Mahachulalongkornrajavidyalaya University
MCU Home Search Contacts Study Events Site Map Thai/Eng
 
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


Classifieds
First Page
University News
General News
Activity
Trainning
Seminar
Sangha
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
thaisarn
manager
thairath
dailynews
Matichon
Khaosod news
Komchadluek dot net
Thaitown USA news

University News
"สมเด็จพระราชินี" ทรงเป็นต้นแบบหญิงไทย
Date05/08/2009   Counter : 8288 time
อธิการบดี มจร. ระบุ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเป็นต้นแบบสตรีไทยในหลายๆ ด้าน อีกทั้งยังทรงเป็นเอกลักษณ์ของสังคมไทย เช่น ทรงมีความอ่อนโยน และทรงปกป้องคุ้มครองพระพุทธศาสนา ผู้สื่อข่าวรายงานวันนี้ (6 ส.ค.) ว่า จากการเสวนาทางวิชาการเนื่องในวันสตรีไทย เรื่อง “พระพุทธศาสนากับสตรีไทยในยุคโลกาภิวัตน์” ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา พระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดี มจร. กล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ความสำคัญของสตรีที่มีต่อพระพุทธศาสนา” ตอนหนึ่งว่า สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเป็นต้นแบบสตรีไทยในหลายๆ ด้าน อีกทั้งยังทรงเป็นเอกลักษณ์ของสังคมไทย เช่น ทรงมีความอ่อนโยน และทรงปกป้องคุ้มครองพระพุทธศาสนา ทั้งนี้พบว่าปัจจุบันสตรีไทยนิยมปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ถือว่าเป็นแรงสำคัญในการช่วยทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตามในการส่งเสริมการพัฒนาสตรี ควรประกอบด้วย 4 ด้าน คือ 1. การศึกษา ต้องเพิ่มโอกาสการศึกษาในผู้หญิง ให้ผู้หญิงสามารถจัดการศึกษา โดยมจร.ได้เปิดหลักสูตรสาวิกาสิกขาลัยขึ้นที่เสถียรธรรมสถาน เป็นสถานศึกษาของผู้หญิงไทย 2. มีระบบการศึกษาและปฏิบัติธรรมสำหรับผู้หญิงไทย 3. จัดองค์การบริการการปกครอง สำหรับผู้หญิงไทย 4. มีกฎหมายรับรองหญิงไทยที่บวชในพระพุทธศาสนา เช่น แม่ชี ควรให้มีกฎหมายรับรองอย่างถูกต้อง ด้านพระมหาหรรษา ธมฺมหาโส ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มจร. กล่าวว่า งานเสวนาทางวิชาการเนื่องในวันสตรีไทยนี้ เป็นโครงการของสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมกับองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งนี้ทางสมาคมภริยาแพทย์แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ซึ่งเป็นหนึ่งในองค์กรสมาชิกของสภาสตรีฯ ได้เห็นว่าหลักสัมมาปฏิบัติของพระพุทธศาสนาสามารถนำมาใช้ในการดำเนินชีวิต ที่จะสร้างความพอดี ก่อให้เกิดความสุขสงบในสังคมได้ จึงได้ร่วมจัดโครงการนี้ขึ้น เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแจ่มชัด อันจะเป็นประโยชน์ต่อสตรีในองค์กรต่างๆ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปแก้ไขปัญหาของตนเอง ครอบครัว สังคม และปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ ที่มา:ไทยรัฐออนไลน์ 5 สิงหาคม 2552 ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่


Reference Site
  Web Link : http://www.thairath.co.th/content/edu/24334
source : information technology Division
                   Print This Page Sent to Friend                   

News in Classified
    กำหนดการ งานวันจำนงค์ ทองประเสริฐ ครั้งที่ ๑๗  
    กำหนดการ พิธีประสาทปริญญาประจำปี ๒๕๕๒  
    “มจร แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย”  
    พระบัญชาแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย  
    มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
    มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
 
Copyright © Mahachulalongkornrajavidyalaya University All rights reserved 
Maintained by: webmaster@mcu.ac.th 
Last Update : Thursday February 9, 2012