Mahachulalongkornrajavidyalaya University
MCU Home Search Contacts Study Events Site Map Thai/Eng
 
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


Classifieds
First Page
University News
General News
Activity
Trainning
Seminar
Sangha
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
thaisarn
manager
thairath
dailynews
Matichon
Khaosod news
Komchadluek dot net
Thaitown USA news

University News
มจร เป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิสาขบูชาโลก ๔-๖ พ.ค.๕๒
Date07/04/2009   Counter : 8488 time
ตามที่ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมนานาชาติ เนื่องในวันวิสาขบูชาโลก ประจำพุทธศักราช ๒๕๕๒ ระหว่างวันที่ ๔-๖ พฤษภาคม ๒๕๕๒ พิธีเปิด ณ หอประชุมพุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ประชุมสัมมนาทางวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และพิธีปิดการประชุม ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร ศาสตราจารย์ ดร. พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมนานาชาติ เนื่องในวันวิสาขบูชาโลก กล่าวว่า “ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้รับมอบหมายจากมหาเถรสมาคมและรัฐบาลให้ดำเนินการจัดประชุมชาวพุทธนานาชาติ เนื่องในวันวิสาขบูชาโลก ประจำปี ๒๕๕๒ ระหว่างวันที่ ๔-๖ พฤษภาคม ๒๕๕๒ หัวข้อประชุม คือ “พระพุทธศาสนากับการแก้วิกฤติการณ์ของโลก” ประกอบด้วยหัวข้อย่อยในการประชุม คือ กลุ่มที่ ๑. พระพุทธศาสนากับการแก้ไขปัญหาวิกฤติสิ่งแวดล้อม กลุ่มที่ ๒. พระพุทธศาสนากับการแก้ปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจ กลุ่มที่ ๓. พระพุทธศาสนากับการแก้วิกฤติการเมือง และการพัฒนาสันติภาพ กลุ่มที่ ๔. สมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติกับการร่วมมือด้านการศึกษา กลุ่มที่ ๕.โครงการร่วมมือการจัดทำพระไตรปิฎกฉบับสากลเพื่อแจกในโรงแรมทั่วโลก และ กลุ่มที่ ๖. แหล่งข้อมูล และเครือข่ายทางอีเล็กทรอนิกทางพระพุทธศาสนา ในปีนี้ มหาวิทยาลัยได้จัดพิมพ์หนังสือวิชาการของนักปราชญ์นักวิชาการทางพระพุทธศาสนา จำนวน ๑๒ เล่ม เพื่อมอบแก้ผู้ประชุม จำนวน ๓,๐๐๐ ชุด ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิรับหนังสือเฉพาะผู้ที่ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุม ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร ๐๒-๒๒๑-๔๘๕๙,๐๒-๒๒๖-๖๐๒๗ ต่อ ๘๐๙๘,๘๐๙๙ หรือ ๐๓๕-๒๔๘-๐๙๘-๙ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. ทาง e-mail : hansa_d@hotmail.com หรือ 081-457-6226 ตลอดเวลา ข่าวโดย พระมหาศรีทนต์ สมจาโร ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ ๐๒-๒๒๖-๖๐๒๘ ต่อ ๘๐๘๓

source : information technology Division
                   Print This Page Sent to Friend                   

News in Classified
    กำหนดการ งานวันจำนงค์ ทองประเสริฐ ครั้งที่ ๑๗  
    กำหนดการ พิธีประสาทปริญญาประจำปี ๒๕๕๒  
    “มจร แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย”  
    พระบัญชาแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย  
    มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
    มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
 
Copyright © Mahachulalongkornrajavidyalaya University All rights reserved 
Maintained by: webmaster@mcu.ac.th 
Last Update : Thursday February 9, 2012