Mahachulalongkornrajavidyalaya University
MCU Home Search Contacts Study Events Site Map Thai/Eng
 
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


Classifieds
First Page
University News
General News
Activity
Trainning
Seminar
Sangha
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
thaisarn
manager
thairath
dailynews
Matichon
Khaosod news
Komchadluek dot net
Thaitown USA news

University News
รองอธิการบดี มจร เชียงใหม่ได้รับรางวัลบทความฟอรั่มพุทธศาสนาโลกครั้งที่ 2
Date04/04/2009   Counter : 14418 time
สมาคมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและศาสนาแห่งประเทศจีนกับพุทธสมาคมแห่งประเทศจีนได้ร่วมกันจัด "ฟอรั่มพุทธศาสนาโลก" เป็นประจำ เพื่อบรรยายและเผยแพร่หลักสันติธรรมของพระพุทธเจ้า เชิดชูวัฒนธรรมพุทธศาสนาของประเทศจีน ส่งเสริมการพัฒนา โดยรวมของพุทธกิจ ตลอดจนเพื่อสร้างเวทีหารือระดับสูงที่มีความเสมอภาค หลากหลายและเปิดเสรีให้แก่พุทธศาสนิกทั่วโลกและ บุคคลต่างๆ ที่เอาใจใส่เรื่องทางจิตของมนุษย์ โดยมีการจัดฟอรั่มพุทธศาสนาโลกครั้งที่ 1 ขึ้นที่เมืองหังโจวกับเมืองโจวซานมณฑลเจ้อเจียงระหว่างวันที่ 13-16 เมษายนปี 2006 ได้ขยายผลไปสู่โลกอย่างกว้างขวาง ส่วนฟอรั่มพุทธศาสนาโลกครั้งที่ 2 เปิดขึ้นที่ภูเขาหลิงซานเมืองอู๋ซีมณฑลเจียงซูในวันที่ 28 มีนาคมปี 2009 และปิดฉากลงที่เมืองไทเปในวันที่ 1 เมษายน เมื่อเทียบกับฟอรั่มฯ ครั้งแรกแล้ว ฟอรั่มฯ ครั้งที่ 2 มีขอบเขตการ เชิญชวนบุคคลที่กว้างขวางยิ่งขึ้น มีการอภิปรายประเด็นต่างๆ ที่ลุ่มลึกยิ่งขึ้น และมีการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่หลากหลายยิ่งขึ้น ด้วยเหตุนี้ สำนักเลขาธิการฟอรั่มพุทธศาสนาโลกครั้งที่ 2 จึงได้จัดการประกวดบทความเกี่ยวกับฟอรั่มพุทธศาสนาโลกอีกครั้ง โดยรวบรวมผล งานจากพระสงฆ์ นักวิชาการทางพุทธศาสนาและบุคคลสังคมทั้งจีนและต่างประเทศอย่างเปิดเผย และหวังว่าจะเป็นการหว่านเหตุ ปัจจัยที่ดีด้วยกัน และสร้างความผูกพันที่ดีด้วยกัน นับตั้งแต่ออกประกาศเปิดรับผลงานในวันที่ 15 เมษายนปี 2008 ไปจนถึงวันที่ 26 สิงหาคม สำนักเลขาธิการฟอรั่มพุทธศาสนาโลก ครั้งที่ 2 ได้รับบทความทั้งหมด 231 บท ครอบคลุม 16 ประเด็น มีฉบับภาษาจีน อังกฤษ และไทย เจ้าของผลงานมีทั้งจากแผ่นดิน ใหญ่จีน เขตบริหารพิเศษฮ่องกง เขตไต้หวัน ตลอดจนประเทศไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ สหรัฐอเมริกา และจากญี่ปุ่น มีทั้งพระสงฆ์ นัก วิชาการ อุบาสกอุบาสิกา นักศึกษาและบุคคลทั่วไป จากนั้นในปลายเดือนกันยายน มีการจัดตั้ง "คณะกรรมการตัดสินบทความฟอรั่มพุทธศาสนาโลกครั้งที่ 2" ขึ้น อันประกอบด้วยเจ้า หน้าที่ พระสงฆ์ ผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการจากพุทธสมาคมแห่งประเทศจีนและสมาคมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและศาสนาแห่ง ประเทศจีน ตลอดจนสื่อสารมวลชน โดยใช้วิธีการให้คณะกรรมการฯ แบ่งเป็นกลุ่มย่อย และไม่ระบุชื่อผู้เขียนตลอดระยะเวลาทำการ ตัดสิน ช่วงระหว่างต้นเดืนอตุลาคมถึงกลางเดือนพฤศจิกายนเป็นช่วงตัดสินรอบแรก โดยแยกกรรมการตัดสิน 16 คนออกมาเป็น 4 กลุ่ม แต่ ละกลุ่มทำการพิจารณาตรวจสอบ 58 บท (ในจำนวนดังกล่าว กลุ่มที่ 2 พิจารณาตรวจสอบ 57 บท) กรรมการ 4 คนในแต่ละกลุ่มจะให้ คะแนนแก่บทความแต่ละบทตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ หลังจากได้คะแนนในเบื้องต้นแล้ว ก็จะคัดเลือกบทความที่จะเข้าสู่การตัดสินรอบ สองตามคะแนนเฉลี่ย ช่วงระหว่างกลางเดือนพฤศจิการยนถึงต้นเดือนธันวาคมเป็นช่วงตัดสินรอบสอง คณะกรรมการตัดสินได้ทำการพิจารณาตรวจสอบอีก ครั้งอย่างเคร่งครัด เป็นธรรม และเที่ยงตรง อีกทั้งคำนวณคะแนนในรอบสองของบทความต่างๆ และจัดอันดับตามคะแนนเฉลี่ย แล้ว ยื่นเสนอต่อผู้รับผิดชอบในคณะกรรมการตัดสินให้ทำการพิจารณาตรวจสอบ สุดท้าย ได้กำหนด "รางวัลโพธิ" 3 รางวัล "ราวัลปทุม" 5 รางวัล และ "รางวัลวิริยะ" 15 รางวัล การประกวดบทความในครั้งนี้บทความเรื่อง "จัดระเบียบงานศพ เพื่อสังคมแห่งความสุข" โดยพระครูพิพิธสุตาทร (Ven.Phrakhru Pipitsutathon)รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต เชียงใหม่ได้รับ "รางวัลวิริยะ" ซึ่งนับเป็นผลงานที่น่าชื่นชมอย่างยิ่ง สมหมาย สุภาษิต/ข่าว


Reference Site
  Web Link : http://thai.cri.cn/1/2009/03/23/21s146458.htm
source : information technology Division
                   Print This Page Sent to Friend                   

News in Classified
    กำหนดการ งานวันจำนงค์ ทองประเสริฐ ครั้งที่ ๑๗  
    กำหนดการ พิธีประสาทปริญญาประจำปี ๒๕๕๒  
    “มจร แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย”  
    พระบัญชาแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย  
    มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
    มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
 
Copyright © Mahachulalongkornrajavidyalaya University All rights reserved 
Maintained by: webmaster@mcu.ac.th 
Last Update : Thursday February 9, 2012