕๒ ค้นและสรุปข่าวโดย พระมหาศรีทนต์ สมจาโร ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ

source : information technology Division
                   Print This Page Sent to Friend                   

News in Classified
    กำหนดการ งานวันจำนงค์ ทองประเสริฐ ครั้งที่ ๑๗  
    กำหนดการ พิธีประสาทปริญญาประจำปี ๒๕๕๒  
    “มจร แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย”  
    พระบัญชาแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย  
    มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
    มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
 
Copyright © Mahachulalongkornrajavidyalaya University All rights reserved 
Maintained by: webmaster@mcu.ac.th 
Last Update : Thursday February 9, 2012