Mahachulalongkornrajavidyalaya University
MCU Home Search Contacts Study Events Site Map Thai/Eng
 
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


Classifieds
First Page
University News
General News
Activity
Trainning
Seminar
Sangha
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
thaisarn
manager
thairath
dailynews
Matichon
Khaosod news
Komchadluek dot net
Thaitown USA news

University News
ไทย - ญี่ปุ่นพร้อมจัดประชุมวิสาขบูชาโลกปี 53
Date27/01/2010   Counter : 9952 time

   นับแต่องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสากลของสหประชาชาติ และให้จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองในวันดังกล่าว ณ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขา ในเดือนพฤษภาคมของทุกปี จากมติในคราวประชุมครั้งที่ 54 เมื่อเดือนธันวาคม 2542 ประเทศไทยโดยคณะสงฆ์ รัฐบาล และประชาชนชาวพุทธ ได้จัดกิจกรรมเพื่อการเฉลิมฉลองเนื่องในวันดังกล่าวมาตลอดทุกปี ทั้งระดับประเทศ ท้องถิ่น จนถึงระดับนานาชาติ        ในปี พ.ศ. 2547 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) ได้รับมอบหมายจากมหาเถรสมาคม(มส.) และรัฐบาลไทย ให้เป็นผู้รับผิดชอบจัดประชุมชาวพุทธนานาชาติเนื่องในวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลก ณ หอประชุมพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐมซึ่งถือเป็นการจัดครั้งแรกในประเทศไทย และในเดือนมิถุนายนปีเดียวกัน พระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดี มจร ซึ่งขณะนั้นดำรงสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นเทพที่ “พระเทพโสภณ” ได้รับมอบหมายจากมส. และรัฐบาล ให้เดินทางเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของสหประชาชาติ ณ สำนักงานใหญ่ องค์การสหประชาชาติ มหานครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา มาถึงเดือนกรกฎาคม 2547 จึงได้จัดประชุมวิชาการนานาชาติว่าด้วยพระพุทธศาสนาเถรวาทและมหายาน ณ หอประชุมพุทธมณฑล และศูนย์ประชุมสหประชาชาติ โดยความเห็นชอบของมส. ภายใต้การสนับสนุนของรัฐบาล ที่ประชุมได้ลงนามในความร่วมมือเพื่อการจัดกิจกรรมเนื่องในวันวิสขาบูชาในปีต่อมา ณ ประเทศไทยอีกครั้ง นับเป็นความสำเร็จที่เกิดขึ้นภายใต้การนำของมจร กระทั่งประเทศไทยได้รับความไว้วางใจให้เป็นเจ้าภาพจัดประชุมชาวพุทธนานาชาติเนื่องในวันวิสาขบูชาโลกเรื่อยมา


source : information technology Division
                   Print This Page Sent to Friend                   

News in Classified
    กำหนดการ งานวันจำนงค์ ทองประเสริฐ ครั้งที่ ๑๗  
    กำหนดการ พิธีประสาทปริญญาประจำปี ๒๕๕๒  
    “มจร แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย”  
    พระบัญชาแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย  
    มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
    มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
 
Copyright © Mahachulalongkornrajavidyalaya University All rights reserved 
Maintained by: webmaster@mcu.ac.th 
Last Update : Thursday February 9, 2012