Mahachulalongkornrajavidyalaya University
MCU Home Search Contacts Study Events Site Map Thai/Eng
 
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


Classifieds
First Page
University News
General News
Activity
Trainning
Seminar
Sangha
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
thaisarn
manager
thairath
dailynews
Matichon
Khaosod news
Komchadluek dot net
Thaitown USA news

University News
มจร ยื่นเรื่องเสนอจดทะเบียนสมาคมสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก
Date28/02/2009   Counter : 8779 time
เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ ศ.ดร.พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) อธิการบดี มจร ได้นัดประชุมคณะกรรมการจัดงานวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี ๒๕๕๒ โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมครบทุกฝ่าย ณ หอประชุมสำนักงานอธิการบดี มจร วังน้อย อยุธยา พระธรรมโกศาจารย์กล่าวว่า "ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๒ ประเทศไทยได้รับความไว้วางใจให้เป็นเจ้าภาพจัดงานวันวิสาขบูชาโลก วันสำคัญสากลของสหประชาชาติ ในวันที่ ๔ - ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๒ ใน ๓ จังหวัด คือ ประกอบพิธีเปิดงานในวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๒ ณ หอประชุมพุทธมณฑล จ.นครปฐม โดยจะทูลเชิญสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมารเป็นองค์ประธานเปิดงานปะชุม วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๒ ประชุมวิชาการ เรื่อง “พระพุทธศาสนากับการแก้ไขวิกฤติการณ์ของโลก” หัวย่อยในการสัมมนาที่น่าสนใจ คือ (๑) พระพุทธศาสนากับการแก้ปัญหาวิกฤติสิ่งแวดล้อม (๒) พระพุทธศาสนากับการแก้ปัญหาวิกฤติทางเศรษฐกิจ (๓) พระพุทธศาสนากับการแก้ปัญหาวิกฤติการเมือง และพัฒนาสันติภาพ (๔) สมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติกับภารกิจในการเสริมสร้างความร่วมมือด้านการศึกษา (๕)โครงการความร่วมมือการจัดทำพระไตรปิฎกฉบับสากลสำหรับแจกตามโรงแรมทั่วโลก (๖) แหล่งข้อมูล และเครือข่ายทางอีเลกทรอนิกทางพระพุทธศาสนา ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ.พระนครศรีอยุธยา และวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๒ พิธีปิดการประชุมที่สำนักงานสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย กรุงเทพมหานคร ปัจจุบันมีประเทศที่ตอบรับเข้าร่วมงานนี้มากกว่า ๘๐ ประเทศทั่วโลก ปัจจุบันมหาวิทยาลัยกำลังดำเนินการจดทะเบียนสมาคมสภาสากลวันวิสาขบูชาโลกอีกด้วย" ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส นักวิชาการรุ่นใหม่กล่าวว่า "ปัจจุบัน การเตรียมงานด้านสถานที่ประชุม สถานที่สัมมนาทางวิชาการ ที่พักของผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา และการเตรียมงานด้านวิชาการ เรียบร้อยแล้วร้อยละ ๗๐ ปีนี้การประชุมสัมมนาจะมีความสมบูรณ์กว่าปีที่ผ่านๆ มา" "มหาวิทยาลัยจะทำการถ่ายทอดสดและรายงานผลการประชุมตลอดการประชุมทางอินเตอร์เน็ตไปทั่วโลก ที่เว็บไซต์ www.mcu.ac.th และเว็บไซต์ www.icundv.com, ทางโทรทัศน์ True Vision อีกด้วย" พระมหาศรีทนต์ สมจาโร ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวในที่สุด ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา เลขที่ ๗๙ หมู่ที่ ๑ ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ ๕๕ ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย พระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ ๑๓๑๗๐ โทรศัพท์ ๐๒-๒๒๑-๔๘๕๙, ๐๒-๒๒๒-๑๘๖๗, ๐๒-๒๒๕-๘๖๘๖,๐๒-๒๒๑๖๙๕๐, ๐๒-๒๒๖-๖๐๒๗-๘, ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๐๙๘, ๘๐๙๙ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. เขียนข่าวโดย ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ

source : information technology Division
                   Print This Page Sent to Friend                   

News in Classified
    กำหนดการ งานวันจำนงค์ ทองประเสริฐ ครั้งที่ ๑๗  
    กำหนดการ พิธีประสาทปริญญาประจำปี ๒๕๕๒  
    “มจร แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย”  
    พระบัญชาแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย  
    มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
    มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
 
Copyright © Mahachulalongkornrajavidyalaya University All rights reserved 
Maintained by: webmaster@mcu.ac.th 
Last Update : Thursday February 9, 2012