Mahachulalongkornrajavidyalaya University
MCU Home Search Contacts Study Events Site Map Thai/Eng
 
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


Classifieds
First Page
University News
General News
Activity
Trainning
Seminar
Sangha
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
thaisarn
manager
thairath
dailynews
Matichon
Khaosod news
Komchadluek dot net
Thaitown USA news

University News
อธิการบดี มจร ร่วมประชุมนานาชาติผู้นำพระพุทธศาสนาและศาสนฮินดู กรุงพนมเปญ กัมพูชา
Date16/02/2009   Counter : 14417 time
กรุงพนมเปญ กัมพูชา, ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒: พระธรรมโกศาจารย์, ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พร้อมคณะ ได้เดินทางไปร่วมประชุมนานาชาติผู้นำพระพุทธศาสนาและศาสนฮินดู จัดโดยรัฐบาลและคณะสงฆ์ของประเทศกัมพูชา ซึ่งในฝ่ายพระพุทธศาสนา มีสมเด็จพระสังฆราชาธิบดีเทพวงศ์ แห่งมหานิกาย และสมเด็จพระสังฆราช บัวครี่ แห่งธรรมยุตินิกาย เป็นประธานให้การต้อนรับ ในฐานะเจ้าภาพในการจัดประชุม ในฝ่ายของศาสนาฮินดูมีท่านสวามี สรัสสวติ ประธานอาจาริยสภาของศาสนาฮินดู ประเทศอินเดีย เป็นผู้นำ โดยมีนักบวชนิกายต่างๆ ของศาสนาฮินดูเข้าร่วมการประชุม เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ในด้านผู้ประสานงานการจัดการประชุมคือกลุ่มสตรีผู้ทำงานเพื่อสันติภาพโลก มีคุณเดน่า เมอเรี่ยม จากประเทศสหรัฐอเมริกา ด้านงบประมาณ ได้รับการสนับสนุนจากกลุ่ม ITRI ของประเทศญี่ปุ่น การจัดประชุมครั้งนี้ที่ประเทศกัมพูชาเนื่องจากประเทศนี้มีพระพุทธศาสนาและศาสนาฮินดูอยู่ร่วมกันมานานกว่าพันปี โดยเฉพาะสัญลักษณ์ในธงชาติของประเทศกัมพูชานั้นมีภาพนครวัดซึ่งสร้างขึ้นเพื่อบูชาเทพเจ้าของฮินดูคือพระวิษณุ ต่อมานครวัดแห่งนี้ก็กลายเป็นอารามของพระสงฆ์ฝ่ายเถรวาท ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ของการอยู่ร่วมกันของอารยธรรมฮินดูและอารยธรรมพุทธ "ในการร่วมประชุมครั้งนี้ เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างพระพุทธศาสนาและศาสนฮินดู ทั้งนี้ ในปัจจุบันสงครามเย็นได้หมดไปแล้วแต่มีสงครามที่เกิดขึ้นเพราะอุดมการณ์ทางศาสนา โดยอ้างศาสนามารบกัน อ้างศาสนามาเป็นเหตุแห่งความแบ่งแยก ซึ่งถ้าผู้นำทางศาสนามีส่วนของการยุยงส่งเสริมให้ศาสนิกของตนเองด้วยแล้ว ยิ่งก่อให้เกิดความเลวร้ายยิ่งขึ้น การประชุมครั้งนี้ ต่างมีความคาดหวังว่า จะเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งได้ ช่วยลดความขัดแย้งทางศาสนาเมื่อผู้นำศาสนาก็หวังสันติภาพและคำสอนก็เน้นเรื่องสันติภาพ ในด้านศาสนิกก็อยู่ร่วมกันอย่างสันติภาพ พระพุทธศาสนากับศาสนาฮินดูเป็นศาสนาที่มีที่มาจากประเทศเดียวกัน คือมีถิ่นกำเนิดในประเทศอินเดียเหมือนกัน มีศาสนิกที่นับถือศาสนาทั้งสองรวมกันแล้วมากกว่า ๑,๕๐๐ ล้านคน การมาประชุมร่วมกันนี้ ก็จะเป็นนิมิตหมายอันดีที่จะสร้างสันติภาพที่ถาวรขึ้นมาได้ โดยให้เริ่มสร้างสันติภาพจากภายในไปสู่ภายนอก ประเด็นที่สองของการแลกเปลี่ยนกันคือเรื่องการชักจูงศาสนิกของศาสนาอื่นให้เปลี่ยนศาสนามานับถือศาสนาของตนโดยอาศัยเงินหรือการหว่านล้อม หรือการโจมตีในประเด็นที่ไม่ถูกต้อง และพูดถึงประเด็นของการนำศาสนาให้เข้าถึงคนรุ่นใหม่ โดยอาศัยการศึกษาและการบริการสังคม" พระธรรมโกศาจารย์ กล่าว ในวันเดียวกัน คณะของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้เข้ากราบถวานสักการะสมเด็จพระสังฆราชเทพวงศ์ สมเด็จพระสังฆราชกัมพูชา ฝ่ายมหานิกายเพื่ออาราธนาเข้าร่วมพิธีฉลองวันวิสาขบูชาโลก ณ ประเทศไทย ทั้งนี้ สมเด็จพระสังฆราชเทพวงศ์ ได้ฝากข้อห่วงใยมาถึงประชาชนชาวไทย ในเรื่องความสมานสามัคคีกัน โดยไม่อยากให้เป็นเช่นเดียวกับประเทศกัมพูชาในประวัติศาสตร์ ที่มีการแบ่งแยกเป็นฝักเป็นฝ่าย ขอให้ศึกษาความเป็นมาของประเทศกัมพูชาเป็นตัวอย่าง เพื่อเป็นเครื่องระลึกและเตือนสติชาวไทยให้มีความสมัคสมานสามัคคีซึ่งกันและกัน ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่/ข่าว

source : information technology Division
                   Print This Page Sent to Friend                   

News in Classified
    กำหนดการ งานวันจำนงค์ ทองประเสริฐ ครั้งที่ ๑๗  
    กำหนดการ พิธีประสาทปริญญาประจำปี ๒๕๕๒  
    “มจร แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย”  
    พระบัญชาแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย  
    มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
    มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
 
Copyright © Mahachulalongkornrajavidyalaya University All rights reserved 
Maintained by: webmaster@mcu.ac.th 
Last Update : Thursday February 9, 2012