Mahachulalongkornrajavidyalaya University
MCU Home Search Contacts Study Events Site Map Thai/Eng
 
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


Classifieds
First Page
University News
General News
Activity
Trainning
Seminar
Sangha
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
thaisarn
manager
thairath
dailynews
Matichon
Khaosod news
Komchadluek dot net
Thaitown USA news

University News
ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดสอบด้วยข้อสอบกลาง
Date09/06/2009   Counter : 8522 time
ตามที่ฝ่ายวิชาการร่วมกับคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ร่วมกันจัดทำข้อสอบกลางทั้งหมด ๑๐ รายวิชาดังที่ทราบแล้วนั้น เพื่อให้การจัดการดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยกองวิชาการ สำนักงานอธิการบดีจึงกำหนดการประชุม ชี้แจงแนวทางการจัดสอบด้วยข้อสอบกลาง ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๒ โดยกิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายพิเศษเรื่องการฝึกออกข้อสอบอัตนัยที่ดีและมีประสิทธิภาพ ส่วนกิจกรรมหลักๆ คือ การวิเคราะห์ข้อสอบกลางและปรับปรุง

source : Academic Division
                   Print This Page Sent to Friend                   

News in Classified
    กำหนดการ งานวันจำนงค์ ทองประเสริฐ ครั้งที่ ๑๗  
    กำหนดการ พิธีประสาทปริญญาประจำปี ๒๕๕๒  
    “มจร แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย”  
    พระบัญชาแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย  
    มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
    มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
 
Copyright © Mahachulalongkornrajavidyalaya University All rights reserved 
Maintained by: webmaster@mcu.ac.th 
Last Update : Thursday February 9, 2012