Mahachulalongkornrajavidyalaya University
MCU Home Search Contacts Study Events Site Map Thai/Eng
 
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


Classifieds
First Page
University News
General News
Activity
Trainning
Seminar
Sangha
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
thaisarn
manager
thairath
dailynews
Matichon
Khaosod news
Komchadluek dot net
Thaitown USA news

University News
อธิการบดี มจร ย้ำศาสนาและปรัชญาเป็นเสาหลักของการศึกษาที่สมบูรณ์
Date06/08/2009   Counter : 8698 time
มหาจุฬาฯ วังน้อย: เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคมที่ผ่านมา สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง ราชบัณฑิตยสถาน ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัดให้มีการปาฐกถาราชบัณฑิตสัญจร เรื่อง บทบาทของ วิชาศาสนาและปรัชญาในสังคมไทย พระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์ กล่าวว่า การเรียนการสอนวิชาศาสนาและปรัชญาในสังคมไทยปัจจุบันต้องสอดคล้องกับที่ยูเนสโกกำหนดไว้คือ การศึกษาต้องประกอบด้วย ๔ เรื่อง คือการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาปัญญาและพัฒนาความรู้ เรามีวิชาศาสนาและปรัชญาในมหาวิทยาลัยในสถานศึกษา เป็นไปเพื่อการพัฒนาความรู้และปัญญาและยังพัฒนาวิธีคิดมีสมาธิ มีโยนิโส มนสิการ เรียนเก่งขึ้น ๒. เพื่อพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติการ คือนอกจากเรียนเอกวิชาไหนต้องเก่งวิชานั้นยังไม่พอ ศาสนาและปรัชญาต้องสอนบูรณาการให้ผู้ที่เรียนเอกวิชาอื่น ไม่ว่าจะเป็นครุศาสตร์ เศรษฐศาสตร์หรืออื่นๆ ก็ ตาม มีจริยธรรมมีคุณธรรม เพราะคนกลุ่มนี้เมื่อเรียนได้ความรู้ความสามารถไปแล้ว เช่น เรียนรัฐศาสตร์แล้วไปปกครองแต่ขาดคุณธรรมขาดจริยธรรม ก็เกิดการทุจริต เกิดการขัดแย้งกัน วิชาที่สอนให้มีคุณธรรมจริยธรรมก็คือพระ พุทธศาสนาคือ Ethic หรือหลักจริยธรรมในปรัชญานั่นเอง ๓. การศึกษาเพื่อพัฒนามนุษยสัมพันธ์ เป็นการเรียนรู้ที่จะยอมรับกัน สังคมไทยปัจจุบันอยู่ร่วมกันอย่างสันติไม่ได้เพราะไม่เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกัน เรียนแต่วิชาเอกของ ตัวเอง วิชาที่สอนให้คนอยู่ร่วมกันอย่างสันติ เกิดความอดทน เกิดความปรองดองสมานฉันท์ ก็คือวิชาศาสนาและปรัชญา ประเทศไทยเราขาดตรงนี้และต้องเรียนต้องสอนกันให้มากกว่านี้ และ ๔. เรียนรู้เพื่อการเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ พัฒนาศักยภาพให้เต็มที่ ไม่ใช่ไปเป็นเครื่องจักรในโรงงาน เรียนจบแล้วไปทำงานมีสภาพเหมือนเครื่องจักรคือเป็นเหมือนวัตถุ ไม่มีชีวิตจิตใจ ถ้าเรียนศาสนาและปรัชญาก็จะเป็นผู้ที่มีชีวิตอยู่อย่างที่สมบูรณ์มีความสุขทางจิตใจไม่ใช่ แต่ทางวัตถุนิยม วิชาที่ทำให้คนไทยมีชีวิตอย่างสมบูรณ์ได้ คือวิชาศาสนาและปรัชญา ผู้ที่ขาดความสุขในทางจิตใจเพราะขาดศาสนาและปรัชญา ทั้งนี้ ยูเนสโก ได้ทำวิจัยออกมาแล้วว่า ในศตวรรษที่ ๒๑ การศึกษาต้องอาศัยเสาหลัก ทั้งสี่นี้ จึงจะเป็นการศึกษาที่สมบูรณ์ พระธรรมโกศาจารย์ กล่าวอีกว่า การที่สังคมไทยไม่ได้ให้ความสำคัญต่อการศึกษาศาสนาและปรัชญา ทำให้เกิดปัญหาด้านศีลธรรม เกิดความขัดแย้งอย่างรุนแรง ซึ่งปัญหาเหล่านี้ถ้าใช้หลักของศาสนาและปรัชญา เข้าไปแก้จะเกิดประโยชน์อย่างยิ่ง การที่จะตอกย้ำสังคมให้หันมาสนใจศาสนาปรัชญาต้องใช้สื่อเข้าช่วย เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกให้กับสังคม แต่ปัจจุบัน สื่อที่เผยแพร่ออกมาล้วนแต่มอมเมาทั้งสิ้น จะมีเวลาให้พระสงฆ์สั่งสอนด้านศาสนา ปรัชญาก็จัดเวลาให้ช่วงตี 3 ตี 4 หากต้องการให้ใช้หลักของศาสนาปรัชญาเข้ามาช่วยแก้ปัญหา คณะสงฆ์ต้องมีสื่อของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นวิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุโทรทัศน์ จึงจะสามารถต่อสู้กับโลกแห่งวัตถุนิยมได้ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่/ข่าว

source : information technology Division
                   Print This Page Sent to Friend                   

News in Classified
    กำหนดการ งานวันจำนงค์ ทองประเสริฐ ครั้งที่ ๑๗  
    กำหนดการ พิธีประสาทปริญญาประจำปี ๒๕๕๒  
    “มจร แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย”  
    พระบัญชาแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย  
    มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
    มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
 
Copyright © Mahachulalongkornrajavidyalaya University All rights reserved 
Maintained by: webmaster@mcu.ac.th 
Last Update : Thursday February 9, 2012